Kev pab cuam rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus FAQ

Zoo siab txais tos koj tuaj txog qhov chaw FAQ, koj xa tau pab nrog dab tsi?

Cov Lus Nug

Kev pab cuam ntsiab lus

Vim li cas thiaj khaws cov khoom seem ntawm khoom noj?

Kwv yees li ntawm 20 % ntawm cov khoom pov tseg uas sau tau nyob hauv nroog Ramsey thiab Washington yeej yog cov khoom noj uas neeg muab pov tseg. Qhov kev pab cuam Food Scraps Pickup Program yog qhov kev pab cuam uas yuav muab cov khoom noj uas sau tau los coj mus siv ua chiv, es tsis txhob cia muab coj mus ua khoom pov tseg.

Qhov ntawm no puas yog txhais hais tias kuv yeej tsis tag yuav txhawj txog kev tsis txuag khoom noj?

Cov khoom noj uas neeg tsis noj yog ib qhov kev phob nyiaj thiab phob tej khoom uas ib txwm txawm muaj, thiab nws yeej tsim tau tej yam phem rau huab cua txhua yam ib puag ncig. Txoj kev txo cov khoom noj uas seem kom muaj tsawg yeej yog txoj kev zoo tshaj rau kev tswj khoom pov tseg uas yuav zoo rau huab cua txhua yam ib puag ncig, ua ntej txoj kev yuav muab cov khoom noj uas neeg yuav muab pov tseg siv coj mus ua lwm yam thiab coj mus ua chiv. Mus kawm kom paub ntau ntxiv txog txoj kev txo cov khoom noj uas seem kom muaj tsawg.

Vim li cas es thiaj li yuav siv hnab coj los sau cov khoom noj uas neeg yuav muab pov tseg es tsis txhob siv cov laub txawv coj los sau?

Qhov kev pab cuam Food Scraps Pickup Program siv cov hnab tshwj xeeb, uas muaj npe hu ua “food scrap bags (hnab ntim cov khoom noj uas neeg yuav muab pov tseg)”. Thaum siv qhov kev pab cuam ntawm no, cov pej xeem yeej muab cov hnab khoom noj thiab cov hnab khoom pov tseg coj mus rau ntawm tib lub laub, tib lub thoob los sis tib lub thoob loj rau khoom pov tseg.

Kev siv hnab coj los ntim cov khoom noj uas neeg yuav muab pov tseg yeej yog ib txoj kev sau khoom noj uas yuav sau tau zoo thiab yuav tsis siv nyiaj ntau nyob ntawm cov pej xeem nyob hauv Nroog Ramsey thiab Washington cov tsev vim hais tias:

 • Raws li cov cheeb tsam kev txheeb xyuas, thaum siv cov hnav ntim khoom seeb nws yuav txo nqi li kaum zaus thaum muaj pib nrog txoj hau kev ua siv thoob sau khoob.
 • Cov hnab nrog cov khoom seem ntawm khoom noj haus tsis tas yuav sau pov tseg rau ib hnub txawv, pov tseg rau cov thawv ntawv, lossis cov tsheb sau khoom.
 • Thaum koj siv cov hnav ntim khoom seem es tsis txhob siv lub laub nws yuav pab kom muaj cov tsheb sau khoom tsawg dua ua yuav pab kom muaj cov pa roj emission tsawg dua thiab.
 • Qhov kev pab cuam ua muab cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus tso cai rau txhua tus neeg koom tau, tsis hais txog lub tsev zoo li cas, lub nroog twg, lossis lub tsheb sau khoom zoo li cas.

Yuav muaj dab tsi tshwm sim rau hnab khoom noj uas kuv muab pov tseg tom qab kuv muab tso rau hauv kuv lub laub, kuv lub thoob los sis kuv lub thoob loj rau khoom pov tseg lawm?

Lub tsheb thauj khoom pov tseg yuav tuaj koj cov khoom pov tseg, nrog koj cov hnab khoom noj uas koj muab pov tseg, raws nraim li hnub uas lub tsheb ib txwm tuaj thauj.

Lub tsheb thauj khoom pov tseg mam li thauj cov khoom pov tseg thiab cov hnab khoom noj mus rau ntawm Ramsey/Washington Recycling & Energy Center (R&E) nyob hauv Newport, thiab peb mam li siv ib lub tshuab coj los muab cov hnab khoom noj txheeb tawm ntawm cov khoom pov tseg. Nco ntsoov hais tias tsuas yog cov pej xeem nyob hauv cov thaj chaw uas yuav siv tau thiaj li yuav tau muab cov khoom noj uas lawv yuav muab pov tseg coj mus pov rau cov hnab rau khoom noj es tsis txhob muab pov rau hauv lawv cov khoom pov tseg xwb.

Peb mam li muab cov hnab khoom noj thiab cov khoom nyob hauv cov hnab xa mus rau lub chaw ua chiv thiab lub chaw ntawd mam li muab cov khoom ntawd siv coj mus ua cov khoom muaj chiv uas muaj npe hu ua "compost (chiv)".

Mus saib zaj yeeb yaj kiab “What happens after collection (Yuav muaj dab tsi tshwm sim tom qab sau tau cov khoom)?” nyob ntawm phab ntawv Learn More (Mus Kawm Kom Paub Ntxiv) kom paub hais tias saib peb muab cov khoom coj mus ua li cas.

Yuav ua li cas tuaj yeem cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus ntim hauv lub tsheb khib nyiab?

Cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg yuav muab pov tseg uas qhov kev pab cuam Food Scraps Pickup Program muaj yeej yog ib cov uas npaj coj los siv rau qhov kev pab cuam ntawm no. Cov hnab ntawm no yog ib cov uas txawv cov hnab muaj nyob ntawm lub nroog cov chaw nqa khoom noj coj mus pov rau thiab txawv cov hnab muaj muag tam sim no nyob ntawm cov khw muag khoom los sis nyob hauv online. Cov hnab no yog ib cov uas tuab tshaj cov hnab ntim khoom ntawm cov khw muag khoom noj li peb npaug thiab yeej khov txog li cov qauv rau cov hnab tshwj xeeb no. Cov nroog yeej tau muab cov hnab coj los sim siv thiab lawv yeej pom meej hais tias cov hnab yeej tsis to los sis ntuag thaum thauj coj mus rau ntawm lub chaw txheeb. Neeg tsuas siv tau cov hnab uas qhov kev pab cuam muab rau lawv siv xwb thiab cov hnab no thiaj li yog cov uas yuav txheeb tau tawm ntawm cov khoom pov tseg, neeg yuav muab lwm cov hnab uas txawj lwj coj los siv tsis tau rau qhov kev pab cuam ntawm no.

Yuav muaj cov hnab txheeb los ntawm cov khib nyiab li cas?

Peb yuav siv ib lub tshuab neeg hlau coj los txheeb cov hnab khoom noj tawm ntawm cov khoom pov tseg. Mus saib zaj yeeb yaj kiab “What happens after collection (Yuav muaj dab tsi tshwm sim tom qab sau tau cov khoom)?” nyob ntawm phab ntawv Learn More (Mus Kawm Kom Paub Ntxiv) kom paub hais tias saib peb muab cov khoom coj mus ua li cas.

Kev pab cuam rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus tau them tau li cas?

Nroog Ramsey thiab Washington yeej muab cov nyiaj County Environmental Charge (CEC) uas ob lub nroog sau tau los siv coj los khiav ib cov hauj lwm ntawm cov qhov kev pab cuam ntawm no. Qhov nqi ntawm no yeej yog ib qhov uas peb muab tso nrog kom daim nqi thauj khoom pov tseg thiab yeej yog cov nyiaj uas peb muab coj mus khiav ob lub nroog ntawm no cov kev pab cuam rau khoom pov tseg tib si.

Qhov kev kho nyob ntawm Ramsey/Washington Recycling & Energy Center kom txheeb tau cov hnab khoom noj tawm ntawm cov khoom pov tseg coj mus siv ua chiv yog ib qhov kev kho uas peb siv ib pob nyiaj pab tau los ntawm Minnesota Pollution Control Agency (MPCA), uas nws yog ib feem ntawm lub xeev tsab cai txais nyiaj 2020 Minnesota State bonding bill. Peb los yeej siv cov nyiaj ntawm cov nqi uas cov tsheb thauj khoom pov tseg them thaum lawv thauj khoom mus pov rau ntawm R&E Center coj los kho lub chaw ntawm no ib yam thiab.

Lub nroog Ramsey thiab Washington puas tseem yuav muaj chaw sau khoom nqa-pov tseg?

Muaj. Kev pab cuam rau khoom seem ntawm khoom noj haus yuav yog ib feem ntawm cov txheej txheem loj dua rau kev khaws cov khoom seem. Tej zaum koj yuav nyiam qhov chaw nqa-pov tseg lossis hauv vaj tsev composting - ua qhov ua pab tau koj dua!

Mus nrhiav lus qhia ntxiv txog koj lub nroog cov chaw uas koj yuav nqa tau khoom noj coj mus pov rau nyob hauv qab no:

Qhov kev pabcuam no puas yuav muaj rau cov lag luam?

Tsis muaj tam sim no. Cov nroog Ramsey thiab Washington tseem tshawb txog qhov ua tau no.

Kev koom tes nrog kev pab cuam

Thaum twg kuv thiaj li mam yuav siv tau qhov kev pab cuam ntawm no?

Qhov kev pab cuam Food Scraps Pickup Program yog ib qhov uas yuav muab coj los pib siv nyob rau ntawm tej cheeb tsam zuj zus mus uas yuav siv ntau ntau xyoo thiab thaum kawg yeej yuav muaj coj los rau tag nrho cov pej xeem nyob hauv ob lub nroog ntawm no siv tib si. Mus xyuas saib koj puas tsim nyog siv tau qhov kev pab cuam nyob rau lub sij hawm tam sim no.

Peb yeej koom tes nrog cov chaw thiab cov tuam txhab uas pab peb los mus txiav txim hais tias saib peb yuav qhib tau qhov kev pab cuam rau neeg siv rau lub sij hawm twg mus rau lub sij hawm twg. Mus kawm kom paub ntau ntxiv txog qhov peb muab qhov kev pab cuam coj los pib siv.

Nws tau nqi npaum li cas?

Qhov kev pab cuam yeej yog ib qhov uas peb muaj rau cov pej xeem nyob hauv nroog Ramsey thiab Washington siv DAWB. Peb yuav xa cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg yuav muab pov tseg kom txaus siv li ib xyoo mus rau cov pej xeem tom qab lawv mus qhib ib tus as khauj thiab xa lus mus thov cov hnab.

Kuv yuav thov tau cov hnav rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus li cas?

Koj yeej xa tau lus nyob hauv qhov kev pab cuam lub vas sab mus thov cov hnab los sis hu 651-661-9393 (muaj ntau yam lus rau neeg xaiv) los mus pib. Peb yeej muab cov hnab ntim cov khoom noj uas koj yuav muab pov tseg xa ncaj qha tuaj rau ntawm koj lub tsev.

Kuv yuav thov tau cov hnab ntim cov khoom noj uas kuv yuav muab pov tseg pes tsawg zaus?

Koj yeej thov tau cov hnab ntim khoom noj dawb li ib zaug rau ib xyoos. Peb yeej xav hais tias 60 lub hnab uas peb muab rau koj siv yuav txaus koj siv li ntawm ib xyoo vim peb pom zoo kom koj pauv koj lub hnab ntim khoom noj li ntawm ib zaug rau ib lim piam. Thaum puv ib xyoos lawm, peb yuav xa ib tsab email tuaj hais kom koj xa lus mus thov cov hnab ntim cov khoom noj uas koj yuav muab pov tseg rau xyoo txuas ntxiv tom ntej.

Yog koj xav tau cov hnab ntim cov khoom noj uas koj yuav muab pov tseg thaum tsis tau dhau ib xyoos ntawm lub sij hawm uas koj tau thov cov hnab coj los siv nyob hauv ib xyoos, nkag mus rau hauv koj tus as khauj los sis hu xov tooj mus rau lub chaw pab cov neeg siv qhov kev pab cuam ntawm 651-661-9393 mus thov ib cov hnab ntxiv dawb. Thaum koj nkag mus los sis hu xov tooj mus, peb yuav hais kom koj teb ib qhov kev nug uas nws yuav pab qhia kom qhov kev pab cuam Food Scraps Pickup Program paub zoo ntxiv txog kev siv cov hnab. Tom qab koj teb qhov kev nug tag, koj yuav mus thov tau ib cov hnab ntxiv.

*Yog koj tau thov hnab ntau tshaj 2 zaug hauv ib xyoos, peb cov neeg ua hauj lwm yuav hu xov tooj tuaj nrog koj tham ua ntej peb yuav xa ib cov hnab ntxiv tuaj rau koj.

Kuv yuav xaiv lub hnab ntim khoom noj loj npaum li cas?

Cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus muaj los ntawm ob qhov ntau thiab tsawg:

 • 6-nkas loos (txog qhov loj li chav dej khib nyiab)
 • 13-nkas loos ( txog qhov loj li chav ua noj thoob khib nyiab)

Nyob hauv qhov kev sim siv qhov kev pab cuam, cov hnab uas cov yim neeg nyiam siv tshaj yog cov hnab uas me me ntsis (6 nkas loos). Muab cov tswv yim nram qab no coj los xav thaum koj yuav txiav txim hais tias saib lub hnab loj npaum li cas thiaj li yuav yog lub zoo tshaj rau koj:

 • Chaw Cia: Koj yuav siv lub hnab loj npaum li cas nrog lub thoob? Lub hnab 6-gallon ua haujlwm zoo dua nrog cov ntim me me. Saib cov tswv yim ideas rau kev teeb tsev.
 • Tsev/chav ua noj: Lub hnab 6-nkas loos yuav ua haujlwm zoo dua rau cov chaw me me.
 • Tsev neeg loj li cas: Cov tsev neeg loj yuav xum yuav lub hnab 13-nkas loos.
 • Koj ua noj ntau npaum li cas: Yog tias koj ua noj ntau, koj yuav muaj cov zaub mov seem ntawm khoom noj thiab yuav nyiam lub hnab 13-nkas loos.

Koj puas muab ib lub thawv rau cov khoom seem ntawm cov khoom noj ntim khoom?

Tsis muaj, qhov kev pab cuam Food Scraps Pickup Program yeej tsis muaj thoob sau khoom noj.

Lub tuam txhab thauj khoom pov tseg uas kuv siv puas yuav yog ib qhov uas ua rau kuv siv tau los sis siv tsis tau qhov kev pab cuam?

Tsis yog. Tag nrho cov pej xeem nyob hauv nroog Ramsey thiab Washington yeej siv tau qhov kev pab cuam, tsis hais txog qhov hais tias saib lub tuam txhab uas thauj lawv cov khoom pov tseg yog lub twg li. Qhov kev pab cuam ntawm no yeej yog ib qhov uas khiav nyob hauv qhov kev thauj khoom pov tseg uas peb muaj tam sim no, uas yog txhais hais tias cov tuam txhab thauj khoom pov tseg yeej tsis muaj dab tsi pauv hais txog lawv txoj kev khiav hauj lwm los sis lawv txoj kev thauj khoom pov tseg.

Lub thoob rau khoom twg yog lub kuv yuav tsum tau siv, thiab kuv yuav muab lub thoob cia rau qhov twg?

Txoj kev npaj los mus siv qhov kev pab cuam Food Scraps Pickup Program yeej tsis yog ib yam uas muaj tib txoj kev xwb! Nws yeej muaj ntau yam thoob thiab muaj cov thoob loj thiab me uas neeg yuav muab siv tau coj los sau cov khoom noj uas neeg yuav muab pov tseg. Peb yeej pom zoo kom koj nrhiav ib lub thoob thiab ib qhov chaws uas yuav yog qhov ua hauj lwm zoo tshaj rau koj. Mus saib cov thoob thiab chaw uas koj ntxim yuav siv tau.

Puas yuav ua rau kuv lub tsev tsw phem yog kuv khaws cov khoom seem ntawm cov khoom noj haus?

Siv cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus tsis txawv ntawm kev khaws cov khoom qub uas tam sim no tau mus rau hauv koj cov thoob khib nyiab. Ib yam li koj cov khib nyiab, yog tias koj nqa koj lub hnab ntim khoom seem ntawm khoom noj tawm rau koj lub laub khib nyiab lossis khib nyiab tsis tu ncua, tus ntxhiab yuav tsum tsis yog qhov teeb meem.

Kuv yuav ua li cas yog kuv hnov cov khoom tsw phem los sis kuv pom muaj kab ntsaum nyob ib ncig ntawm lub thoob rau cov khoom noj uas kuv yuav muab pov tseg?

Nws yeej zoo ib yam li thaum koj muab cov khoom noj pov rau hauv koj lub thoob rau khoom pov tseg, cov khoom yuav pib tsw thaum dhau sij hawm ntev zuj zus lawm los sis nws yuav muaj kab los ntsawv los sis los noj cov khoom - qhov no yeej yog ib yam uas ib txwm muaj! Txoj kev nrhiav kev coj los daws cov teeb meem ntawm no yeej yog ib yam uas yuav tsum tau muab ua tib zoo xav. Ntawm no yog ib cov tswv yim rau koj muab coj los pib xav:

 • Muab cov khoom noj uas koj yuav muab pov tseg khaws cia rau ntawm ib qhov chaw tshiab, zoo li hauv lub tub txias rau khoom noj los sis tub txias cia qhaij, nyob hauv koj chav nres tsheb los sis hauv qab koj lub dab ntxuav tais diav!
 • Nrhiav ib lub thoob uas muaj hau npog coj los pab ua kom tsis txhob hnov tsw los sis kom kab ntsaum nkag los sis tawm tsis tau mus los ntawm cov khoom noj uas koj yuav muab pov tseg.
 • Nquag tshem cov hnab ntim cov khoom noj uas koj yuav muab pov tseg tawm. Peb yeej pom zoo kom koj tshem cov hnab ntim cov khoom noj uas koj yuav muab pov tseg tawm li ntawm ib zaug rau ib lim piam. Koj yeej tsis tag yuav tos kom txog thaum lub hnab puv es mam li muab tshem tawm!

Kuv puas tuaj yeem tau ua tiav nplooj lwg yog tias kuv koom nrog kev pab cuam rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus?

Peb yuav tsis muab cov chiv tsim los ntawm khoom uas qhov kev pab cuam Food Scraps Pickup Program sau tau los coj los muab rau cov neeg uas siv qhov kev pab cuam siv.

Kuv puas yuav siv tau qhov kev pab cuam yog kuv yeej muaj npe siv qhov kev pab cuam Safe at Home tam sim no lawm?

Siv tau. Yog hais tias koj yeej yog ib tus neeg uas muaj npe siv qhov kev pab cuam Safe at Home tam sim no lawm, thov hu xov tooj mus rau lub chaw pab cov neeg siv qhov kev pab cuam ntawm 651-661-9393 thiab kaw lus tseg kom ib tus neeg ua hauj lwm los mus pab koj. Ib tus neeg ua hauj lwm ntawm lub chaw ntawd yuav hu xov tooj tuaj rau koj thiab yuav pab koj qhib ib tus as khauj thiab pab xa lus mus thov cov hnab. Yuav kom siv tau qhov kev pab cuam, koj yuav tsum nyob hauv ib thaj chaw uas muaj cai tsim nyog siv tau.

Cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus

Cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus txawv li cas ntawm lwm yam hnab ua yog khoom qub coj mus ua dua tshiab?

Cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg yuav muab pov tseg yeej yog ib cov hnab uas ruaj thiab lwj taus. Cov hnab no yeej yog ib cov hnab uas tuab tshaj cov hnab lwj taus uas lub nroog siv tam sim no nyob ntawm cov chaw neeg nqa khoom noj coj mus pov rau thiab cov hnab uas muaj muag nyob hauv cov khw muag khoom los sis nyob hauv online. Cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg yuav muab pov tseg yeej yog ib cov hnab uas ua tau kom khov txaus thiab kom tsis txhob ntuag thaum lub tsheb thauj mus. Neeg tsuas siv tau cov hnab uas qhov kev pab cuam muab rau lawv siv xwb thiab cov hnab no thiaj li yog cov uas yuav txheeb tau tawm ntawm cov khoom pov tseg, neeg yuav muab lwm cov hnab uas txawj lwj coj los siv tsis tau rau qhov kev pab cuam ntawm no.

Kuv xum cov hnab ntim khoom me me. Vim li cas cov no tsis muaj nyob rau txoj kev pab cuam no?

Lub tshuab tib neeg hlau yuav txheeb tsis tau cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg yuav muab pov tseg uas me tshaj cov hnab ntawm no.

Kuv rau dabtsi hauv kuv lub hnab khoom seem ntawm khoom noj haus? Thiab kuv muab tau dabtsi tso rau hauv?

Peb yeej muaj ib phab ntawv teeb cov khoom uas neeg yuav muab pov tau thiab yuav muab pov tsis tau rau hauv cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg yuav muab pov tseg nyob rau ntawm phab ntawv mus kawm kom paub ntxiv.

Nej puas txais cov thawv ntim pizza?

Qhov kev pab cuam Food Scraps Pickup Program yuav TSIS txais cov thawv ntim pizza. Cov thawv ntim pizza yog ib cov khoom uas tsam chaw nyob hauv cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg yuav muab pov tseg thiab cov thawv no yeej tsis yog cov khoom uas qhov kev pab cuam npaj los sau.

Ib qhov zoo tshaj qhov no rau cov thawj ntim pizza yog muab coj mus siv ua lwm yam! Ntau lub tuam txhab uas thauj cov khoom uas yuav muab siv coj mus ua lwm yam yeej kam txais cov thawv ntim pizza. Nug tus neeg thauj cov khoom uas yuav muab siv coj mus ua lwm yam saib lawv puas kam txais cov thawv ntim pizza. Yog lawv tsis txais, koj yeej nqa tau cov thawv ntim pizza mus rau ntawm lub nroog ib lub chaw sau cov khoom noj uas neeg yuav muab pov tseg.

Mus saib Nroog Ramsey los sis Nroog Washington phab ntawv rau cov chaw sau cov khoom noj uas neeg yuav muab pov tseg yog xav paub ntau tshaj qhov no ntxiv.

Kuv lub hnab yuav tsum pu li cas?

Tib neeg yeej tsis tag yuav cia cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg yuav muab pov tseg muaj khoom nyob hauv ntau txog li ib theem twg sub lub tshuab thiaj li yuav txheeb tau cov hnab tawm ntawm cov khoom pov tseg. Peb yeej pom zoo rau neeg tseg chaw nyob ze ntawm lub ncauj hnab kom txaus khi tau pob cos zoo.

Kuv yuav khi lub hnab li cas?

Muab lub ncauj hnab ntim khoom noj khi ua pob cos zoo li thaum koj yuav muab ib lub zais roj hmab khi ua pob cos coj los ua kom cov khoom nyob hauv lub hnab tsis txhob txeej. Mus saib zaj yeeb yaj kiab ntawm no los mus kawm khi koj lub ncauj hnab ntim cov khoom noj uas koj yuav muab pov tseg. Txoj kev khi cov ncauj hnab tau yog yeej pab ua tau kom tsis txhob muaj teeb meem thaum thauj cov hnab thiab cov khoom nyob hauv cov hnab thiab thaum txheeb cov hnab.

Nws nyuaj rau kuv thaum kuv khi lub hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus. Koj puas muaj lus qhia kom nws yooj yim dua?

Xav txog kev xaj cov hnab loj (13-nkas loos) thiab txo chaw rau saum lub hnab ua ntej koj khi lub hnab. Thaum khi hnab li no nws yuav tsum yooj yim dua.

Kuv yuav ua li cas yog tias lub hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus tawg?

Muab lub hnab ntim tawg thiab nws cov khoom seem ntawm khoom noj haus muab tso rau hauv ib lub hnab tshiab thiab muab pov tseg rau hauv koj lub thoob khib nyiab lossis chaw pov khib nyiab.

Kuv lub hnab los kua. Kuv yuav ua li cas?

Yog koj pom zoo li hnab khoom noj uas koj yuav muab pov tseg los kua los sis ntub ntub, muab lub hnab uas los kua los sis ntub ntawm ntim rau hauv ib lub hnab ntim cov khoom noj uas koj yuav muab pov tseg tshiab, muab khi ncauj thiab muab lub hnab coj mus tso rau hauv koj lub laub rau khoom pov tseg los sis koj lub thoob rau khoom pov tseg loj.

Yog xav ua kom tsis txhob los kua los sis ntub, muab cov khoom noj uas koj yuav muab pov tseg si kua ua ntej koj muab pov rau hauv lub hnab thiab xyuas kom meej hais tias koj yeej tsis hliv kua rau hauv koj cov hnab ntim cov khoom noj uas koj yuav muab pov tseg. Muaj tej cov khoom, thaum muaj ntau, yeej ua tau kom los kua los sis kom ntub. Cov khoom ua piv txwv yog muaj cov kua pasta, cov kua zaub hau los sis cov khoom noj uas siv mis nyuj ua zoo li yogurt los sis cottage cheese. Qhov uas ib lub hnab muaj kua thiab muaj khoom ntub ntau yeej ua tau kom lub hnab to, ntuag, thiab los kua thaum lub tsheb thauj mus.

Yog koj pom hais tias cov hnab ua tau tsis zoo, thov hu xov tooj mus rau lub chaw pab cov neeg siv qhov kev pab cuam ntawm 651-661-9393 los sis mus muab phab ntawv teev npe rau kev pab nyob hauv online ua kom tiav thiab muab xa mus.

Kuv puas siv tau lwm lub hnab ua yog chov rov siv dua tshiab?

Tsis tau, koj yuav tsum tau siv cov hnab ntim cov khoom noj uas qhov kev pab cuam Food Scraps Pickup Program muab rau koj siv uas yeej yog cov ua tau khov txaus rau lub tsheb thauj mus thiab ua tau kom lub tshuab txheeb tau tawm ntawm cov khoom pov tseg mus. Lwm cov hnab uas muaj muag nyob hauv cov khw muag khoom los sis nyob hauv online yuav tsis muaj qhov ua kom lub tshuab txheeb tau thiab yuav tsis khov txaus rau lub tsheb thauj mus.

Kuv puas tso tau cov hnab ntim me me rau hauv cov hnab ntim loj dua?

Tau, tiam sis cov hnab yuav tsum yog cov uas muaj ntawv pov thawj BPI-certified thiab yuav tsum tau muab tso rau hauv ib lub hnab ntim cov khoom noj neeg yuav muab pov tseg uas qhov kev pab cuam Food Scraps Pickup Program muab rau neeg siv. Lub tshuab yuav txheeb tau cov hnab tawm ntawm cov khoom pov tseg yog hais tias cov hnab yeej nyob hauv cov hnab uas lub nroog muab rau neeg siv. Yog koj yuav lwm cov hnab, saib ntawm lub hnab saib nws puas muaj lub cim BPI certification zoo li daim duab nyob hauv qab no nyob rau ntawd.

Leaf logo with BPI Compostable text

Puas pub muab cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus tso rau hauv lwm lub hnab khib nyiab?

Tsis pub, cov hnab ntim khoom seem ntawm khoom noj haus yuav tsis raug txheeb xyuas rau kev sib cais los ntawm cov thoob khib nyiab yog tias lawv nyob hauv lwm lub hnab ntim.

Kuv yuav khaws lub hnab ua ntej siv li cas?

Cov hnab tsis siv rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus yuav tsum muab cia rau hauv qhov chaw txias thiab qhuav. Tshaj noo noo thiab cua sov yuav ua rau lub hnab puas. Peb xa kom koj siv koj cov hnab rau khoom seem ntawm khoom noj haus kom tas ua nteb ib xyoos ntawm hnub uas koj yuav cov hnab no.

Cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg yuav muab pov tseg yog tag sij hawm rau thaum twg? Kuv yuav muab cov hnab uas tag sij hawm coj mus ua li cas?

Peb yeej pom zoo kom koj siv cov hnab ntim cov khoom noj uas koj yuav muab pov tseg kom tag nyob hauv ib xyoo ntawm hnub koj xa lus mus thov cov hnab.

Muab cov hnab uas tag sij hawm siv lawm coj mus pov rau hauv ib lub hnab uas tseem siv tau thiab muab tso rau hauv koj cov khoom pov tseg. Koj los yeej nqa tau cov hnab uas tag sij hawm lawm coj mus rau ntawm ib lub chaw nqa khoom noj mus pov tseg nyob hauv lub zej zos thiab muab pov tau rau hauv lub thoob pov khoom noj.

Kuv yuav muab cov hnab uas kuv tsis siv coj mus ua li cas?

Qhov kev pab cuam Food Scraps Pickup Program yuav tsis pub neeg xa cov khoom uas lawv tsis siv los sis siv tsis tag rov qab. Muab cov hnab ntim cov khoom noj uas koj tsis siv coj mus rau ib tus phooj ywg los sis ib tus neeg nyob ze koj siv yog tus neeg ntawm yeej muaj cai tsim nyog siv tau qhov kev pab cuam.

Khoom yuav & Tus As Khauj

Kev Pab Ntxiv

Yog tias kuv muaj cov lus tawm tswv yim rau qhov kev pab cuam, Kuv tuaj yeem muab nws qhov twg?

Peb yeej xav paub hais tias saib koj xav li cas! Peb yeej tsis tau pom dua hais tias ib lub nroog twg tau muab tus qauv thauj cov khoom noj uas neeg muab pov tseg coj los siv dav npaum li no ib zaug li. Nroog Ramsey thiab Washingto yuav soj ntsuam thiab yuav muab qhov kev pab cuam tshiab kho nyob rau lub sij hawm uas peb pib muab coj los siv. Thov siv peb phab ntawv xa lus mus rau peb los mus qhia rau peb hais tias koj xav li cas.

Tseem muaj lus nug?

Thov hu xov tooj mus rau peb tus xov tooj pab cov neeg siv qhov kev pab cuam ntawm 651-661-9393 los sis siv phab ntawv teev npe rau kev xa lus nyob hauv peb lub vas sab yog koj muaj lus nug ntxiv.