တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ FAQ

ပတူၢ်လိာ်မုာ်နၤလၢ ပ FAQ အကတီၢ်, နလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤဒီးတၢ်မနုၤ လဲၣ်.

တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်.

တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ

ဘၣ်မနုၤအဃိပထၢဖှိၣ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တဖၣ်လဲၣ်.

တၢ်တဃိာ်တဃာ်လၢ တၢ်ထၢဖှိၣ်အီၤလၢ Ramsey ဒီး Washington ခီးထံၣ်တဖၣ်အပူၤ လၢအတယၢၢ်ကအိၣ်ဝဲ 20% ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တဖၣ်လီၤ. ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်တဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကျဲအသီလၢ ကသူကဒါက့ၤတၢ်ပီးတၢ်လီအံၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, လၢကကဲထီၣ် တၢ်တဃိာ်တဃာ်အလီၢ်, တၢ်စူးကါမၤကဲထီၣ်ကဒါက့ၤအီၤဆူ ဟီၣ်စီကသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်သူကဒါက့ၤ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တဖၣ် တၢ်တဃိာ်တဃာ်အပူၤန့ၣ် ကမၤစၢၤဝဲ တၢ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးဒီး ကီၢ်စဲၣ်အံၤ အတၢ်သူကဒါက့ၤတၢ် အတၢ်ပညိၣ်ဖီတၢၣ်တဖၣ် ဒီး ကဟ့ၣ်လီၤဝဲ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ဝီ, န့ဆၢၣ်ခိၣ်ဃၢၤဂ့ၢ်ဝီ ဒီး မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်ဂ့ၢ်ဝီ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်တဖၣ် လၢပှၤတဝၢအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤအခီပညီလၢ ယတလိၣ်ကိၢ်ဂီၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အီၣ်တဃိာ်တဃာ် တဖၣ် အဂီၢ်ဘၣ်ဧါ.

တၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တဃိာ်တဃာ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်အကျိၤအကျဲ လၢအြကၢးအဘၣ်ကတၢၢ် လၢတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဃိာ်တဃာ်အဂီၢ် လၢန့ဆၢၣ်ခိၣ်ဃၢၤတၢ်အိၣ်သးအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အီၣ်လၢ တၢ်တအီၣ်အီၤတဖၣ် မၤလၢာ်ဂီၤကျိၣ်စ့, တၢ်ဟဲနုာ်တဖၣ်, ဒီးမၤဘၣ်ဒိ န့ဆၢၣ်ခိၣ်ဃၢၤ လၢအတဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. Ramsey ဒီး Washington ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်လီၤ တၢ်မၤစၢၤ တဖၣ် ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လၢ ကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်မၤစှၤလီၤ တၢ်အီၣ်ဟးဂီၤဒီးကဆဲးမၤတၢ်ဆူညါန့ၣ်လီၤ. မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်အီၣ်ဟးဂီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိပစူးကါ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤထၢၣ်ဒၢတဖၣ် လၢလ့ၣ် တဃာ်ဒၢ လၢတၢ်နီၤဖးအီၤတဖၣ်အလီၢ်လဲၣ်.

တၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်မၤအကျိၤအကျဲ လၢ အတုၤလီၤတီၤလီၤ ဒီး တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤစှၤလၢ တၢ်ထၢဖှိၣ် တၢ်အီၣ် အဘျဲၢ်အစဲၢ်တဖၣ်လၢ ပှၤအိၣ်ဆိးဖဲ Ramsey ဒီး Washington ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ် အဟံၣ်အဃီတဖၣ် အါန့ၢ်ဒံး တၢ်မၤလီၤဆီ တၢ်ထၢဖှိၣ် လ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်လၢ-

  • ဒ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်တဖၣ် အတၢ် ပဲာ်ထံနီၤဖးအသိး, တၢ်မၤအကျိၤအကျဲ လၢအစူးကါ တၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢန့ၣ် အပှ့ၤစှၤန့ၢ်ဒံး တၢ်မၤ အကျိၤအကျဲလၢအစူးကါ တၢ်မၤလီၤဆီ တၢ်ထၢဖှိၣ်လ့ၣ်တဖၣ် တဆံ ဘျီန့ၣ်လီၤ.
  • တၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်အစဲၢ် ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် တလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ် တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ် နံၤသီတဖၣ်, တၢ်ထၢဖှိၣ်လ့ၣ်တဖၣ်, မ့တမ့ၢ် သိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်လၢ အစိာ်ဆှၢ တၢ်တဖၣ် န့ၣ်ဘၣ်.
  • တၢ်စူးကါတၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်စဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် လၢတၢ်ပာ်လီၤဆီလ့ၣ်တၢ်မၤ အကျိၤအကျဲတဖၣ်အလီၢ်န့ၣ် မၤစှၤလီၤသိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် အသးလၢကျဲမုၢ်ခိၣ်အလိၤ လၢအမၤစှၤလီၤ ဟံၣ်မဲာ်ကလၤအတၢ်ထုး ထီၣ်ဂာ်သဝံ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • တၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် ဟ့ၣ်ပှၤအိၣ်ဆိးတဖၣ် အခွဲးလၢ ကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်မၤသကိးတၢ်, လၢတၢ်တကွၢ် အဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဃီ အကလုာ်, ဝ့ၢ်ဒိၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤစိာ်တၢ်တဃိာ်တဃာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ထၢတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအပှ့ၤဒ်လဲၣ်.

Ramsey ဒီး Washington ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ တၢ် တိာ်ကျဲၤအံၤ အတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤကျိၣ်စ့အကူာ် (တၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်အစဲၢ် ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်, ပှၤစူးကါတၢ်မၤစၢၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, ပှာ်ယဲၤသန့တဖၣ် ဒီးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့) ဒီးစ့တၢ်မၤစၢၤလၢကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ် န့ဆၢၣ်ခိၣ်ဃၢၤတၢ်အိၣ်သး အဘူးအလဲ (County Environmental Charge ) (CEC) လၢကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်တခါစုာ်စုာ် ထၢဝဲ န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစၢၤအဘူးအလဲအံၤ ပၣ်ဃုာ်လၢနတၢ်ထၢတၢ်တဃိာ်တဃာ် အစ့ကဒွဲဒီး ကျိၣ်စ့ လၢကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်ခံခါလိာ် အတၢ်ထၢတၢ်တဃိာ် တဃာ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ဘၣ်ထီၣ်တၢ်တဖၣ်ဖဲ Ramsey/Washington တၢ်သူကဒါက့ၤတၢ် ဒီး န့ဆၢၣ်ဂံၢ်သဟီၣ် လီၢ်ခၢၣ်သး ဒ်သိးကပာ်လီၤဆီ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် ဒီးတၢ်တဃိာ်တဃာ်တဖၣ် လၢတၢ်မၤက့ၤဟီၣ်စီအဂီၢ်န့ၣ် ဒီးန့ၢ်ဘၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတခါလၢ မံၣ်နံၣ်စိထၣ် တၢ်ပၢဆှၢပၢၤဃာ် တၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီ ကရၢခၢၣ်စး (Minnesota Pollution Control Agency) အအိၣ်, ဒီးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်တမံၤလၢအအိၣ်လၢ 2020 မံၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ် သဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီပတြီာ်အပူၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဂ့ၢ်ဝီ တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ် မၤန့ၢ်ဝဲကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ခီဖျိတၢ်အလဲ လၢခီပနံာ်လၢအစိာ်တၢ်တဃိာ်တဃာ်တဖၣ်ဟ့ၣ်အီၤ လၢကဆှၢ တၢ်တဃိာ်တဃာ်တဖၣ် ဆူ R&E စဲထၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်တိာ်ကျဲၤကစးထီၣ်အသးတဆီဘၣ်တဆီန့ၣ် အခီပညီမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်စးထီၣ်သး ဒီတကတီၢ်ညါအပူၤ, တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်နီၤဖးလီၤအီၤ ဒ်အကလုာ်ဒၣ်ဝဲအသိး ထဲလီၢ်ကဝီၤအကြၢးအဘၣ်တဖၣ် လၢခီးထံၣ်တဖၣ်အံၤအပူၤ အဂီၢ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်စးထီၣ်သးန့ၣ် တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်အီၤဖဲအံၤသ့န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ် Ramsey ဒီး Washington ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်အ တၢ်လဲၤတ့ၢ်လီၤ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်အလီၢ်အကျဲတဖၣ်အိၣ်ဒံးဧါ.

အိၣ်. တၢ်ထၢတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတၢ်တိာ်ကျဲၤမ့ၢ်ဝဲ တၢ်မၤအကျဲ ဖးဒိၣ်အကူာ်တခါ လၢတၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အဘျဲၣ်အစဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နကဘၣ်သးတၢ်လဲၤတ့ၢ်လီၤတၢ်တဃိာ်တဃာ်အလီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤဟီၣ်စီ လၢတၢ်လီၢ်ခံ- မၤတၢ်လၢအဂ့ၤကတၢၢ်လၢနဂီၢ်တက့ၢ်.

ပှၤအိၣ်ဆိးတဖၣ် ကသ့ၣ်ညါလၢ ကဘၣ်စူးကါတၢ်တိာ်ကျဲၤဒ်လဲၣ်.

Ramsey ဒီး Washington ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်တဖၣ် စးထီၣ်မၤ တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ခဲၣ်ဖ့လၢအဂၢၢ်အကျၢၤ လၢကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ် လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤဒ်လဲၣ်, ကမၤန့ၢ် တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢ တဖၣ်ဒ်လဲၣ်, ဒီးတၢ်တူၢ်လိာ်တၢ်ပီးတၢ်လီမနုၤတဖၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ထီဘိ, ကဆဲးဆှၢတၢ်ကစီၣ်တဖၣ် ဖဲတၢ်စးထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကတီၢ် ဒီး ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

တၢ်တိာ်ကျဲၤတၢ်မၤတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤတဖၣ်

တၢ်ကထၢဖှိၣ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်.

ဖဲတၢ်ထၢဖှိၣ်ဝံၤအခါ, တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ပာ်လီၤဆီက့ၤအီၤဒီး တၢ်တဃိာ်တဃာ်အထၢၣ်တဖၣ် ဒီး တၢ်ဆှၢအီၤဆူ စဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤလီၢ် လၢအတ့က့ၤဟီၣ်စီန့ၣ်လီၤ. တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်တ့ပျိာ်လဲက့ၤအီၤဆူဟီၣ်စီ ဖဲတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မနုၤကမၤအသးဒီး ယတၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်အစဲၢ် ထၢၣ်ဒၢ ဖဲယတ့ၢ်လီၤ အီၤလၢ ယတဃာ်ဒၢအပူၤဝံၤအလီၢ်ခံ န့ၣ်လဲၣ်.

ဖဲနတ့ၢ်လီၤနတၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်အစဲၢ်အထၢၣ် လၢနလ့ၣ်တဃာ်ဒၢ, တဃာ်ဒၢဖးဒိၣ်, မ့တမ့ၢ် တဃာ်ပီၤဘိဖးဒိၣ်အပူၤ ဝံၤအလီၢ်ခံ, နတၢ်တဃိာ်တဃာ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ထၢဖှိၣ်အီၤ ဒ်ညီနုၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကနီၤဖဲးလီၤထဲ တၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်အစဲၢ်အထၢၣ် လၢတၢ်စူးကါအီၤလၢဟံၣ် ဒီး လၢတၢ်တ့ၢ်လီၤအီၤလၢ ဟံၣ်ဧိၤဃီဧိၤ လ့ၣ်တဃာ်ဒၢ, တဃာ်ဒၢဖးဒိၣ် မ့တမ့ၢ် တဃာ်ပီၤဘိအပူၤတဖၣ် ဧိၤန့ၣ်လီၤ. သိလ့ၣ်တွံၢ်တၢ်တဃိာ်တဃာ် ကလဲၤဟံးန့ၢ်နတၢ်တဃိာ်တဃာ်—ဃုာ်ဒီးတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်—ဖဲ ညီနုၢ် တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်တဃိာ်တဃာ်အမုၢ်နံၤ န့ၣ်လီၤ.

တဃိာ်တဃာ်တဖၣ် တၢ်ဆှၢအီၤဆူ Ramsey/Washington တၢ်သူကဒါက့ၤ ဒီးဂံၢ်သဟီၣ် စဲထၢၣ် (R&E) လၢ Newport အပူၤ, တၢ်လီၢ်ဖဲ တၢ်နီၤဖး တၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢ တဖၣ်လၢ နတဃိာ်တဃာ်အပူၤ ဒီးစဲးဖီကဟၣ်အကျိၤအကျဲ လၢ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤအီၤလၢကသ့ၣ်ညါဒီးနီၤဖးထၢၣ်ဒၢတဖၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

ဝံၤဒီးတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်ဒီး တၢ်လၢ အအိၣ်လၢ အပူၤတဖၣ် တၢ်ဆှၢကဒီးဆူ တၢ်မၤဟီၣ်စီ စဲးဖီကဟၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ် ဒီးတၢ်မၤကဲထီၣ်ဟီၣ်စီအသဟီၣ်- ဟီၣ်ခိၣ်လၢအစီဂ့ၤဒိၣ်မး လၢတၢ်ကိးအီၤလၢ“ တၢ်အုၣ်တၢ်ကျၣ်လၢအ မၤဂ့ၤထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်” န့ၣ်လီၤ.

Ramsey ဒီး Washington ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်တဖၣ် မၤသကိးတၢ်တပူၤဃီ လၢကရဲၣ်ကျဲၤ တၢ်တဃိာ် တဃာ်အဂီၢ် ဒ်မူဒါအိၣ်ဝဲအသိး စးထီၣ်လၢ 1980 နံၣ် လံၤလံၤန့ၣ်လီၤ. တနံၤအံၤ, ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်တဖၣ် မၤသကိးတၢ်တပူၤဃီ ခီဖျိ R&E လီၤ. တၢ်တဃိာ်တဃာ်ခဲလၢာ် လၢအဟဲထီၣ်လၢ ပှၤတဂၤစုာ်စုာ် ဒီး ပနံာ် တၢ်ကၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လၢကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်ခံခါအပူၤန့ၣ် တၢ်စိာ်ဆှၢဆူ R&E န့ၣ်လီၤ.

တၢ်နီၤဖးလီၤထၢၣ်ဒၢအကလုာ်တဖၣ်လၢ တၢ်တဃိာ်တဃာ်အပူၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်ကစူးကါ တၢ်နီၤဖးလၢစဲးဖီကဟၣ်အကျိၤအကျဲ လၢကနီၤဖးလီၤ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် လၢတၢ်တဃိာ်တဃာ်န့ၣ်လီၤ. ဘံၣ်ဒံၢ်အိၣ်ဘၣ်ဃး ရိဘီးစဲးပီလီ လၢအနီၤဖး တၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်အစဲၢ် ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် တၢ်လဲၤထီၣ်ကွၢ်အီၤသ့ဖဲ တၢ်မၤလိသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ပှာ်ယဲၤကဘျံးန့ၣ်လီၤ..

ယကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် ဒ်လဲၣ်.

မၤလိာ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢပပှာ်ယဲၤသန့အဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် ကိးခီဖျိ 651-661-9393 (ကျိာ်အကလုာ်ကလုာ်လၢတၢ်ဃုထၢမၤန့ၢ်အီၤသ့တဖၣ်) န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်ဆှၢန့ၢ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်ဆူ နပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိ အအိၣ် လိၤလိၤန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ယမၤန့ၢ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢအနီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွး လၢအစှၤလီၤသ့ ဧါ.

တမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အခဲအံၤဘၣ်.

ယစူးကါတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်လၢယဟံၣ်အပူၤသ့ဧါ. ယကြၢးစူးကါတၢ်ဒၢမနုၤတဖၣ်လဲၣ်, ယကြၢးပာ်ကီၤတၢ်အံၤလၢတၢ်လီၢ် ဖဲလဲၣ်.

ပှၤအဘၣ်တအိၣ်နီတဂၤလၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်လၢကနုာ်လီၤ ပၣ်ဃုာ် လၢတၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤဘၣ်. တၢ်ဒၢတဖၣ်အက့ၢ်အဂီၤအိၣ်အကလုာ်ကလုာ် လၢတၢ်စူးကါအီၤသ့လၢ တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ဃုကွၢ်တၢ်ဒၢဒီးပာ်လီၤတၢ်အံၤလၢကပၢၤဃာ်တၢ်အံၤ လၢအမၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကွၢ်တၢ်ပာ်ကီၤ သ့အလီၢ် ဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဃုထၢတဖၣ်တက့ၢ်.

ယထၢဖှိၣ်ပာ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တဖၣ်န့ၣ် ကမၤနၢအုၣ်ယဟံၣ်ဧါ.

တၢ်စူးကါတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ကျဲလီၤဆီ တဘိလၢတၢ် ထၢဖှိၣ်တၢ်ပီးတၢ်လီတမံၤဃီလၢအခဲအံၤတၢ်တ့ၢ်လီၤအီၤ လၢနတဃာ်ဒၢအပူၤ န့ၣ်လီၤ. ဒ်နတဃိာ်တဃာ်အသိး, နမ့ၢ်ထုးထီၣ်နတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢ တဖၣ်ဒီးလဲၤတ့ၢ်လီၤဆူ နလ့ၣ်တဃာ်ဒၢ မ့တမ့ၢ် တဃာ်ဒၢဖးဒိၣ် ထီဘိန့ၣ်, တကြၢးအိၣ်ဒီးတၢ်နၢအုၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဘၣ်.

မ့ၢ်နဟ့ၣ်လီၤ တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တၢ်ဒၢဧါ.

တဟ့ၣ်ဘၣ်, Ramsey ဒီး Washington ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်တဖၣ် တဟ့ၣ်လီၤတၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်ဒၢ လၢတၢ်ထၢတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ် တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်ဘၣ်.

မ့ၢ်တၢ်တူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ် ကိၣ်ဖံစၣ်အဒၢ (pizza boxes) ဧါ.

တတူၢ်လိာ်ဘၣ်. ကိၣ်ဖံစၣ်အဒၢတဖၣ် (pizza boxes) ဟံးန့ၢ်တၢ်လီၢ်အါမးလၢ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်အပူၤ ဒီး တၢ်တပညိၣ်ပာ်အီၤဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤအခိၣ်သ့ၣ် လၢတၢ်ကထၢဖှိၣ်အီၤန့ၣ်ဘၣ်. တၢ်သူကဒါက့ၤ ကိၣ်ဖံစၣ်အဒၢန့ၣ် ဂ့ၤဒိၣ်န့ၢ်ဒံး တၢ်တ့ပျိာ်လဲက့ၤအီၤဆူဟီၣ်စီ န့ၣ်လီၤ! သိလ့ၣ်တွံၢ်တၢ်သူကဒါက့ၤတၢ် (recycling hauler) အါမးန့ၣ် ကထၢဖှိၣ်ဝဲ ကိၣ်ဖံစၣ်အဒၢတဖၣ် လၢတၢ်သူကဒါက့ၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်တူၢ်လိာ် ကိၣ်ဖံစၣ်အဒၢတဖၣ်ဧါန့ၣ် သံကွၢ်သံဒိး န သိလ့ၣ်တွံၢ်တၢ်သူကဒါက့ၤတၢ်တဖၣ် တက့ၢ်. မ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ဝဲဘၣ်ဒီး, နလဲၤစိာ် ကိၣ်ဖံစၣ်အဒၢတဖၣ် ဆူ ခီးထံၣ် တၢ်ပာ်တ့ၢ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တဖၣ်အလီၢ် သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ Ramsey ခီးထံၣ် တၢ်ပာ်တ့ၢ်တၢ်အလီၢ်တဖၣ် (drop-off sites) အဂီၢ် ဒီး Washington ခီးထံၣ် တၢ်ပာ်တ့ၢ်တၢ်အလီၢ်တဖၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ

မတၤနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်သ့လဲၣ်.

ကယဲၢ်ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ Ramsey ဒီး Washington ခီးထံၣ်တဖၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကြၢးတၢ်ဘၣ် ဒ်သိးကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤဟံးန့ၢ် တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တဖၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ် တၢ်ကစးထီၣ်မၤအီၤလၢ တၢ်လီၢ်အသီတဖၣ်အပူၤ လၢတၢ်မၤအပတီၢ်အသီတဖၣ်အပူၤ န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်နကြၢးလၢကပာ်ဃုာ်အဂီၢ်ဧါန့ၣ် သမံသမိးကွၢ်အီၤတက့ၢ်.

ယမ့ၢ်အိၣ်လၢဟံၣ်ဒၢးဖှိၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ် မ့တမ့ၢ် ခီၣ်ဒိၢ်အပူၤန့ၣ် ယနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်သ့ဧါ.

သ့လီၤ. ထဲထၢနုာ်လီၤ နတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ် ဆူ နဟံၣ်ဧိၤဃီဧိၤ လံၣ်တဃာ်ဒၢ မ့တမ့ၢ် တဃာ်ဒၢဖးဒိၣ်အပူၤ တက့ၢ်.

တၢ်အပှ့ၤကလၢာ်လၢကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်အဂီၢ်ထဲလဲၣ်.

တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် ဒီးတၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢ တၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤတဖၣ်န့ၣ် တလိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤဒီးအကလီလၢ ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ Ramsey ဒီး Washington ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ် ခံတီၤလိာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤတၢ်ကအိးထီၣ်န့ၢ်လၢယပှၤတ၀ၢအပူၤအခါဖဲလဲၣ်.

တၢ်လဲၤဟံးန့ၢ် တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တဖၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ် တၢ်စးထီၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ Ramsey ဒီး Washington ခီးထံၣ် အထံလီၢ်ကီၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် လၢ 2023 အပူၤ ခီဖျိ တၢ်မၤကွၢ်ဆိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤ န့ၣ်လီၤ. ပိာ်ထွဲထီၣ်ဒီးတၢ်မၤကွၢ်ဆိတၢ်အံၤန့ၣ်, တၢ်တိာ်ကျဲၤကစးထီၣ်မၤတၢ် လၢ Ramsey ဒီး Washington ခီၣ်ထံၣ် လၢပှၤအိၣ်ဆိးလၢအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ် တဆီဘၣ်တဆီန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်နကြၢးလၢကပာ်ဃုာ်ဖဲအံၤဧါန့ၣ် နသမံသမိးကွၢ်အီၤသ့န့ၣ်လီၤ, ဒီး လၢကသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်တၢ်အံၤအဂီၢ် လဲၤဆူ တၢ်စးထီၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ပှၤယဲၤကဘျံးပၤ (program rollout page) တက့ၢ်.

ယစူးကါပှၤစိာ်တဃိာ်တဃာ်လၢအလီၤဆီ လၢယပှၤလၢခိၣ်ဃၢၤန့ၣ် လီၤ. ပနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်သ့ခံဂၤလၢာ်ဧါ.

သ့လီၤ, ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ Ramsey ဒီး Washington ကီၢ်ရ့ၣ် ခီးထံၣ် ခဲလၢာ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢ တၢ်တကွၢ်ပှၤစိာ်တၢ်တဃိာ်တဃာ် ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယလိၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးယပှၤစိာ်တၢ်တဃိာ်တဃာ်ဧါ.

တလိၣ်ဘၣ်, နတလိၣ်ဆဲးလီၤမံၤဒီးနပှၤစိာ်တၢ်တဃိာ်တဃာ်ဘၣ်.

မ့ၢ်ယကဘၣ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ဧါ.

တလိၣ်ဘၣ်. တၢ်အံၤလၢတၢ်သးအိၣ်အဖီခိၣ်, တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢတၢ်ဃုထၢသ့ န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤစၢၤအံၤတၢ်စူးကါအီၤလၢပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်သ့ဧါ.

တမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အခဲအံၤဘၣ်. Ramsey ဒီး Washington ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်တဖၣ် ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်လၢ တၢ်မၤန့ၢ်အီၤသ့အံၤန့ၣ်လီၤ.

ယမ့ၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ အပူၤန့ၣ် မ့ၢ်ယမၤန့ၢ်ဟီၣ်စီလၢအဝံၤ တဖၣ်သ့ဧါ.

ဟီၣ်စီလၢအဟဲလၢကရၢၢ်တၢ်တဃိာ်တဃာ်န့ၣ် တၢ်မၤန့ၢ်အီၤသ့လၢ အကတီၢ် ဖဲ Ramsey ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်ကရၢၢ်တၢ်တဃိာ်တဃာ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ် လၢအကလီလၢပှၤအိၣ်ဆိးဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. Washington ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်ဃုထံၣ်တၢ်ဃုထၢအံၤ ဖဲကရၢၢ်တၢ်တဃိာ် တဃာ်လီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယတပျာ်ကွံာ်ဒီးတၢ်ထၢဖှိၣ်ဒီးယတၢ်တဃိာ်တဃာ်န့ၣ်လီၤ. ယကြၢးမၤမနုၤလဲၣ်.

ဆဲးကျၢနပှၤစိာ်တၢ်တဃိာ်တဃာ်လၢကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ထၢဖှိၣ်လၢအ တပျာ်ကွံာ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ထၢၣ်ဒၢ

တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် လီၤဆီဒီး ထၢၣ်ဒၢလၢအပှံၢ်လီၤကွံာ် သ့အဂၤတဖၣ်ဒ်လဲၣ်.

တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤထၢၣ်ဒၢတဖၣ်ကျၢၤဒီးတၢ်မၤကဒါက့ၤဟီၣ်စီ သ့လီၤ. အဝဲသ့ၣ်န့ၣ် တီၣ်န့ၢ်ဒံး အခဲအံၤ ထၢၣ်ကဲထီၣ်ဟီၣ်စီသ့ လၢတၢ်စူးကါအီၤဖဲ ခီးထံၣ် တၢ်ပာ်တ့ၢ်တၢ်အလီၢ်တဖၣ်, ဒီး ထၢၣ်လၢတၢ်ဆါအီၤ လၢပနံာ်ရိကျးတဖၣ် မ့တမ့ၢ် လၢအီၣ်လဲတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးအတူၢ်ဝဲတၢ်လဲၤကျဲ လၢသိလ့ၣ်ထၢတၢ်တပှီာ်အပူၤ ကန့ၢ်ဝဲအဂီၢ် တၢ်တ့တိာ်ကျဲၤပာ် တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်တၢ်အုၣ်သးလၢအကဲထီၣ်ဟီၣ်စီသ့, တၢ်တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ လၢကလီၤကလဲကွံာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်လၢအပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်တဖၣ်အံၤ အပူၤ န့ၣ်လီၤ. ထၢၣ်ကဲထီၣ်ဟီၣ်စီသ့ လၢတဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ Ramsey ဒီး Washington ခီးထံၣ်တဖၣ်န့ၣ် တဘၣ်လိာ်သးဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤဘၣ်.

ယကဃုထၢတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢအက့ၢ်အဂီၤဖဲလဲၣ် တခါလၢယမၤလိာ်ဒ်လဲၣ်.

တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဘျဲၣ်အစဲၤထၢၣ်ဒၢအက့ၢ်အဂီၤအိၣ်ခံကလုာ်-

  • 6-ကါလၣ် (တၢ်လုၢ်ထံတဃာ်ဒၢအက့ၢ်အဂီၤဃၣ်ဃၣ်)
  • 13-ကါလၣ် (ဖၣ်ကပူၤတဃာ်ဒၢအက့ၢ်အဂီၤဃၣ်ဃၣ်)

တၢ်တိာ်ကျဲၤတၢ်သမံသမိး, ထၢၣ်အက့ၢ်အဂီၤဖိ (6-ကါလၣ်) မ့ၢ်ဝဲ တၢ်အက့ၢ် အဂီၤလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဘၣ်သးအါ, ဘၣ်ဆၣ်ဃုထၢထၢၣ်ဒၢအက့ၢ် အဂီၤ လၢနဆိကမိၣ်လၢအအမၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢနီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်နီၢ်နီၢ်ပိာ်ထွဲလၢလာ်တဖၣ်-

  • တၢ်ပာ်ကီၤ- တၢ်ဒၢ အက့ၢ်အဂီၤလၢနရဲၣ်ကျဲၤလၢကစူးကါဒီး ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. ထၢၣ်ဒၢ 6-ကါလၣ် မၤတၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဒီးတၢ်ဒၢလၢအဆံးန့ၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကွၢ် တၢ်ထံၣ် တၢ်ဆိကမိၣ်လၢ တၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤ ဟံၣ်ဃီ.
  • ဟံၣ်/ဖၣ်ကပူၤအက့ၢ်အဂီၤ အဒိၣ်အဆံး- 6-ကါလၣ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် ကမၤတၢ်ဂ့ၤလၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအဆံးတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.
  • ဟံၣ်ဃီအက့ၢ်အဂီၤအဒိၣ်အဆံး- ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအိၣ်အါတဖၣ် ကဘၣ်သး 13-ကါလၣ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • တၢ်ဖီအီၣ်တ့ၤအီၣ်တၢ်အဘျီ နမ့ၢ်ဖီတၢ်အါန့ၣ်, နကအိၣ်ဒီးတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်အါဒီးကဘၣ်သး 13-ကါလၣ်ထၢၣ်ဒၢ တဖၣ်လီၤ.

ယမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးထၢၣ်အက့ၢ်အဂီၤခံခါလိာ်တခီလဲၣ်. မ့ၢ်နဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဃုထၢအဝဲန့ၣ်ဧါ.

တမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အခဲအံၤဘၣ်.

ယဘၣ်သးထၢၣ်ဒၢလၢအပှံၢ်လီၤကွံာ်အဆံးဖိတဖၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်တဟ့ၣ်လီၤအီၤဒ် တၢ်တိာ်ကျဲၤ အကူာ်အသိးအံၤလဲၣ်.

ထၢၣ်ဒၢအဆံးဖိတဖၣ် စဲးဖီကဟၣ်လၢအဆံးဖိတဖၣ်သမံသမိးကွၢ် တသ့လၢစဲးဖီကဟၣ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အကျိၤလၢ အနီၤဖးတၢ်အီၣ် အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်လၢတၢ်တဃိာ်တဃာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယထၢနုာ်တၢ်မနုၤသ့လၢယတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်အပူၤလဲၣ်. ဒီးယထၢနုာ်လီၤတၢ်မနုၤတဖၣ်တသ့လၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အပူၤလဲၣ်.

တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢ တၢ်ထၢနုာ်အီၤဆူ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်အပူၤ သ့တဖၣ် ဒီး တသ့တဖၣ် အစရီအလၢပှဲၤန့ၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ်ဖဲ ပ မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် (Learn More) ပှာ်ယဲၤကဘျံးပၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ယတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢကဘၣ်ပှဲၤထီၣ်တုၤထဲလဲၣ်.

တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် တလိၣ်တုၤထီၣ်လၢအပတီၢ် အဖုၣ်ကတၢၢ်လၢတၢ်ကနီၤဖးအီၤအဂီၢ်ဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ပဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ နကဆီတလဲနထၢၣ်တနွံတဘျီန့ၣ်လီၤ.

ယကစၢဘိၣ်ထၢၣ်ဒ်လဲၣ်.

စၢကမိာ်ထီၣ် တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်အထၢၣ်အခိၣ် ဒ်သိးနစၢကမိာ်ထီၣ် ဘီလ်လိဖိ (balloon) တဖျၢၣ်အသိးန့ၣ်တက့ၢ်. မ့ၢ်ကစၢကမိာ်ထီၣ် နတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်အထၢၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် နကထံၣ်ဘၣ်အီၤ ခီဖျိ ကွၢ်ကီတၢ်ဂီၤမူအံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စၢကမိာ်ထၢၣ်ဘၣ်ဘၣ်န့ၣ် မၤစၢၤမၤလီၤတံၢ် ထၢၣ်တဖၣ် ဒီး တၢ်လၢအိၣ်လၢအပူၤတဖၣ် ကလဲၤခီဖျိကွံာ် တၢ်ထၢဖှိၣ်ဒီးတၢ်နီၤဖးတၢ် အကျိၤအကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤကီခဲလၢယဂီၢ် လၢကစၢကမိာ်ထီၣ် တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢ န့ၣ်လီၤ. နအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဂၤတမံၤလၢ်လၢ်ကမၤညီထီၣ်တၢ်အံၤဧါ.

ကွၢ်ဆိကမိၣ်လၢကမၤလိာ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢလၢအဒိၣ် (13-ကါလၣ်) ဒီးပာ်တ့ၢ်တၢ်လီၢ်ဖဲထၢၣ်ဒၢအခိၣ်ထိး တချုးလၢတၢ်စၢ ကမိာ်ထီၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်အံၤမၤညီထီၣ်န့ၢ်လၢကစၢကမိာ်ထၢၣ်အခိၣ်လီၤ.

တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် အိၣ်တူၢ်လၢတၢ်စိာ်တဃာ် သိလ့ၣ်ဖးဒိၣ် လဲၤတၢ်အပူၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်အထၢၣ် လၢဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ Ramsey ဒီး Washington ခီးထံၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်တ့တိာ်ကျဲၤအီၤလၢ လီၤလီၤဆီဆီလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. ထၢၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ လီၤဆီန့ၢ်ဒံး ထၢၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤဖဲ ခီးထံၣ် တၢ်လဲၤတ့ၢ်လီၤ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်အလီၢ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် ထၢၣ်လၢတၢ်ဆါအီၤဖဲ ကျးဖိတဖၣ် မ့တမ့ၢ် အီၣ်လဲအပူၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်တီၣ်သၢစး ထဲသိးသိးဒီးပနံာ်ရိကျးစတိဖျးစတံးထၢၣ်ဒၢ ဒီးတုၤ ထီၣ်ဒီးတၢ်အတီၤပတီၢ်လီၤဆီလၢတၢ်ဃၢတၢ်စံာ်အဂီၢ်လီၤ. ခီးထံၣ်တဖၣ်န့ၣ် မၤကွၢ်ဝဲထၢၣ်တဖၣ်အံၤ လၢတၢ်တဃိာ်တဃာ်အဃၢနီၢ်နီၢ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်သုတသ့ၣ်ဖး ဖဲစိာ်ဆှၢအီၤအကတီၢ်အခါ န့ၣ်လီၤ. ထၢၣ်ကဲထီၣ်ဟီၣ်စီသ့တဖၣ် လၢတဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ ခီးထံၣ်အံၤန့ၣ် တဘၣ်လိာ်သးဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤဘၣ်.

တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် မ့ၢ်သ့ၣ်ဖးကွံာ်န့ၣ် ယကဘၣ်မၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်.

ထၢနုာ်လီၤတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢလၢအယာ်ပြဲးကွံာ်ဒီး တၢ်လၢအအိၣ်လၢအပူၤတဖၣ် ဆူတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢအသီ အပူၤဒီး ထၢနုာ်လီၤလၢနလ့ၣ်တဃာ်ဒၢ မ့တမ့ၢ် တဃာ်ဒၢဖးဒိၣ်အပူၤ တက့ၢ်.

မ့ၢ်ယစူးကါထၢၣ်ဒၢလၢအပှံၢ်လီၤကွံာ်သ့တဖၣ်သ့ဧါ.

တသ့ဘၣ်, နကဘၣ်စူးကါ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢ တဖၣ်လၢ Ramsey ဒီး Washington ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်ဟ့ၣ်လီၤနၤလၢ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ကအိၣ်တူၢ် ဖဲတၢ်က့ၤစိာ်လၢသိလ့ၣ်လၢအစိာ် တဃာ်တဖၣ်အပူၤအခါ ဒီးဘၣ်တၢ်သမံသမိးအီၤလၢစဲးဖီကဟၣ်အကျိၤ အကျဲလၢကနီၤဖးလီၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်တဃိာ်တဃာ်န့ၣ်လီၤ. ထၢၣ်ဒၢအဂၤတဖၣ်လၢ တၢ်ဆါအီၤလၢစတိအပူၤ မ့တမ့ၢ် လၢအ့ထၢၣ်နဲး အဖီခိၣ်တဖၣ်န့ၣ် တဖျါထီၣ်လၢတၢ်ကနီၤဖးလီၤအဂီၢ်ဘၣ် ဒီးအိၣ်တတူၢ် ဖဲတၢ်က့ၤစိာ်လၢသိလ့ၣ်လၢအစိာ်တဃာ်အပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယထၢနုာ်လီၤထၢၣ်ဒၢဖိလၢအပှံၢ်လီၤကွံာ်သ့ ဆူထၢၣ်ဒၢဖးဒိၣ်လၢအပှံၢ် လီၤကွံာ်သ့အပူၤဧါ.

သ့လီၤ, ဘၣ်ဆၣ်ထၢၣ်ဒၢကဘၣ်မ့ၢ်BPI-အုၣ်ကီၤ ဒီးထၢနုာ်လီၤအီၤဆူ Ramsey ဒီး Washington ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်-ဟ့ၣ်လီၤ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢအပူၤ လၢတၢ်ထၢဖှိၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကနီၤဖးလီၤထၢၣ်ဒၢတဖၣ်ထဲဒၣ်လၢ တၢ်တဃိာ်တဃာ်အပူၤ ဖဲတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်လၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်-ဟ့ၣ်လီၤ ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် အအိပူၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ပှ့ၤထၢၣ်ဒၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်, ကွၢ် BPI အုၣ်ကီၤမံၤပနီၣ်တၢ်ဂီၤ ဖဲအဖီ လာ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Leaf logo with BPI Compostable text

တၢ်အံၤအိၣ်ခ့ၣ်လၢကထၢနုာ်လီၤတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် ဆူတဃာ်ဒၢညီနုၢ်တဖၣ်အပူၤဧါ.

ဟၢၣ်အၢ, တၢ်တသ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ် တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢလၢ တၢ်နီၤဖးလီၤအဂီၢ်လၢတၢ်တဃိာ်တဃာ် ဖဲတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်အိၣ် လၢတဃာ်ဒၢထၢၣ်ဒၢညီနုၢ်အအိပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယကပာ်ကီၤထၢၣ်ဒၢတဖၣ်တချုးစူးကါအီၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢလၢတၢ်တစူးကါအီၤတဖၣ် တၢ်ကြၢး ပာ်အီၤလၢ တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအခုၣ်, ဃ့ထီန့ၣ်လီၤ. တၢ်စုၣ်စီၣ်အါတလၢဒီးတၢ်ကိၢ်န့ၣ်မၤဟးဂီၤထၢၣ်ဒၢတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢနကစူးကါ နတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢလၢတၢ်ဟ့ၣ် လီၤအီၤတဖၣ်လၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်လၢနမၤလိာ်အမုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် အဆၢကတီၢ်ကလၢာ်ကွံာ်အခါဖဲလဲၣ်.

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢနကစူးကါ နတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤထၢၣ်ဒၢလၢတၢ်ဟ့ၣ် လီၤအီၤတဖၣ်လၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်လၢနမၤလိာ်အမုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤဒီး ထၢၣ်ဒၢလၢအမုၢ်နံၤမုၢ်သီလၢာ်ကွံာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တအဲၣ်ဒိးအီၤတဖၣ်လဲၣ်.

ထၢနုာ်လီၤ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်လၢ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢလၢအဆၢကတီၢ်တလၢာ်ကွံာ်ဒံးဘၣ်အပူၤ လၢတၢ်ထၢဖှိၣ်အီၤအဂီၢ် ဃုာ်ဒီးနတၢ်တဃိာ်တဃာ်, မ့တမ့ၢ် လဲၤစိာ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဆူ ပှၤတ၀ၢ တ့ၢ်လီၤတၢ်တဃိာ်တဃာ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ ဒီးထၢနုာ်လီၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လၢ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တဃာ်ဒၢဖးဒိၣ် အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်မၤလိာ် ဒီးမံၤစရီ

တၢ်မၤစၢၤအါထီၣ်

ယမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်, ယဟ့ၣ်လီၤ တၢ်အံၤကသ့လၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်.

ပတူၢ်လိာ်မုာ်နတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လီၤ. တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအဒိန့ၣ် တဘၣ် တၢ်မၤကဲထီၣ် လိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲစက့အံၤလၢညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. Ramsey ဒီး Washington ခီးထံၣ်တဖၣ် ကပဲာ်ထံနီၤဖး ဒီး မၤဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသီအံၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်စးထီၣ်သး ဒီတကတီၢ်ညါအံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢကဟ့ၣ်လီၤပှၤ နတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဆၢက့ၤတၢ်အဂီၢ် ဝံသးစူၤ စူးကါဘၣ် ပ တၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢ လံာ်တကွီၣ်ဒိ တက့ၢ်.

အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဒံးဧါ.

ဝံသးစူၤကိး ပပှၤပှ့ၤစူးကါတၢ်မၤစၢၤလီတဲစိအကျိၤ 24/7 ဖဲ 651-661-9393 လၢကမၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤဒီးတၢ်သံကွၢ်အါထီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တက့ၢ်.