Step 1

Dhiyeessii korojoowwan haftee nyaataa kan waggaa bilisaan ajaja.


Borsaa kompostii biroo Hin fayyadamin - boorsaa koonyalee Raamsii fi Waashingitan kennaman sagantaa kanaaf addatti qophaa'aniiru.

Torbanitti al tokko yookaan yeroo boorsaan guutu, gudunfaa qeenxeedhaan hidhi gubbaatti boorsicha cufuuf.


Gubbaa korojoo akkuma afuuffeen hidhamutti hidhi. Gosti gudunfaa kun korojoon akka saamsamee turuuf gaariidha.

Step 3

Gaarii kosii yookaan bakka balfi itti gatan keessaa walitti qabuuf borsaa kessaan ka’a.


  Haftee nyaataa boorsaa kosii idilee keessa Hin kaa'in.
 • Deebi'anii fayyadamuu kee keessa Hin kaa'in.
 • Gaarii kosii ykn bakka balfa itti gattu gubbaa ykn cinaa Hin kaa'in. Keessa seenuu qabu.
Step 4

Dhume! Hurraawwan nyaataa kompoostii tahu.


Erga walitti qabamee booda korojoowwan haftee nyaataa kosii irraa adda baafamee gara bakka industirii kompostii geeffama.

Bal’inaan baruuf daawwadhaa

Haala waliigalaa sagantaa

Akkaataa Itti Jalqabamu

Akkaataa itti fayyadama boorsaa hurralee nyaata

Hurraalee Nyaataa Kamtu Walitti Qabamuu Danda'a?

Erga walitti qabamee booda maaltu ta’a?

Borsaa haftee nyaataa koo keessaa maal kaa’uu danda’a?

Fudhatameera Hin fudhatamne

Gosawwan nyaataa hundi ni fudhatamu.

 • Hafteewwan bunaa fi gingilchaa (qola bunaa miti)
 • Daabboo, tortiillaa, paastaa, ruuzii fi midhaan dheedhii
 • Kuduraalee fi muduraalee (qola, uraa fi gogaa dabalatee)
 • Hanqaaquu fi golgaa hanqaaquu
 • Oomishaalee aannanii (baaduu fi itittuu dabalatee)
 • Nyaata foolii qabu ykn kan alaa’e
 • Naatiiwwanii fi qola naatiiwwanii (qola waalnut gurraacha irraa kan hafe)
 • Foon fi nyaata galaanaa (lafee, iskeelii fi qola dabalatee)
 • Baaqelaa fi qamadii
 • Baala shaayii (boorsaa shaayii miti)
 • Boqqolloo, qamadii fi qamadii boqqolloo
 • Paastarii, daabboo ashaakiltii, daakuu fi karameellaa
 • Baala mukaa fi mi'
 • eessituu
 • Sanyii (sanyii simbirrootaa dabalatee)
 • Nyaata bineensota manaa

Meeshaaleen kompostii ta’uu danda’an BPI’n mirkanaa’an fudhatama qabu

Siiniiwwan kompostii ta’an, saanii, meeshaalee, boorsaa, gogaa, waraqaa waaksii fi kkf BPI’n mirkanaa’e QOFA. Omishni sun asxaa “kompoostii” kan Dhaabbata Omishaalee Baayoo-diigamuu danda’an (BPI) irraa argame akka qabu mirkaneessi.

Leaf logo with BPI Compostable text

Waraqaa deebi’ee hin fayyanne

 • Waraqaa haxaawaa
 • tishuu fi naapkinii inkii, halluu fi ibsaa irraa bilisa ta’ee fi meeshaalee miidhaginaa ykn keemikaala waliin hin fayyadamne
 • Kaartoonii hanqaaquu waraqaa (asxaa istikaaraa kamiyyuu balleessi)

Oomishaaleen waraqaa deebi’anii fayyadamuu danda’an, walitti qabama haftee nyaataa keessatti hammatamuu irra, gaarii deebi’anii fayyadamuu ykn bakka balfa itti gatan keessa kaa’amuu qabu. Meeshaalee fudhatama qaban nama deebi’ee fayyadamu irraa mirkaaneessi.

Meeshaaleen fudhatama biroo

 • Cirracha biqiltuu manaa
 • Meeshaalee mukaa xixiqqoo (kan akka ulee nyaataa, ulee poopikilii fi ilkaanii)

Wantoonni kunneen fudhatama HIN qaban

 • Daaraa
 • Baatirii ykn balfa elektirooniksii
 • Qola walnutii gurraachaa
 • Waraqaa foonii, waraqaa coomaa, waraqaa gogaa ykn siinii maafinii (asxaa BPI hin qabne)
 • Kaartoonii (aannan, wayinii, marqaa fi kaartoonii ayiskiriimii dabalatee)- Charcoal
 • Kasala- Maastikaa- Sigaaraa -. Kubbaawwan suufii fi Qaama Beeylada du’anii
 • dhangala’aa Ilkaanii- Daappeerii
 • Liintii qoorsituu ykn sheetii qoorsituu
 • Paakeejii nyaataa
 • Sanduuqa nyaataa qorrisiisaa
 • Guwantii, baaloonii ykn oomishaalee kana fakkaatan
 • Giriisii
 • Rifeensa fi cirracha cicciruu
 • Balfa balaafamaa (faayaa, qulqulleessituu fi dhangala’oo konkolaataa dabalatee)
 • Dhangala’oo
 • Qorichoota fi vitaaminii
 • Borsaa popcorn maaykirooweeyii
 • Sanduuqa piizaa
 • Waraqaa ykn oomishaalee pilaastikii (akka saanii, saanii, kooppii fi meeshaalee to-go) asxaa BPI hin qabne
 • Balfa bineensota manaa, balfa ykn siree
 • Oomishaalee qulqullina dhuunfaa
 • Borsaa pilaastikii
 • Poolistaayiriinii (Styrofoam TM)
 • Istikaara oomishuuf
 • Meeshaalee deebi’anii fayyadamuu danda’an (saanduqa, . kaartoonii, geejjibaa, sibiilaa, waraqaa fi pilaastikii)
 • Dhagaa, biyyee ykn xurii
 • Laastikaa ykn laastikaa
 • Qaraa
 • Waraqaa ciccirame
 • Istikaara oomisha irratti
 • Kosii
 • Borsaa fi qabiyyee vaakiyuumii qulqulleessituu ykn lafa qulqulleessituu
 • Wax
 • Haxooftuu (gosa hunda)
 • Muka ykn sawdust
 • Marfata ykn qabduu (meeshaalee nyaataa fudhatamuu dabalatee) asxaa BPI hin qabne
 • Waraqaa marmaartuu, waraqaa tishuu, waraqaa kuusaa, teeppii ykn nagahee
 • Balfa mooraa fi iddoo biqiltuu (marga, baala fi damee dabalatee)

Meeshaalee haftee nyaataa walitti qabuu keessatti fudhatama hin qabne akkamitti akka gatan odeeffannoo dabalataaf marsariitii koonyaa keessanii ilaalaa.

Yaada Walitti Qabuu

Hurraa nyaataa walitti qabuuf karaaleen sirrii ta'an hedduutu jiru! Qabduu irratti kalaqa ta'ii bakka kuusaa siif ta'u filadhu.

bin with compostable bag in a cabinet under the sink Korojoo gal.-6
Gabatee jalatti
bucket with compostable bag in a garage Korojoo gal.-6
Gaaraajii keessatti
medium-sized bin with compostable bag next to a trash bin Konteenerii gurraacha – korojoo gal.-13
Kosiitiin
small bin with compostable bag next to a large trash bin Konteenerii daalacha korojoo gal.6
Meeshaa xiqqaa tokko keessatti
tall bin with compostable bag next to a trash bin Konteenerii gurraacha – korojoo gal.-13
Baattuu dheeraa tokko keessatti
small bucket with compostable bag next to the sink Korojoo gal.-6
lakkooftu irra

Gaaffiilee?

Caalaatti beekuu barbaaddaa? Gaaffilee yeroo baayyee gaafataman keenya ilaalaa.

put unused food in the compost bag
tying the bag closed with an overhand knot