တဲတၢ်ဒီးပပှၤပှ့ၤစူးကါတၢ်မၤစၢၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ-

Phone +1 651 661 9393

မ့တမ့ၢ် စူးကါလံာ်ကွီၣ်ဒိလၢလာ်လၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်-

  • တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤထီရီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်
  • ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်လၢ တၢ်ထၢတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ ပှာ်ယဲၤသန့ဒီးပှၤပှ့ၤစူးကါတၢ်မၤစၢၤအဖီခိၣ်

တဘၣ်စူးကါလံာ်ကွီၣ်ဒိအံၤလၢကဆဲးလီၤမံၤလၢ တၢ်ထၢတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်တဂ့ၤ. လဲၤဆူ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ ပှာ်ယဲၤကဘျံးပၤ တက့ၢ်.

တၢ်ဆဲးကျၢလံာ်ကွီၣ်ဒိ

* တၢ်လီၢ်လၢတၢ်လိၣ်မၤပှဲၤတဖၣ်

နအဲၣ်ဒိးလၢပှၤတဂၤဂၤဆဲးကျၢနၤဧါ.