Sagantaa Haftee Nyaata Fudhachuu FAQ

Baga gara kutaa FAQ keenyaa dhuftan, maal irratti gargaarsa barbaaddu?

Gaaffiilee?

Haala waliigalaa sagantaa

Hurraa nyaataa maaliif walitti qabna?

Hafteen nyaataa ulfaatinaan kosii gara 20% kan naannoo Ramsey fi Washington keessatti walitti qabame ta’a. Naannooleen meeshaa kana balfa ta’uu irra, gara biyyeetti akka deebi’uuf karaa haaraa deebisuu danda’an qopheessaa jiru. Kosii keessaa citaa nyaataa deebifachuun galma deebi’ee fayyadamuu mootummaan kaa’e bira ga’uuf kan gargaaru yoo ta’u, hawaasaaf faayidaa fayyaa, naannoo fi dinagdee ni argamsiisa.

Kana jechuun waa’ee qisaasama nyaataa yaadda’uun na hin barbaachisu jechuudhaa?

Balfa hir’isuun tooftaa bulchiinsa balfaa naannoodhaan filatamaa ta’edha. Nyaanni osoo hin nyaatamin hafe maallaqaa fi qabeenya qisaasessa, naannoo irrattis dhiibbaa hamaa geessisa. Konyaaleen qisaasama nyaataa hir’isuu deeggaruuf qabeenyaa fi barnoota kan kennan yoo ta’u, kana gochuu itti fufu. Waa’ee balfa nyaataa hir’isuu dabalataan baradhu.

Maaliif gaarii adda osoo hin taane boorsaa haftee nyaataa fayyadamna?

Gaarii kuusaa adda bahe caalaa boorsaawwan hurraa nyaataa caalaatti mala mijataa fi gatii madaalawaa Koonyaa Ramsey fi Washington irraa hurraa nyaataa ittiin funaananii dha; sababni isaa::

  • Akka xiinxala koonyaa kanaatti sirni boorsaa hurraa nyaataa fayyadamu sirna gaarii walitti qabuu adda addaa fayyadamu irraa dachaa kudhaniin gadi bu’a.
  • Borsaan nyaata citaa guyyoota walitti qabuu dabalataa, gaariiwwan walitti qabuu yookaan konkolaataa fe’umsaa hin barbaadu
  • Sirna gaarii adda ta’e dhiisanii boorsaa hurraa nyaataa fayyadamuun konkolaattota walitti qabuu muraasa daandii irratti akka turu taasisa kunis gaasiiwwan manaa gadi lakkifaman xiqqaadha.
  • Borsaan hurraa nyaataa jiraattonni hundi gosa mana jireenyaa, magaalaa yookaan konkolaataa fe’umsaa isaanii osoo hin ilaalin akka hirmaatan taasisa.

Sagantaa haftee nyaata fudhachuu akkamitti kaffalamaa jira?

Koonyaan Ramsey fi Washington kutaalee sagantaa kanaa (boorsaa nyaataa citaa, tajaajila maamiltootaa, marsariitii fi barnoota) maallaqa Kaffaltii Naannoo Koonyaa (CEC) irraa argameen tokkoon tokkoon koonyaa walitti qabuun maallaqaan deeggaraa jiru. Kaffaltiin tajaajilaa kun kaffaltii balfa walitti qabuu keessan irratti kan hammatamee fi sagantaa balfa kaawuntii lamaan maallaqaan gargaara..

Fooyya’iinsi Giddugala Ramsey/Washington Wiirtuu Deebi’ee Fayyadamuu fi Anniisaa keessatti boorsaa haftee nyaataa kosii irraa adda baasuun kompostii gochuuf godhame deeggarsa Ejensii To’annoo Faalama Minnesota irraa argameen kan argame yoo ta’u, kunis qaama labsii boondii kutaa Minnesota bara 2020 ture. Fooyya’iinsawwan dhaabbatichaas kaffaltii warri kosii fe’an kosii gara Giddugala R&E geessuuf kaffalaniin kan deeggaramudha.

Sagantaan kun marsaa marsaan diriirfamaa jira jechuun maal jechuudha?

Sagantaa kana hunda keessatti, naannoowwan ulaagaa guutan biyyoota keessa jiran qofatu boorsaa nyaataa isaanii kan haftee ta’e sassaabama. Odeeffannoo dabalataa waa’ee ifoomsa sagantaa as irraa argachuu dandeessu.

Bakkeewwan hurraa nyaata itti gatan kan kaawuntii Ramsey fi Washington ammallee ni argamu?

Eeyyee. Sagantaan boorsaa haftee nyaataa qaama sirna guddaa haftee nyaataa walitti qabuu keessaa tokkodha. Bakkeewwan itti gatan ykn kompostii mooraa duubaa filachuu dandeessa – waan siif ta’u hojjedhu!

Jiraattonni saganticha akkamitti akka fayyadaman beekuu danda’u?

Koonyaan Ramsey fi Washington akkaataa saganticha irratti hirmaachuu danda’an, akkaataa boorsaa hurraa nyaata itti argatan, fi meeshaaleen maal akka fudhataman irratti duula barnootaa cimaa jalqabsiisaa jiru. Ergaan walfakkaatu, yeroo baay’ee yeroo sagantichi ba’uu fi booda itti fufa.

Sagantaa loojistikii

Hafteen nyaataa akkamitti walitti qabama?

Erga walitti qabamee booda korojoowwan haftee nyaataa kosii irraa adda baafamee gara bakka industirii kompostii geeffama.

Borsaan nyaata koo isa citaa erga kosii koo keessa kaa’ee booda maaltu ta’a?

Erga boorsaa haftee nyaataa kee gaarii kosii, bakka balfi itti gatamu yookaan bakka kosii kee keessa kaa’attee booda, kosii kee akkuma barame walitti qabama. Borsaa haftee nyaataa mana keessatti fayyadamanii fi gaarii kosii mana jireenyaa, bakka balfi itti gatamu ykn bakka kosii itti gatan qofatu walitti qabamee kan sassaabamu ta’a. Kosii keessan kan harkisu kosii harkistuu keessan—boorsaa haftee nyaataa waliin—guyyaa walitti qabuu idilee keessanii ni fudhata.

Kosii kun gara Giddugala Risaayikiliingii fi Annisaa Ramsey/Washington (R&E) Newport keessatti kan fidamu yoo ta’u, boorsaan hurraa nyaataa kosii keessan irraa maashina boorsaa adda baasuu fi adda baasuuf saganteeffameen adda baafama.

Sana booda boorsaan nyaataa fi qabiyyeen isaa gara dhaabbata kompostii industirii tokkootti ergamee gara biyyee soorataan badhaadhe “kompost” jedhamutti jijjiirama.

Koonyaan Ramsey fi Washington bara 1980’moota irraa eegalee balfa itti gaafatamummaadhaan bulchuuf waliin hojjetaniiru. Har’a, koonyaaleen karaa R&E waliin hojjetu. Kosii namoota dhuunfaa fi dhaabbileen daldalaa kaawuntii lamaan keessatti maddisiisan hundi gara R&Etti dhiyaata.

Boorsaa hurraa nyaataa akkamittan argachuu danda'a?

Marsariitii keenya irraa ajajuu dandeessa ykn bilbilan 651-661-9393 (filannoowwan danuu ni jiru). Boorsaan hurraa nyaataa kallattiin gara mana keessaniitti ergama.

Boorsaa hurraa nyaata xiqqaa ta’e argachuu nan danda’aa?

Yeroo kanatti lakki.

Mana koo keessatti boorsaa nyaataa akkamittin fayyadamuu danda’a? Meeshaa akkamiin fayyadamuu qaba, eessattin kuusuu qaba?

Sagantaa hurraa nyaata fudhachuu irratti hirmaachuuf namni ka'umsa sirrii ta'e qabu hin jiru! Meeshaaleen gosootaafi guddina adda addaa qaban kanneen haftee nyaataa walitti qabuuf itti fayyadamuu dandeenyu hedduudha. Meeshaa fi bakka itti kaa'attu kan siif ta'u akka barbaaddu sii gorsina. Filannoowwan kuusaa fi tottolchuu danda’aman ilaali.

Nyaata ciccitaa walitti qabuun mana koo akka urgaa'u ni taasisaa?

Boorsaa hurraa nyaataa fayyadamuun meeshaa yeroo ammaa qaruuraa kosii keessan keessa jiru walitti qabuuf karaa adda ta’edha. Akkuma kosii keessanii, boorsaa nyaataa keessan yeroo hunda gara gaarii balfaa yookaan bakka balfa itti gatanitti yoo baastan, foolin dhimma ta’uu hin qabu.

Baataa hurraa nyaata walitti qabuu ni kennituu?

Lakki, koonyaan Ramsey fi Washington sagantaa hurraa nyaataa kaasuuf meeshaalee walitti qabuu hin dhiyeessan.

Sanduuqni piizaa fudhatama qabaa?

Lakki. Saanduqonni piizaa boorsaa nyaata citaa keessatti bakka guddaa kan fudhatu yoo ta’u, meeshaa ijoo sagantichi walitti qabuuf yaade miti. Sanduuqa piizaa kompostii gochuu caalaa illee deebi'anii fayyadamuudha! Namoonni deebi’anii fayyadaman hedduun saanduqa piizaa deebi’anii fayyadamuuf walitti ni qabu. Sanduuqa piizaa fudhachuu fi dhiisuu isaanii kaftuu deebi’ee fayyadamu keessan ilaalaa. Yoo hin taane, saanduqa piizaa gara bakka biyya haftee nyaata naannoo itti gatan fiduu dandeessu. Odeeffannoon bakka itti buusan Naannoo Ramsey iddoowwan itti gataman fi Naannoo Washington bakka itti buusan ni argama.

Hirmaannaa sagantaa

Eenyutu hirmaachuu danda'a?

Jiraattonnii naannoo Ramsey fi Washington hundi hirmaachuuf mirga ni qabaatu. Sagantaan haftee nyaata fudhachuu marsaa marsaan naannoo haaraatti ni babal’ata. Hirmaachuuf ulaagaa guutuu qabaachuu kee mirkaneessi.

Yoon gamoo mana jireenyaa yookaan kondoo keessa jiraadhe hirmaachuu nan danda’aa?

Eeyyee Borsaa nyaataa kee isa haftee gaarii kosii ykn bakka balfi itti gatamu keessa ka’i.

Hirmaachuuf baasii meeqatu barbaachisa?

Borsaan hurraa nyaataa fi hirmaannaan sagantaa jiraattota koonyaa Ramsey fi Washington lamaan keessa jiraniif BILISA.

Sagantaan kun hawaasa koo keessatti yoom argama?

Sagantaan haftee nyaata fudhachuu kun jiraattota naannoo Ramsey fi Washington bara 2023tti yaaliin jalqabaa sagantichaa waliin diriirsuu jalqabe. Yaalii kana hordofuun sagantichi jiraattota Kaawuntii Ramsee fi Waashingitan hafaniif marsaa marsaan ni babal’ata. Hirmaachuuf ulaagaa guutuu qabaachuu kee asiiilaaluu dandeess fi fuula sagantaa babal’isuu daawwachuun caalaatti baruuf.

Fe'umsa ollaa koo irraa adda ta'e fayyadama. Lamaan keenyayyuu hirmaachuu dandeenyaa?

Eeyyee, jiraattonni koonyaa Ramsey fi Washington hundi geejjibsiisaan ala hirmaachuu danda’u.

Geejjibsiisaa koo waliin galmaa'uun na barbaachisa?

Lakki, geejjibsiisaa kee waliin galmaa'uun si hin barbaachisu.

Hirmaachuutu narra jiraa?

Lakkii kun sagantaa tola ooltummaa, filannoodhaan qophaa’eedha.

Tajaajilli kun dhaabbilee daldalaaf ni kennamaa?

Yeroo kanatti lakki. Koonyaan Ramsey fi Washingiton carraa kana qorachaa jiru.

Sagantaa irratti yoon hirmaadhe kompostii xumurame argachuu nan danda’aa?

Kompostiin balfa mooraa irraa argamu yeroo yeroon bakka balfa mooraa koonyaa Ramsii keessatti jiraattotaaf bilisaan ni argama. Koonyaa Waashingitan filannoo kana bakka balfa mooraa isaa keessatti qorachaa jira. .

Kosii koo kan kaasuu dhabeen ture. Maal gochuun qaba?

Fudhatamuu dhabuu gabaasuuf nama balfa geessu qunnamaa.

Borsaan

Boorsaan hurraa nyaataa boorsaa kompostii ta’e biroo irraa akkamitti adda?

Borsaan haftee nyaataa yeroo dheeraa kan turuu fi kompostii kan ta'udha. Isaanis boorsaa kompostii ta’uu danda’an kan yeroo ammaa bakka naanoo itti buusan, fi kanneen manneen daldalaa ykn toora interneetii irratti gurguraman caalaa furdaa dha. Borsaan haftee nyaata konkolaataa balfaa fe’u keessatti imala akka dandamatutti kan qophaa’edha. Boorsaaleen kunniin kompostii ta’uu akka danda’an kan mirkanaa’e yoo ta’u, dhuma irratti qabiyyee isaanii waliin akka caccaban ta'e kan qophaa’edha. Borsaan kompostii danda’u kan kaawuntii Ramsey fi Washington irraa hin kennamne sagantaa kanaaf .

Boorsaa haftee nyaataa safara kam akka ajaju akkamittin filachuu danda'a?

Borsaan haftee nyaataa safara lama qaba:

  • gaalonii 6 (gara hamma guddina qaruuraa kosii mana fincaanii).
  • gaalonii 13 (gara hamma guddina qaruuraa kosii kushinaa).

Sagantaa yaalii keessatti, safarri boorsaa xiqqaa (gaalonii 6) maatii baay’eedhaaf safara filatamaa ture, garuu safara boorsaa siif gaarii ta’a jettee yaaddu filadhu. Mee wantoota armaan gadii ilaali:

  • Jaaba: Boorsaawwan sanneeniin baattuu guddina akkamiitti fayyadamuuf karoorfatta? Boorsaan gaalonii 6 qabu kun meeshaalee xixiqqoo ta’an waliin haala gaariin hojjetu. Tuuta Manaa irraa yaadawwan ilaalaa up.
  • Hamma manaa/kushiinaa: Boorsaan gaalonii 6 bakka xixiqqoodhaaf caalaatti hojjechuu danda’a.
  • Bay’ina maatii: Maatiin gurguddoon boorsaa gaalonii 13 filachuu danda’u.
  • Baayyina bilcheessuu: Yoo baay’ee bilcheessite, hurraa nyaataa baay’ee qabaachuu dandeessa, boorsaa gaalonii 13 filachuu dandeessa.

Hanga boorsaa lamaan yoon barbaade hoo? Filannoo sana ni dhiheessituu?

Yeroo kanatti lakki.

Boorsaa xixiqqoo kompostii ta’an nan filadha. Isaan kun maaliif akka qaama sagantaa kanaatti hin kennaman?

Boorsaalee xixiqqoo ta’an maashinoota boorsaa haftee nyaataa kosii irraa adda baasaniin adda baafamuu hin danda’an.

Boorsaa haftee nyaataa koo keessaa maal kaa’uu danda’a? Akkasumas maal isaan keessa kaa’uu hin danda’u?

tarree guutuu meeshaalee boorsaa nyaataa keessan keessa kaa'amuu danda'anii fi hin dandeenye fuula keenya irratti argama Caalaatti Baruu.

Boorsaan nyaata koo isa hurraa hangam guutuu ta'uu qaba?

Boorsaan hurraa nyaataa sassaabuuf sadarkaa xiqqaa kamiyyuu guutamuu hin barbaachisu, garuu torbanitti gara al tokkoo boorsaa keessan jijjiiruu ni gorsina.

Boorsaa hurraa nyaataa citaa sana hidhuun natti ulfaata. Salphaa akka ta'uuf yaada kan biraa qabduu?

Boorsaalee hurraa nyaata gurguddaa (gaalonii 13) ajajuu yaadaa, osoo hin hidhin dura gubbaa boorsaa sanaa irratti bakka dabalataa dhiisaa. Kunis hidhuun akka salphatu gochuu danda’a.

Boorsaan haftee nyaataa konkolaataa balfa fe’u keessatti imala godhamu akkamitti dandamachuu danda’a?

Boorsaan konyaalee Ramsey fi Washington kennaman sagantaa kanaaf addatti kan qophaa’anidha. Borsaawwan kun kanneen bakka haftee nyaata naannoo itti gatan irraa adda, fi kanneen yeroo ammaa daldaltoota ykn toora interneetii irratti gurguraman irraa adda. Boorsaawwan kun furdina boorsaa pilaastikii mana gurgurtaa gara dachaa sadii kan caalaan yoo ta’u, cimina isaaniif ulaagaa addaa kan guutanidha. Koonyaaleen kun yeroo geejjibaa akka hin cabne boorsaawwan kana fe'umsa balfa qabatamaa keessatti qorataniiru. Borsaan kompostii danda’u kan kaawuntiin hin kennamne sagantaa kanaaf hin hojjetan.

Yoo boorsaan hurraa nyaataa cabe maal godha?

Boorsaa nyaataa ciccitaa fi qabiyyee isaa boorsaa nyaataa haaraa keessa kaa’aatii gaarii kosii yookaan bakka balfi itti gatamu keessa kaa’aa.

Boorsaalee kompostii ta’uu danda’u kan biroo fayyadamuu nan danda’aa?

Lakki, boorsaa hurraa nyaataa kan koonyaa Ramsey fi Washington irraa kennaman kanneen imala kana konkolaataa balfaa fe’u keessatti ol qabachuuf qophaa’anii fi maashinoota kosii irraa adda isaan baasuun adda baafaman fayyadamuu qabdu. Borsaawwan biroo manneen daldalaa ykn toora interneetii irratti gurguraman adda baafamuuf adda hin baafaman, konkolaataa balfaa fe’u keessatti imala kana dandamachuu dhiisuu danda’u.

Boorsaawwan xixiqqoo kompostii boorsaa kompostii gurguddaa keessa kaa’uu nan danda’aa?

Eeyyee, garuu boorsaawwan sunneen BPI-certified dirqama boorsaa koonyaa Ramsey fi Washington dhaan kenname keessa kaa’amuu qaba walitti qabuudhaaf. Boorsaawwan kosii keessaa kan sassaabamu yoo boorsaa koonyaan kenne yoo keessa jiraate qofa. Yoo boorsaa biroo bitattan, asxaa mirkaneessa BPI suuraa armaan gadii barbaadaa.

Leaf logo with BPI Compostable text

Boorsaa haftee nyaata boorsaa kosii idilee keessa kaa'uun gaariidhaa?

Lakki, boorsaan hurraa nyaataa kosii irraa adda baasuuf adda hin baafamu yoo boorsaa kosii idilee keessa jiraate.

Boorsaa fayyadamuu dura akkamittin kuusuu danda’a?

Boorsaan nyaataa dhimmi itti hin bahamne bakka qabbanaawaa fi goggogaa ta’etti kuufamuu qaba. Jiidhinni fi ho’i garmalee boorsaa sana miidhuu danda’a. Guyyaa ajaja keessanii irraa eegalee waggaa tokko keessatti dhiyeessii boorsaa hurraa nyaataa keessan akka fayyadamtan ni gorfama.

Boorsaan nyaata ciccitaa yoom yeroon isaa darba?

Guyyaa ajaja keessanii irraa eegalee waggaa tokko keessatti dhiyeessii boorsaa haftee nyaataa keessan akka fayyadamtan ni gorfama.

Boorsaa yeroon isaa darbe yookaan hin barbaadamne maalin godha?

Boorsaa hurraa nyaataa boorsaa hurraa nyaataa yeroon isaa hin darbe keessa kaa’uudhaan kosii keessan waliin walitti qabuuf, yookaan gara bakka hawaasni itti gatan fidaatii bakka nyaata citaa itti gatamu keessa kaa’aa.

Ajajawwanii fi Herrega

Gargaarsa Dabalataa

Sagantaa kanaaf duubdeebii yoon qabaadhe eessatti kennuun danda'a?

Galtee keessan ni simannaa! Moodeelli sagantaa haftee nyaata fudhachuu kanaan dura iskeelii kanaan hojiirra hin oolle. Naannoon Ramsey fi Washington sagantaa haaraa kana yeroo saganticha babal’ifamuu hunda madaaluu fi sirreessuu ni jiru. Maloo yaada keessan nuuf kennuuf unka quunnamtii keenya fayyadamaa.

Ammallee gaaffiiwwan qabduu?

Gaaffii dabalataa ilaalchisee gargaarsa argachuuf maaloo sarara tajaajila maamiltootaa keenya 24/7 651-661-9393 irratti bilbilaa.