Deeggarsa maamiltoota keenyaa waliin haasa'aa:

Phone +1 651 661 9393

Yookiin kanneen armaan gadii argachuuf unka armaan gadii fayyadamaa:

  • Gaaffiiwwan sagantaa haftee nyaata waliigalaa
  • Marsariitii sagantaa haftee nyaata fudhachuu fi tajaajila maamiltootaa irratti yaada kennuu

Sagantaa Haftee nyaataa Kaasuu keessatti galmaa’uuf ykn korojoowwan ajajuuf unka kana hin fayyadaminaa. Gara fuula galmee sagantichaa deemaa ykn gara tajaajila maamilaa 651-661-9393 bilbilaa.

Unka quunnamtii

* Dirreewwan barbaachisan

Namni tokko akka isin qunnamu ni barbaadduu?