ပဆှၢတ့ၢ်နၤအံမ့(လ) ဃုာ်ဒီးတၢ်ဘျးစဲ လၢကမၤသီထီၣ် နနီၣ်ဂံၢ်ခူသူၣ် န့ၣ်လီၤ.

ဝံသးစူၤနုာ်လီၤလၢကဆဲးမၤဆူညါ

ယသးပ့ၤနီၣ်ယနီၣ်ဂံၢ်ခူသူၣ်


မံၤစရီတအိၣ်ဘၣ်ဧါ.

ဆဲးလီၤမံၤ

ဆီတလဲ နနီၣ်ဂံၢ်ခူသူၣ်

ပကဆှၢန့ၢ်နၤ အံမ့(လ) လၢကဆီတလဲ နနီၣ်ဂံၢ်ခူသူၣ်.