Sagantaa Haftee Nyaata Fudhachuu FAQ

Baga gara kutaa FAQ keenyaa dhuftan, maal irratti gargaarsa barbaaddu?

Gaaffiilee?

Haala waliigalaa sagantaa

Hurraa nyaataa maaliif walitti qabna?

Hafteewwan nyaataa ulfaatinaan kosii gara 20% kan kaawuntiiwwan Ramsey fi Washington keessatti walitti qabamanii ta’a. Food Scraps Pickup Program hafteewwan nyaataa walitti qabaman gara balfa osoo hin taane gara biyyeetti deebisee jijjiira.

Kana jechuun waa’ee qisaasama nyaataa yaadda’uun na hin barbaachisu jechuudhaa?

Nyaanni osoo hin nyaatamin hafe maallaqaa fi qabeenya qisaasessa, akkasumas naannoo irrattis dhiibbaa hamaa geessisa. Qisaasama nyaataa hir’isuun bulchiinsa qisaasamaa keessaa tooftaa haala naannootiif filatamaa ta’eedha, haftee nyaata irraa deebi’uun fayyadamuu fi kompostii gochuun dura. Waa’ee qisaasama nyaataa hir’isuu caalaatti baradhaa.

Maaliif hafteewwan nyaataa battuuwwan ykn kuustuuwwan adda bahan keessatti osoo hin taane korojoowwan haftee nyaataaa keessatti walitti qabamu?

Food Scraps Pickup Program korojoowwan addaa “korojoowwan haftee nyaataa” jedhaman fayyadama. Sirna kanaan korojoowwan haftee nyaataa fi korojoowwan kosii hundi gara baattuu kosii, ujummoo kosiin keessa darbu ykn kuustuu kosii tokko keessa seenu.

Korojoowwan haftee nyaataa mala hafteewwan nyaataa haala caalatti mijataa fi gatii madaalawaa ta’een manneen jirattoota Kaawuntii Ramsey fi Washington irraa ittiin funaananiidha; sababni isaas:

 • Akka xiinxala koonyaa kanaatti sirni boorsaa hurraa nyaataa fayyadamu sirna gaarii walitti qabuu adda addaa fayyadamu irraa dachaa kudhaniin gadi bu’a.
 • Borsaan nyaata citaa guyyoota walitti qabuu dabalataa, gaariiwwan walitti qabuu yookaan konkolaataa fe’umsaa hin barbaadu
 • Sirna gaarii adda ta’e dhiisanii boorsaa hurraa nyaataa fayyadamuun konkolaattota walitti qabuu muraasa daandii irratti akka turu taasisa kunis gaasiiwwan manaa gadi lakkifaman xiqqaadha.
 • Borsaan hurraa nyaataa jiraattonni hundi gosa mana jireenyaa, magaalaa yookaan konkolaataa fe’umsaa isaanii osoo hin ilaalin akka hirmaatan taasisa.

Korojoon nyaata koo erga baattuu kosii, ujummoo kosiin keessa darbu ykn kuustuu kosii keessa kaa’ee booda maaltu ta’a?

Kan kosii keessan fe’u kosii keessan, korojoowwan haftee nyaataa waliin guyyaa idilee walitti qabamu ykn guuramu ni kaasaa.

Sana booda korojoowwan kosii fi haftee nyaataa gara Ramsey/Washington Recycling & Energy Center (R&E, Giddu-gala Irra deebiin Fayyadamuu fi Anniisaa Ramsey/Washington) Newport keessatti argamutti kan fidaman yoo ta’u, korojoowwan haftee nyaataa kosii keessan irraa maashinoota korojoowwan beekuu fi adda baasuuf saganteeffamaniin adda baafamu. korojoowwan haftee nyaataa jiraattoota hawaasawwan ulaagaa guutan keessa jiranii qofatu kosii irraa adda akka baafaman hubadhaa.

Sana booda korojoowwan haftee nyaataa fi qabiyyeewwan isaanii gara dhaabbata industirii kompostii uumuu ergamee gara biyyee qabiyyeen badhaadhe “kompoostii” jedhamutti jijjiirama.

Adeemsichi akkamitti akka hojjetu ilaaluuf Viidiyoo “Erga walitti qabamee booda maaltu ta’a?” jedhu fuula caalatti hubadhaa jedhu irraa ilaalaa.

Boorsaan haftee nyaataa konkolaataa balfa fe’u keessatti imala godhamu akkamitti dandamachuu danda’a?

Korojoowwan haftee nyaataa Food Scraps Pickup Program kennaman sagantaa kanaaf addatti kan qophaa’anidha ykn hojjetamaniidha. Korojoowwan kuneen kan iddoowwan haftee nyaata kaawuntii irratti kennamanii fi kanneen yeroo ammaa daldaltoota qinixaaboo ykn toora interneetii irratti gurguraman irraa adda. Korojoowwan furdina korojoo pilaastikii mana gurgurtaa gara dachaa sadii kan caalaan yoo ta’u, cimina isaaniif sadarkaawwan addaaf ulaagaa kan guutaniidha. Kaawuntiiwwan korojoowwan yeroo geejjibaa kan hin cinne ta’uu isaanii mirkaneessuuf fe'umsa balfa qabatamaa ykn dhugaa ta’een qorataniiru. Korojoowwan haftee nyaataa sagantichaan kennaman qofatu walitti qabamanii kosii irraa adda baafamuu danda’u, korojoowwan kompostii ta’uu danda’an biroo sagantaa kanaaf hin hojjetan.

Borsaawwan kosii keessaa akkamitti adda baafamu?

Korojoowwan haftee nyaataa kosii irraa adda baasuuf teknooloojiin roobootiidhaan qiindeessuu (Robotic sorting) hojiirra oola.. Adeemsichi akkamitti akka hojjetu ilaaluuf Viidiyoo “Erga walitti qabamee booda maaltu ta’a?” jedhu fuula caalatti hubadhaa jedhu irraa ilaalaa.

Sagantaa haftee nyaata fudhachuu akkamitti kaffalamaa jira?

Kaawuntiiwwan Ramsey fi Washington kutaalee sagantaa kanaa gargaarsota maallaqa Kaffaltii Naannoo Kaawuntii (CEC) tokkoon tokkoon kaawuntii walitti qabuun maallaqaan gargaaraa jiru. Kaffaltii tajaajilaa kun kaffaltii qisaasama walitti qabuu keessan irratti hammatamee sagantaawwan qisaasama kaawuntiiwwan lamaaniif maallaqaan kan gargaarudha.

Fooyya’iinsonni Giddugala Irra deebiin fayyadamuu fi Anniisaa Ramsey/Washington (Ramsey/Washington Recycling & Energy Center) keessatti korojoowwan haftee nyaataa kosii kompostiif oolu irraa addaan itti baafaman deeggarsa Ejensii To’annoo Faalama Minnesota (MPCA) irraa argameen kan deeggaraman yoo ta’u, kunis qaama labsii boondii Isteeta Minnesota bara 2020 (2020 Minnesota State bonding bill) ture. Fooyya’iinsawwan dhaabbatichaas kaffaltii warri kosii fe’an kosii gara Giddugala R&E geessuuf kaffalaniin kan deeggaramudha.

Bakkeewwan hurraa nyaata itti gatan kan kaawuntii Ramsey fi Washington ammallee ni argamu?

Eeyyee. Sagantaan boorsaa haftee nyaataa qaama sirna guddaa haftee nyaataa walitti qabuu keessaa tokkodha. Bakkeewwan itti gatan ykn kompostii mooraa duubaa filachuu dandeessa – waan siif ta’u hojjedhu!

Waa’ee iddoowwan hafteen nyaataa itti gataman kan kaawuntii keessanii odeeffannoo dabalataa armaan gadii argadhaa:

Tajaajilli kun dhaabbilee daldalaaf ni kennamaa?

Yeroo kanatti lakki. Koonyaan Ramsey fi Washingiton carraa kana qorachaa jiru.

Hirmaannaa sagantaa

Sagantaa kana ani yoomin argadha?

Food Scraps Pickup Program jiraattota kaawuntii Ramsey fi Washington keessa jiraniif waggoota aay’eedhaaf kan gadi lakkifamaa jiru yomuu ta’u, dhuma irratti jiraattota kaawuntii lamaan hundaaf ni argama. Yeroo ammaa kana hirmaachuuf ulaagaa kan guuttan ta’uu keessan ilaalaa.

Sararri yeroo sagantichi itti gadhiifamu kan murtaa’u babal’ina sagantichaa itti fufiinsa qabuuf karoorsuuf dhaabbilee fimiltoowwan keenya waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuudhaani.

Hirmaachuuf baasii meeqatu barbaachisa?

Sagantaa irratti hirmaachuun jiraattota kaawuntiiwwan Ramsey fi Washington keessa jiraniif BILISAAN kan kennamuudha. Hirmaattonni hundinuu Akkaawuntii erga bananii fi korojoo ajajanii booda waggaa waggaan korojoowwan haftee nyaataa bilisaan ni kennamaaf.

Boorsaa hurraa nyaataa akkamittan argachuu danda'a?

Marsariitii sagantichaa irratti ajajuu ykn jalqabuuf gara 651-661-9393 (filannoowwan afaanota hedduu ni jiru) bilbiluu ni dandeessu. Korojoowwan haftee nyaataa kallattiin gara mana keessaniitti ni ergamu.

Yeroo meeqan dhiyeessii korojoowwan haftee nyaataa bilisaan argadha?

Waggaa waggaan dhiyeessii korojoowwan haftee nyaataa bilisa ta’e ajajuu dandeessu. Dhiyeessiin korojoowwan 60 torbanitti yeroo tokkoo korojoo haftee nyaataa keessan jijjiiruun waan gorfamuuf gara waggaa tokkoof akka turuu kan yaadameedha. Waggaa tokko booda, dhiyeessa korojoowwan haftee nyaataa itti aanu keessan ajajuuf yaadachiisni iimeelii isiniif ergama.

Dhiyeessii waggaa keessan erga ajajjanii booda waggaa tokko keessatti korojoowwan haftee nyaataa dabalataa yoo isin barbaachisan, korojoo bilisaa biraa ajajuuf gara akkaawuntii keessan seenaa ykn gara tajaajila maamilaa 651-661-9393 irratti bilbilaa. Isin qo’annoo Food Scraps Pickup Program waa’ee itti fayyadama korojoo caalaatti akka baratu gargaaru akka xumurtan ni gaafatamtu. Qo’annoo erga xumurtanii booda korojoo lammaffaa ajajuu ni dandeessu.

*Jiraattoonni waggaa tokko keessatti ajajoota korojoowwan 2 ol ajajan ajajoota dabalataa fudhachuun dura hojjettoonni isaan ni dubbisu.

Boorsaa haftee nyaataa safara kam akka ajaju akkamittin filachuu danda'a?

Borsaan haftee nyaataa safara lama qaba:

 • gaalonii 6 (gara hamma guddina qaruuraa kosii mana fincaanii).
 • gaalonii 13 (gara hamma guddina qaruuraa kosii kushinaa).

Qormaata sagantaa keessatti, hammi ykn guddinni korojoo xiqqaan (gaalonii 6) maatiiwwan baay’eedhaaf hamma filatamaa ture. Hammi ykn guddinni korojoo kamtu hunda caalaa akka isiniif ta’u murteessuuf wantoota armaan gadii ilaalcha keessa galchaa:

 • Jaaba: Boorsaawwan sanneeniin baattuu guddina akkamiitti fayyadamuuf karoorfatta? Boorsaan gaalonii 6 qabu kun meeshaalee xixiqqoo ta’an waliin haala gaariin hojjetu. Tuuta Manaa irraa yaadawwan ilaalaa up.
 • Hamma manaa/kushiinaa: Boorsaan gaalonii 6 bakka xixiqqoodhaaf caalaatti hojjechuu danda’a.
 • Bay’ina maatii: Maatiin gurguddoon boorsaa gaalonii 13 filachuu danda’u.
 • Baayyina bilcheessuu: Yoo baay’ee bilcheessite, hurraa nyaataa baay’ee qabaachuu dandeessa, boorsaa gaalonii 13 filachuu dandeessa.

Baataa hurraa nyaata walitti qabuu ni kennituu?

Lakki, Food Scraps Pickup Program meeshaalee walitti itti qaban hin kennan.

Gosni geejjibsiisaa ykn kan fe’u ani fayyadamu dhibbaa qabaa?

Lakki. jiraattonni kaawuntiiwwan Ramsey fi Washington hundi kan fe’u ilaalcha keessa osoo hin galchin hirmaachuu danda’u. Sagantaan kun sirna qisaasama amma jiru keessatti hojjeta, kana jechuunis kan fe’u akkamitti akka hojjetu ykn akkaataa kosii itti kaasuun fudhatu irratti jijjiiramoonni hin jiran.

Mana koo keessatti boorsaa nyaataa akkamittin fayyadamuu danda’a? Meeshaa akkamiin fayyadamuu qaba, eessattin kuusuu qaba?

Food Scraps Pickup Program irratti hirmaachuuf qindaa’inni tokko qofti sirrii ta’e hin jiru! Meeshaaleen kuusaa gosootaafi guddina adda addaa qaban kanneen haftee nyaataa walitti qabuuf fayyidaa irra oolu dandeenyu hedduudha. Meeshaa kuusaa fi bakka itti kaa'amu kan hunda caalaa isiniif ta'u akka argattan isin gorsina. Filannoowwan kuusaa fi qindaa’inaa ta'uu danda'an ilaalaa.

Nyaata ciccitaa walitti qabuun mana koo akka urgaa'u ni taasisaa?

Boorsaa hurraa nyaataa fayyadamuun meeshaa yeroo ammaa qaruuraa kosii keessan keessa jiru walitti qabuuf karaa adda ta’edha. Akkuma kosii keessanii, boorsaa nyaataa keessan yeroo hunda gara gaarii balfaa yookaan bakka balfa itti gatanitti yoo baastan, foolin dhimma ta’uu hin qabu.

Naannoo meeshaa kuustuu hafteewwan nyaata kiyyaa fooliiwwan hin barbaachifne ykn ilbiisota yoo na mudatan maal gochuun qaba?

Akkuma yeroo hafteewwan nyaataa kuusaa kosii idilee keessan keessa jiraniitti, adeemsa yeroo keessa foolii uumuu ykn ilbiisota harkisuu jalqabuu danda’u— kun muuxannoo baay’ee baramaa ta’eedha! Rakkoowwan kanneen furuuf furmaatoota argachuun kalaqa rakkoo furuu tokko tokko gaafachuu danda’a. Eessaa akka jalqabdan ilaalchisee yaadonni muraasni kunooti:

 • Hafteewwan nyaata keessan bakka haaraatti, kan akka firijii ykn qorrisiisaa (freezer), garaajii keessan ykn gandaa bishaanii keessan jalatti kuusuu ilaalcha keessa galchaa!
 • fooliiwwan ykn ilbiisonni gara hafteewwan nyaataa keessanii akka hin deemne ykn isaan irraa akka hin dhufne ittisuu gargaaruuf meeshaa kuusaa golgaa qabu argachuu ilaalcha keessa galchaa.
 • Korojoowwan haftee nyaataa keessan yeroo baay’ee gadi baasuuf yaalaa. Torbanitti al tokko korojoowwan haftee nyaataa keessan akka gadi baaftan isin gorsina. Yeroo hunda hanga korojoon guututti eeguun isin hin barbaachisu!

Sagantaa irratti yoon hirmaadhe kompostii xumurame argachuu nan danda’aa?

Kompostiin meeshaa Food Scraps Pickup Program walitti qabame irraa argamu hirmaattootaaf hin kennamu.

Sagantaa Safe at Home keessatti yoon galmaa'e hirmaachuu nan danda'aa?

Eeyyee. Yoo isin hirmaataa Safe at Home taatan, maaloo tajaajila maamilaa 651-661-9393 irratti qunnamuudhaan hojjettoonni sagantichaa akka isin gargaaran ergaa akka olkaa’an ykn teechisan gaafadhaa. Miseensa hojjetaa akkaawuntii banuufi korojoowwan ajajuuf isin gargaaran isin qunnamu. Hirmaachuuf hawaasa ulaagaa guutan keessaa isa tokko keessa jiraachuu qabdu.

Borsaa haftee nyaataa

Boorsaan hurraa nyaataa boorsaa kompostii ta’e biroo irraa akkamitti adda?

Korojoowwan haftee nyaataa yeroo dheeraaf kan turanii fi kompostii ta’uu kan danda’aniidha. Isaanis korojoowwan kompostii ta’uu danda’an kan yeroo ammaa iddoowwan itti buufaman ykn gataman kaawuntii irratti faayidaa irra oolanii fi kanneen kuusaawwan daldala qinixaabaa ykn toora interneetii irratti gurguraman caalaa furdaadha. Korojoowwan haftee nyaataa konkolaataa balfaa fe’u keessatti imala akka dandamatanitti ykn danda’anitti kan qophaa’aniidha ykn hojjetamaniidha. Korojoowwan haftee nyaataa sagantichaan kennaman qofatu walitti qabamanii kosii irraa adda baafamuu danda’u, korojoowwan kompostii ta’uu danda’an biroo sagantaa kanaaf hin hojjetan.

Boorsaa xixiqqoo kompostii ta’an nan filadha. Isaan kun maaliif akka qaama sagantaa kanaatti hin kennaman?

Korojoowwan xixiqqoo ta’an teeknoloojii roobootii kan korojoowwan haftee nyaataa kosii irraa adda baasuun adda bahuun beekamuu hin danda’an.

Boorsaa haftee nyaataa koo keessaa maal kaa’uu danda’a? Akkasumas maal isaan keessa kaa’uu hin danda’u?

Tarree guutuu meeshaalee korojoowwan haftee nyaataa keessan keessa kaa'amuu danda'anii fi hin dandeenye fuula caalaatti hubadhaa jedhu keenya irratti argama.

Sanduuqni piizaa fudhatama qabaa?

Saanduqoonni piizaa Food Scraps Pickup Program tiin fudhatama HIN qaban. Saanduqoonni piizaa korojoowwan haftee nyaataa keessatti bakka guddaa kan fudhatan yoo ta’u, meeshaa ijoo sagantichi walitti qabuuf yaadu miti.

Furmaanni fooyya'aan saanduqoota piizaa irra deebi'anii faayidaa irra akka oolan isaan taasisuudha! Namoonni deebi’anii fayyadaman hedduun saanduqa piizaa deebi’anii fayyadamuuf walitti ni qabu. Saanduqoota piizaa fudhachuu isaanii ilaaluuf geejibaa ykn kan fe’u keessan gaafadhaa. Yoo hin taane, saanduqoota piizaa gara bakka hafteewwan nyaata kaawuntii itti gatamanii fiduu dandeessu.

Odeeffannoo dabalataa argachuuf fuula iddoowwan itti gataman kan Kaawuntii Ramsey ykn fuula iddoowwan itti gataman kan Kaawuntii Washington daawwadhaa.

Boorsaan nyaata koo isa hurraa hangam guutuu ta'uu qaba?

Korojoowwan haftee nyaataa kosii irraa adda baafamuuf sadarkaa murtaa’aa kamittuu guutamuun isaan hin barbaachisu. Korojoon keessan sirnaan cufamee hidhamuu akka danda’u mirkaneessuuf gubbaa irratti bakka dabalataa dhiisuu ni gorsina.

Akkamitti boorsaa sana hidhuun qaba?

Gubbaa boorsaa haftee nyaataa sanaa akkuma afuuffaa hidhutti hidhu. Viidiyoo kana ilaaluun akkaataa korojoo haftee nyaataa keessan itti hidhattan baradhaa. Korojoowwan sirritti hidhuun korojichii fi qabiyyeewwan isaa adeemsa walitti qabuu fi sassaabuu keessa darbu akka danda’u mirkaneessuuf gargaara.

Boorsaa hurraa nyaataa citaa sana hidhuun natti ulfaata. Salphaa akka ta'uuf yaada kan biraa qabduu?

Boorsaalee hurraa nyaata gurguddaa (gaalonii 13) ajajuu yaadaa, osoo hin hidhin dura gubbaa boorsaa sanaa irratti bakka dabalataa dhiisaa. Kunis hidhuun akka salphatu gochuu danda’a.

Yoo boorsaan hurraa nyaataa cabe maal godha?

Boorsaa nyaataa ciccitaa fi qabiyyee isaa boorsaa nyaataa haaraa keessa kaa’aatii gaarii kosii yookaan bakka balfi itti gatamu keessa kaa’aa.

Korojoon kiyya dhangalaasaa ykn yaasaa jira. Maal gochuun qaba?

Yoo korojoon haftee nyaataa keessan kan dhangalaasuu ykn baay’ee jiidhaa yoo ta’e, korojoo dhangalaasu ykn jiidhaa ta’e korojoo haftee nyaataa haaraa keessa kaa’aa, cufuudhan hidhaatii walitti qabuuf baattuu kosii ykn bakka balfi itti gatamu keessan keessa kaa’aa.

Korojoon akka hin dhangalaasne ykn akka hin jiine gochuuf, hafteewwan nyaataa gatuun dura dhangala’oowwan garmalee baay’ee ta’e nyaata keessan keessaa balleessuu yaalaatii dhangala’oowwan korojoowwan haftee nyaataa keessa jiran akka hin gatamne mirkaneessaa. Wantoonni tokko tokko garmalee yoo baay’atan, akka dhangalaasu taasisuu ykn jiidhinsa uumuu danda’u. Fakkeenyonni mi’eessituu paastaa, shorbaa ykn oomishaalee aannani kan akka itittuu ykn ayiba lallaafaa of keessatti qabachuu danda’u. Dhangala’oowwanii fi jiidhinni garmalee baay’ate qulqullina korojoo fi dandeettii inni imala konkolaataa balfaa fe’u keessatti dandamachuuf qabu isaa irratti dhiibbaa uumuu danda’a.

Dhiyeessii korojoowwan haftee nyaataa keessan irratti rakkoo omishaa yoo argitan, maaloo tajaajila maamilaa keenyaa 651-661-9393 irratti qunnamaa ykn gargaarsaaf unka quunnamtii guutaa.

Boorsaalee kompostii ta’uu danda’u kan biroo fayyadamuu nan danda’aa?

Lakki, korojoowwan haftee nyaataa kan Food Scraps Pickup Program irraa kennaman kanneen imala konkolaataa balfaa fe’un taasifamu akka dandamatan ykn danda’an qophaa’anii fi maashinoota kosii irraa adda isaan baasaniin adda baafaman fayyadamuu qabdu. Korojoowwan biroo kuusaawwan daldalaa qeenexabaa ykn toora interneetii irratti gurguraman adda baafamuuf adda hin baafaman, akkasumas konkolaataa balfaa fe’u keessatti imala kana dandamachuu dhiisuu danda’u.

Boorsaawwan xixiqqoo kompostii boorsaa kompostii gurguddaa keessa kaa’uu nan danda’aa?

Eeyyee, garuu boorsaawwan kan BPI dhaan mirkanaa’anii fi walitti qabuuf korojoo haftee nyaataaFood Scraps Pickup Program tiin kenname keessa kaa’amuu qabu. Korojoowwan kosii irraa kan adda bahan yoo korojoowwan kaawuntiidhan kennaman keessa jiraatan qofa. Yoo korojoowwan biroo bitattan, asxaa mirkaneessa BPI suuraa armaan gadii barbaadaa.

Boorsaa haftee nyaata boorsaa kosii idilee keessa kaa'uun gaariidhaa?

Lakki, boorsaan hurraa nyaataa kosii irraa adda baasuuf adda hin baafamu yoo boorsaa kosii idilee keessa jiraate.

Boorsaa fayyadamuu dura akkamittin kuusuu danda’a?

Korojoowwan nyaataa faayidaa irra hin oolle bakka qabbanaawaa fi goggogaa ta’etti kuufamuu qabu. Jiidhinni fi ho’i hammi isaa garmalee ta’e korojoowwan sana miidhuu danda’a. Guyyaa ajaja keessanii irraa eegalee waggaa tokko keessatti dhiyeessii korojoo haftee nyaataa keessan akka fayyadamtan ni gorfama.

yeroon tajaajila korojoowwan haftee nyaataa yoom dhuma ykn irra darba? Korojoowwan yeroon tajaajilaa isaanii darbeen maalin godha?

Guyyaa ajaja keessanii irraa eegalee waggaa tokko keessatti dhiyeessii korojoo haftee nyaataa keessan akka fayyadamtan ni gorfama.

Korojoowwan Haftee nyaataa yeroon tajaajilaa isaanii darbe korojoo haftee nyaataa yeroon tajaajila isaa hin darbine keessa kaa’amanii kosii keessan keessa godhamuun walitti qabamuu danda’u. Akkasumas korojoowwan haftee nyaataa yeroon tajaajilaa isaanii darbe gara iddoo itti gatamu hawaasatti fiduudhaan kuusaa ykn baattuu hafteewwan nyaataa keessa kaa’uu dandeessu.

Korojoowwan haftee nyaataa hin barbaadamneen maal gochuun qaba?

Food Scraps Pickup Program kan deebi’an hin fudhatu. Korojoowwan hafteewwan nyaataa hin barbaachifne faayidaa irra ooluu akka danda’aniif keessan hiriyyaa ykn miseensa hawaasaa saganticha irratti hirmaachuuf ulaagaa guutuuf/guuttuuf kennaa.

Ajajawwanii fi Herrega

Gargaarsa Dabalataa

Sagantaa kanaaf duubdeebii yoon qabaadhe eessatti kennuun danda'a?

Galtee keessan ni simannaa! Moodeelli sagantaa haftee nyaata fudhachuu kanaan dura iskeelii kanaan hojiirra hin oolle. Naannoon Ramsey fi Washington sagantaa haaraa kana yeroo saganticha babal’ifamuu hunda madaaluu fi sirreessuu ni jiru. Maloo yaada keessan nuuf kennuuf unka quunnamtii keenya fayyadamaa.

Ammallee gaaffiiwwan qabduu?

Gaaffiilee dabalataa ilaalchisee gargaarsa argachuuf maaloo gara sarara tajaajila maamilaa keenyaaa 651-661-9393 irratti bilbilaa ykn unka qunnamtii keenya fayyadamaa.