Kev pab cuam rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus FAQ

Zoo siab txais tos koj tuaj txog qhov chaw FAQ, koj xa tau pab nrog dab tsi?

Cov Lus Nug

Kev pab cuam ntsiab lus

Vim li cas thiaj khaws cov khoom seem ntawm khoom noj?

20% ntawm cov khoom pov tseg uas sau tau nyob hauv nroog Ramsey thiab Washington yeej yog cov khoom noj uas neeg muab pov tseg yog muab suav raws li qhov hnyav. Cov nroob tab tom npaj ib txoj kev tshiab coj los muab cov khoom ntawm no txheeb coj mus siv ua chiv, es tsis txhob cia cov khoom ntawm no ua khoom pov tseg. Kev txheeb cov khoom noj uas neeg muab pov tseg coj mus siv ua chiv yuav pab ua kom lub xeev ua tau tiav nws cov hom phiaj hauv txoj kev muab cov khoom pov tseg coj mus siv ua lwm yam thiab yuav muaj txiaj ntsim zoo rau txoj kev noj qab nyob zoo, huab cua txhua yam ib puag ncig thiab lag luam rau lub zej zos.

Qhov no puas yog txhais tau tias kuv tsis tas yuav txhawj txog nkim cov zaub mov pov tseg?

Kev txo txoj kev nkim zaub mos yog qhov tseem ceem tshaj ua yuav los pab kho kom lub teb chaw tsis txhob nkim zaub mov. Zaub mos ua tsis noj nkim nyiaj thiab peev txheej, thiab tsis zoo rau lub teb chaws. Cov nroog muab kev pab thiab kev kawm los pab txhawb kev txo cov khoom noj pov tseg thiab yuav ua li ntawd ntxiv mus. Kawm ntxiv txog txo tej khoom pov tseg ntawm khoom noj haus.

Vim li cas thiaj siv cov hnab ntim khoom seem ntawm khoom noj haus es tsis siv lub laub?

Cov hnab ntim khoom seem zoo siv dua thiab muaj nuj nqis dua thaum sau cov khoom seem ntawm khoom noj haus los ntawm cov neeg nyob hauv Ramsey thiab Washington County vim hais tias :

  • Raws li cov cheeb tsam kev txheeb xyuas, thaum siv cov hnav ntim khoom seeb nws yuav txo nqi li kaum zaus thaum muaj pib nrog txoj hau kev ua siv thoob sau khoob.
  • Cov hnab nrog cov khoom seem ntawm khoom noj haus tsis tas yuav sau pov tseg rau ib hnub txawv, pov tseg rau cov thawv ntawv, lossis cov tsheb sau khoom.
  • Thaum koj siv cov hnav ntim khoom seem es tsis txhob siv lub laub nws yuav pab kom muaj cov tsheb sau khoom tsawg dua ua yuav pab kom muaj cov pa roj emission tsawg dua thiab.
  • Qhov kev pab cuam ua muab cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus tso cai rau txhua tus neeg koom tau, tsis hais txog lub tsev zoo li cas, lub nroog twg, lossis lub tsheb sau khoom zoo li cas.

Kev pab cuam rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus tau them tau li cas?

Cov nroog Ramsey thiab Washington pab nyiaj txiaj txhawb txoj kev pabcuam (cov hnab ntim khoom seem, cov neeg teb xov tooj thaum neeg xa tau kev pab, lub vev xaib thiab kev kawm) nrog cov nyiaj los ntawm Tus Nqi Them Rau Lub Nroog (CEC) ua txhua lub nroog sau. Qhov no yog ib qho kev pab cuam uas suav nrog koj daim ntawv sau nqi rau khaws khib nyiab pov tseg uas pab nyiaj rau ob lub nroog txoj kev pab cuam rau kev pov khib nyiab.

Pob nyiaj uas peb muab siv coj los kho lub chaw Ramsey/Washington Recycling & Energy Center coj los txheeb cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg muab pov tseg tawm ntawm cov khoom pov tseg coj mus siv ua chiv yeej yog ib pob nyiaj pab uas peb tau los ntawm Minnesota Pollution Control Agency, uas yog ib feem ntawm Xeev Minnesota tsab cai txais nyiaj hauv xyoo 2020. Peb los kuj tseem siv cov nyiaj uas cov neeg thauj khoom mus pov tseg rau ntawm lub chaw R&E Center yuav tau them coj los kho lub chaw ntawd no thiab.

Nws txhais tau li cas tias txoj kev pabcuam no yuav muaj rau neeg siv hauv ntu theem?

Nyob rau lub sij hawm thaum peb pib qhov kev pab cuam, peb tsuas txheeb cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg muab pob tseg nyob rau ntawm cov thaj chaw uas yuav siv tau qhov kev pab cuam nyob hauv cov nroog xwb. Neeg yeej mus nrhiav tau ntaub ntawv hais txog txoj kev pib qhov kev pab cuam nyob rau ntawm no.

Lub nroog Ramsey thiab Washington puas tseem yuav muaj chaw sau khoom nqa-pov tseg?

Muaj. Kev pab cuam rau khoom seem ntawm khoom noj haus yuav yog ib feem ntawm cov txheej txheem loj dua rau kev khaws cov khoom seem. Tej zaum koj yuav nyiam qhov chaw nqa-pov tseg lossis hauv vaj tsev composting - ua qhov ua pab tau koj dua!

Cov neeg yuav kawm siv qhov kev pab cuam li cas?

Lub nroog Ramsey thiab Washington tam tos nrhiav tswv yim los qhia seb yuav kawm txog qhov kev pabcuam no li cas, thiab yauv thov tau cov hnav ntim khoom seem thiab kawm txog cov khoom ua siv tau thiab siv tsis tau. Yuav nquag, muaj xov xwm tshiab xa tuaj thaum yuav pib qhov kev pabcuam no thiab tom qab qhov kev pabcuam tau pib.

Kev pabcuam rau kev npaj

Yuav muab cov khoom seem ntawm khoom noj haus sau li cas?

Tom qab sau tau cov khoom pov tseg los tag lawm, peb yuav muab cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg muab pov tseg txheeb thiab muab nqa mus rau ntawm ib lub chaw ua chiv, uas lub chaw ntawd yuav muab cov khoom noj uas neeg muab pov tseg coj mus siv ua chiv.

Ua li cas rau kuv lub hnab ntim khoom noj haus tom qab kuv muab pov tseg rau hauv lub thoom khib nyiab?

Tom qab koj muab hnab khoom noj uas koj yuav muab pov tseg coj mus tso rau hauv lub laub rau khoom pov tseg, lub thoob loj rau khoom pov tseg los sis lub chaw rau khoom pov tseg, peb yuav tuaj thauj cov khoom pov tseg zoo ib yam li qhov peb ib txwm tuaj thauj. Peb tsuas thauj thiab txheeb cov hnab siv hauv tsev coj los ntim cov khoom noj uas neeg muab pov tseg thiab muab tso rau hauv cov laub rau khoom pov tseg, cov thoob loj rau khoom pov tseg, los sis cov chaw rau khoom pov tseg uas pej xeem siv xwb. Tus neeg thauj koj cov khoom pov tseg yuav tuaj thauj koj cov khoom pov tseg - nrog cov hnab ntim cov khoom noj uas koj muab pov tseg - rau thaum hnub uas nws ib txwm tuaj thauj.

Cov khib nyiab coj mus rau Ramsey/Washington Recycling & Energy Center (R&E) nyob Newport, lub lag luam ua lawv muab lub hnab ua muaj cov khoom seem ntawm khoom noj haus cais tawm ntawm cov khib nyiab los ntawm cov tshuab uas cais cov hnab.

Cov hnav ntim khoom seem thiab cov khib nyiab tau xa mus rau ib qhov chaw lag luam ua muab coj mus rau qhov chaw tsim khoom siv uas muab qhov khoom qub coj mus ua dua tshiab, mus ua dua av, hu ua “compost.”

Lub nroog Ramsey thiab Washington tau sib koom tes kom pab txo cov khoom pov tseg kom tsawg dua txij li xyoo 1980s. Hnub no, cov nroog ua haujlwm sib koom ua ke nrog R&E. Cov khim nyiab tsim los ntawm cov neeg nyob thiab cov lag luam nyob hauv lub nroog Ramsey thiab Washington yuav muab xa mus rau R&E.

Yuav muaj cov hnab txheeb los ntawm cov khib nyiab li cas?

Cov neeg hlau tau kev txheeb xyuas cov thev naus laus zis yuav siv los cais cov hnab los ntawm cov thoob khib nyiab. Cov neeg hlau tas tos muab cov hnab nrog cov khoom seeb cais ntawm daim video no nplooj ntawv qhia kom kawm ntxiv.

Kuv yuav thov tau cov hnav rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus li cas?

Koj yuavyuav tau ntawm peb lub vev xaib lossis hu tu xov tooj 651-661-9393 (muaj ntau yam lus rau koj xaiv). Cov hnab rau khoom seem ntawm khoom noj haus yuav tau xa ncaj qha rau koj lub tsev.

Puas ua li cas yog kuv xa yuav cov hnab me me xwb?

Tsis muaj tam sim no.

Kuv siv cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus huav kuv lub tsev li cas? Kuv yuav siv lub thawv twg, thiab kuv yuav tsum khaws nws nyob qhov twg?

Tsis yog muaj ib txoj kev los koom hauv qhov kev pabcuam rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus! Muaj ntau ntau yam sib txawv thiab qhov ntau thiab tsawg ntawm cov thawv uas tuaj yeem siv los khaws cov khoom seem. Peb pom zoo nrhiav lub thawv thiab qhov chaw kom nws ua haujlwm zoo tshaj rau koj. Nhriav cov tswm yim tso los teeb khoom li cas.

Puas yuav ua rau kuv lub tsev tsw phem yog kuv khaws cov khoom seem ntawm cov khoom noj haus?

Siv cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus tsis txawv ntawm kev khaws cov khoom qub uas tam sim no tau mus rau hauv koj cov thoob khib nyiab. Ib yam li koj cov khib nyiab, yog tias koj nqa koj lub hnab ntim khoom seem ntawm khoom noj tawm rau koj lub laub khib nyiab lossis khib nyiab tsis tu ncua, tus ntxhiab yuav tsum tsis yog qhov teeb meem.

Koj puas muab ib lub thawv rau cov khoom seem ntawm cov khoom noj ntim khoom?

Tsis muab, lub nroog Ramsey thiab Washington yuav tsis muab thawv thim rau cov khoom seem ntawm cov khoom noj haus.

Nej puas txais cov thawv ntim pizza?

Tsis txais. Cov thawv ntim pizza yog ib cov khoom uas tsam chaw nyob hauv cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg muab pov tseg thiab cov thawv no yeej tsis yog cov khoom uas qhov kev pab cuam npaj los mus sau. Zoo tshaj qhov muab siv coj mus ua chiv, cov thawv ntim pizza yeej yog ib cov khoom uas yuav rov qab muab siv tau coj mus ua lwm yam! Ntau lub chaw thauj cov khoom uas yuav muab coj mus siv ua tau lwm yam mam li sau cov thawv ntim pizza coj mus siv ua lwm yam. Nug lub chaw uas thauj koj cov khoom uas yuav muab coj mus siv ua tau lwm yam saib lawv puas txais cov thawv ntim pizza. Yog lawv tsis txais, koj yeej nqa tau cov thawv ntim pizza mus rau ntawm lub nroog ib lub chaw sau cov khoom noj uas neeg muab pov tseg. Peb yeej muaj ntaub ntawv hais txog Nroog Ramsey cov chaw nqa khoom noj mus pov tseg thiab Nroog Washington cov nqa khoom noj mus pov tseg.

Kev koom tes nrog kev pab cuam

Leej twg koom tau?

Txhua tus neeg nyob hauv nroog Ramsey thiab Washington yuav muaj cib fim los mus siv qhov kev pab cuam. Peb yuav pib qhov kev thauj cov khoom noj uas neeg muab pov tseg nyob ntawm cov thaj chaw tshiab ib thaj chaw zuj zus mus. Mus xyuas saib koj puas siv tau.

Kuv koom puas tau yog kuv nyob hauv ib lub apartment lossis ib yig yuav ib chav nyob xws?

Siv tau! Cia li muab cov khoom noj uas koj muab pov tseg coj mus tso rau hauv lub laub rau khoom pov tseg los sis lub thoob loj rau khoom pov tseg nyob ntawm lub tsev koj nyob xwb.

Nws tau nqi npaum li cas?

Hnab thiab koom teg nrog kev pab cuam PUB DAWB rau cov neeg nyob hauv ob qho tib si Ramsey thiab Washington lub nroog.

Thaum twg cov kev pab cuam yuav muaj nyob hauv kuv zej zog?

Peb twb pib muaj qhov kev thauj cov khoom noj uas neeg muab pov tseg coj los rau cov pej xeem nyob hauv nroog Ramsey thiab Washington siv nyob hauv xyoo 2023 lawm, uas nws yog ib qhov kev pab cuam uas peb muaj rau ib cov pej xeem siv ua ntej. Tom qab peb muaj rau ib cov pej xeem siv ua ntej tag lawm, peb mam li yuav muaj rau tag nrho cov pej xeem nyob hauv Nroog Ramsey thiab Washingtom siv coob zuj zus mus ntxiv. Koj yeej mus xyuas tau saib koj puas siv tau qhov kev pab cuam nyob ntawm no, thiab mus xyuas ntawm phab ntawv uas qhia hais tias peb yuav pib qhov kev pab cuam li cas yog xav paub ntxiv.

Kuv siv lub tsheb sib txawv dua li kuv cov neeg nyob ze. Peb puas tuaj yeem koom nrog?

Yog, txhua tus neeg nyob rau hauv lub nroog Ramsey thiab Washington yuav koom tau tsis hais tus neeg tsav tsheb.

Kuv puas yuav tsum tau kos npe nrog kuv tus neeg tsav tsheb?

Tsis yog, koj tsis tas yuav sau npe nrog koj tus neeg tsav tsheb.

Puas yog tias kuv yuav tsum koom?

Tsis yog. No yog kev yeem pub dawb, xaiv-nkag kev pab cuam.

Qhov kev pabcuam no puas yuav muaj rau cov lag luam?

Tsis muaj tam sim no. Cov nroog Ramsey thiab Washington tseem tshawb txog qhov ua tau no.

Kuv puas tuaj yeem tau ua tiav nplooj lwg yog tias kuv koom nrog kev pab cuam rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus?

Cov nplooj lwg muab tau los ntawm cov khib nyiab nyob rau ntawm Ramsey County pub dawb rau cov neeg nyob hauv. Lub nroog Washington tab tom tshawb nrhiav qhov kev xaiv no ntawm nws qhov chaw pov tseg.

Kuv cov khib nyiab tsis tau muaj leej twg tuaj nqa. Kuv yuav ua li cas?

Hu qhia rau koj tus neeg thauj khoom pov tseg tias tsis tau muaj leej twg tuaj nqa cov khib nyiab.

Lub hnab

Cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus txawv li cas ntawm lwm yam hnab ua yog khoom qub coj mus ua dua tshiab?

Cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg muab pov tseg yog ib cov ua khov thiab txawj lwj. Cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg muab pov tseg yog ib cov uas tuab dua cov hnab uas peb siv tam sim no nyob ntawm lub nroog cov chaw rau neeg nqa khoom mus pov tseg, thiab tuab tshaj cov hnab uas muaj nyob ntawm cov khw muag khoom los sis nyob hauv online. Cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg muab pov tseg yog ib cov uas khov thiab yuav tsis ntuag thaum lub tsheb thauj mus. Cov hnab ntawm no los yeej tau ntawv hais tias txawj lwj, uas yeej txawj lwj nrog cov khoom uas neeg muab ntim rau hauv lub hnab. Neeg yuav muab cov hnab uas tsis yog nroog Ramsey thiab Washington cov coj los siv rau qhov kev pab cuam ntawm no tsis tau.

Kuv yuav xaiv lub hnab ntim khoom noj loj npaum li cas?

Cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus muaj los ntawm ob qhov ntau thiab tsawg:

  • 6-nkas loos (txog qhov loj li chav dej khib nyiab)
  • 13-nkas loos ( txog qhov loj li chav ua noj thoob khib nyiab)

Hauv kev sim ntsuas, lub hnab me me (6-nkas loos) yog qhov uas feem ntau tsev neeg nyiam tshaj plaws, tab sis xaiv lub hnab uas koj xav tias nws yuav ua haujlwm zoo tshaj rau koj. Xav txog cov hauv qab no:

  • Chaw Cia: Koj yuav siv lub hnab loj npaum li cas nrog lub thoob? Lub hnab 6-gallon ua haujlwm zoo dua nrog cov ntim me me. Saib cov tswv yim ideas rau kev teeb tsev.
  • Tsev/chav ua noj: Lub hnab 6-nkas loos yuav ua haujlwm zoo dua rau cov chaw me me.
  • Tsev neeg loj li cas: Cov tsev neeg loj yuav xum yuav lub hnab 13-nkas loos.
  • Koj ua noj ntau npaum li cas: Yog tias koj ua noj ntau, koj yuav muaj cov zaub mov seem ntawm khoom noj thiab yuav nyiam lub hnab 13-nkas loos.

Yuav ua li cas yog tias kuv xav tau ob lub hnab loj? Koj puas muab qhov kev xaiv ntawd?

Tsis muaj tam sim no.

Kuv xum cov hnab ntim khoom me me. Vim li cas cov no tsis muaj nyob rau txoj kev pab cuam no?

Cov hnab me me tsis tuaj yeem tshawb pom los ntawm cov tshuab uas cais cov hnab ntim khoom noj los ntawm cov thoob khib nyiab.

Kuv rau dabtsi hauv kuv lub hnab khoom seem ntawm khoom noj haus? Thiab kuv muab tau dabtsi tso rau hauv?

Peb yeej muab cov khoom uas neeg yuav muab tso tau thiab tso tsis tau rau hauv cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg muab pov tseg coj los teev rau hauv peb phab ntawv rau Neeg Mus Kawm Kom Paub Ntxiv.

Kuv lub hnab yuav tsum pu li cas?

Cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus tsis tas yuav sau kom puv txaus tseem yuav tau txheeb, tab sis peb xa kom koj hloov koj lub hnab ib zaug ib lub lim tiam.

Kuv yuav khi lub hnab li cas?

Muab lub hnab ntim cov khoom noj uas neeg muab pov tseg khi cos zoo li thaum koj khi ib lub zais roj hmab. Yog koj xav pom hais tias saib koj yuav muab lub hnab ntim cov khoom noj uas neeg muab pov tseg khi cos zoo li cas, thov mus saib zaj yeeb yaj kiab ntawm no. Txoj kev muab cov hnab khi cos zoo qhov uas peb qhia kom khi ntawm no yeej pab ua kom cov hnab thiab cov khoom nyob hauv cov hnab tsis txhob muaj teeb meem dab tsi thaum thauj mus thiab thaum txheeb.

Nws nyuaj rau kuv thaum kuv khi lub hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus. Koj puas muaj lus qhia kom nws yooj yim dua?

Xav txog kev xaj cov hnab loj (13-nkas loos) thiab txo chaw rau saum lub hnab ua ntej koj khi lub hnab. Thaum khi hnab li no nws yuav tsum yooj yim dua.

Yuav ua li cas tuaj yeem cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus ntim hauv lub tsheb khib nyiab?

Nroog Ramsey thiab Washington cov hnab ntim khoom pov tseg yeej yog ib cov uas tsim coj los siv rau qhov kev pab cuam ntawm no. Cov hnab ntawm no yeej txawv cov uas lub nroog siv nyob ntawm cov chaw neeg nqa khoom noj mus pov tseg, thiab txawv cov uas muaj muag tam sim no nyob ntawm cov khw muag khoom los sis nyob hauv online. Cov hnab ntawm no yeej yog ib cov uas tuab li peb npaug ntawm cov khw muag khoom cov hnab yas thiab yeej khov npaum li cov qauv tshwj xeeb rau qhov khov ntawm cov hnab ntim khoom. Cov nroog yeej tau muab cov hnab coj los sim ntim khoom pov tseg kom lawv paub meej hais tias cov hnab yeej tsis ntuag thaum lub tsheb thauj mus. Neeg yuav muab cov hnab uas tsis yog nroog Ramsey thiab Washington cov coj los siv rau qhov kev pab cuam ntawm no tsis tau.

Kuv yuav ua li cas yog tias lub hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus tawg?

Muab lub hnab ntim tawg thiab nws cov khoom seem ntawm khoom noj haus muab tso rau hauv ib lub hnab tshiab thiab muab pov tseg rau hauv koj lub thoob khib nyiab lossis chaw pov khib nyiab.

Kuv puas siv tau lwm lub hnab ua yog chov rov siv dua tshiab?

Tsis tau, koj yuav tsum siv cov hnab lawm ntawm lub nroog Ramsey thiab Washington uas yog tsim los kom nqa tau cov khoom seem ntawm cov khoom noj hauv lub tsheb thauj khoom khib nyiab thiab yog raug kuaj xyuas los ntawm cov tshuab uas yuav cais lawv ntawm cov thoob khib nyiab. Lwm lub hnab muag hauv khw lossis hauv online yuav tsis raug txheeb xyuas rau kev sib cais thiab nws yuav tsis kav ntev hauv lub tsheb.

Kuv puas tso tau cov hnab ntim me me rau hauv cov hnab ntim loj dua?

Tau, tab sis cov hnab yuav tsum yog BPI-certified thiab yuav tsum muab ntim huav ib lub hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus los ntawm lub nroog Ramsey thiab Washington. Cov hnab khib nyiab uas raug txheeb yog los ntawm cov khib nyiab nyob hauv cov hnab muab los ntawm lub nroog. Yog tias koj yuav lwm lub hnab, nrhiav qhov pov thawj BPI certification daim duab hauv qab no.

Leaf logo with BPI Compostable text

Puas pub muab cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus tso rau hauv lwm lub hnab khib nyiab?

Tsis pub, cov hnab ntim khoom seem ntawm khoom noj haus yuav tsis raug txheeb xyuas rau kev sib cais los ntawm cov thoob khib nyiab yog tias lawv nyob hauv lwm lub hnab ntim.

Kuv yuav khaws lub hnab ua ntej siv li cas?

Cov hnab tsis siv rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus yuav tsum muab cia rau hauv qhov chaw txias thiab qhuav. Tshaj noo noo thiab cua sov yuav ua rau lub hnab puas. Peb xa kom koj siv koj cov hnab rau khoom seem ntawm khoom noj haus kom tas ua nteb ib xyoos ntawm hnub uas koj yuav cov hnab no.

Thaum twg chov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus tas sij hawm?

Nws raug nquahu kom koj siv koj cov khoom xa khoom seem ntawm khoom noj haus ib xyoos los ntawm koj hnub xaj.

Khoom yuav & Tus As Khauj

Kev Pab Ntxiv

Yog tias kuv muaj cov lus tawm tswv yim rau qhov kev pab cuam, Kuv tuaj yeem muab nws qhov twg?

Peb yeej xav paub hais tias saib koj xav li cas! Peb yeej tsis tau pom dua hais tias ib lub nroog twg tau muab tus qauv thauj cov khoom noj uas neeg muab pov tseg coj los siv dav npaum li no ib zaug li. Nroog Ramsey thiab Washingto yuav soj ntsuam thiab yuav muab qhov kev pab cuam tshiab kho nyob rau lub sij hawm uas peb pib muab coj los siv. Thov siv peb phab ntawv xa lus mus rau peb los mus qhia rau peb hais tias koj xav li cas.

Tseem muaj lus nug?

Thov hu rau peb 24/7 muaj neeg pab ntawm 651-661-9393 nrog cov lus nug ntxiv.