Tham nrog cov neeg pab txhawb:

Phone +1 651 661 9393

Lossis siv daim foos hauv qab no rau cov hauv qab no:

  • Cov lus nug txog cov khoom noj khoom seem ntawm khoom noj
  • Muab cov lus qhia ntawm cov kev pab cuam rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus lub vev xaib thiab cov neeg siv khoom

Tsis txhob siv phab ntawv teev npe rau kev xa lus ntawm no coj los tso npe siv qhov kev pab cuam los sis coj los xa lus mus thov cov hnab siv rau qhov kev pab cuam food scraps pickup program. Mus rau ntawm phab ntawv rau kev tso npe siv qhov kev pab cuam los sis hu xov tooj mus rau lub chaw pab cov neeg siv qhov kev pab cuam ntawm 651-661-9393.

Daim Ntawv Sau Npe

* Yuav tsum tau teb

Koj puas xav tau ib tug neeg tuaj hu koj?