ဆဲးလီၤမံၤလၢမံၤစရီအဂီၢ်

ထၢနုာ်လီၤနလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ လၢကထံၣ်ဘၣ်လၢမ့ၢ် တၢ်ထၢတၢ် တိာ်ကျဲၤအံၤအိၣ်လၢနပှၤတ၀ၢအပူၤဧါန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤနီၣ်လံာ်တြံာ်ဒီး (*) လီၤ

အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဒံးဧါ. ကွၢ်ဖဲ ပ တၢ်တိာ်ကျဲၤ စးထီၣ် ကဘျံးပၤ. *တၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤလၢတၢ်ဆှၢနုာ်အီၤန့ၣ် ကဆီတလဲအသးသ့ၣ်သ့ၣ်လီၤ.