တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ FAQ

ပတူၢ်လိာ်မုာ်နၤလၢ ပ FAQ အကတီၢ်, နလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤဒီးတၢ်မနုၤ လဲၣ်.

တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်.

တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ

ဘၣ်မနုၤအဃိပထၢဖှိၣ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တဖၣ်လဲၣ်.

တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်လၢ အဒုးအိၣ်ထီၣ်တဃာ်အိၣ်ဝဲ 20% ဃၣ်ဃၣ် လၢတၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်ဝဲအတယၢၢ် ဖဲ Ramsey ဒီး Washington ခီးထံၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. Food Scraps Pickup Program မၤကဒါက့ၤ တၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်ဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ညၣ်ထ့ၣ်, အါန့ၢ်ဒံးတၢ်ဟးဂီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်ဝဲလၢ ယတလိၣ်ကိၢ်ဂီၤဘၣ်ဃး တၢ်အီၣ်ဟးဂီၤတဖၣ်အဂ့ၢ်ဘၣ်မ့ၢ်ဧါ.

တၢ်အီၣ်လၢ တၢ်တအီၣ်အီၤတဖၣ် မၤလၢာ်ဂီၤကျိၣ်စ့, တၢ်ဟဲနုာ်တဖၣ်, ဒီးမၤဘၣ်ဒိ န့ဆၢၣ်ခိၣ်ဃၢၤ လၢအတဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်အီၣ်ဟးဂီၤ မ့ၢ်ဝဲတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ်လၢ န့ဆၢၣ်ခိၣ်ဃၢၤလိၣ်ဘၣ်ဝဲအဒိၣ်ကတၢၢ်, တချုးဒံးဖဲတၢ်စူးကါကဒါက့ၤ တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ် ဒီးတၢ်မၤကဲထီၣ်က့ၤဝဲလၢ ဟီၣ်စီအခါန့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်အီၣ်ဟးဂီၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်.

လၢတၢ်မၤလီၤဆီဝဲဖဲလ့ၣ်တဖၣ်အလီၢ် ဘၣ်မနုၤဃိတၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်တဖၣ် ဖဲတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်ပူၤလဲၣ်.

Food Scraps Pickup Program စူးကါဝဲဒၣ် ထၢၣ်လီၤဆီတဖၣ်, တၢ်ကိးဝဲလၢ “food scrap bags” (“တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်) န့ၣ်လီီၤ. ဒီးတၢ်မၤအကျဲအံၤ, တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ် ဒီး တၢ်တဃိာ်တဃာ်အဒၢတဖၣ် တၢ်ကဘၣ်တၢ်တၢၤကွံာ်အီၤဆူ တဃာ်ဒၢအလ့ၣ်, တဃာ်ဒၢအကျိၤပူၤ မ့တမ့ၢ် တဃာ်ဒၢဖးဒိၣ်တဖျၢၣ်ဃီအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်မၤအကျိၤအကျဲ လၢ အတုၤလီၤတီၤလီၤ ဒီး တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤစှၤလၢ တၢ်ထၢဖှိၣ် တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်တဖၣ်လၢ ပှၤအိၣ်ဆိးဖဲ Ramsey ဒီး Washington ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ် အဟံၣ်အဃီတဖၣ် မ့ၢ်လၢ-

 • ဒ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်တဖၣ် အတၢ် ပဲာ်ထံနီၤဖးအသိး, တၢ်မၤအကျိၤအကျဲ လၢအစူးကါ တၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢန့ၣ် အပှ့ၤစှၤန့ၢ်ဒံး တၢ်မၤ အကျိၤအကျဲလၢအစူးကါ တၢ်မၤလီၤဆီ တၢ်ထၢဖှိၣ်လ့ၣ်တဖၣ် တဆံ ဘျီန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်အစဲၢ် ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် တလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ် တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ် နံၤသီတဖၣ်, တၢ်ထၢဖှိၣ်လ့ၣ်တဖၣ်, မ့တမ့ၢ် သိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်လၢ အစိာ်ဆှၢ တၢ်တဖၣ် န့ၣ်ဘၣ်.
 • တၢ်စူးကါတၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်စဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် လၢတၢ်ပာ်လီၤဆီလ့ၣ်တၢ်မၤ အကျိၤအကျဲတဖၣ်အလီၢ်န့ၣ် မၤစှၤလီၤသိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် အသးလၢကျဲမုၢ်ခိၣ်အလိၤ လၢအမၤစှၤလီၤ ဟံၣ်မဲာ်ကလၤအတၢ်ထုး ထီၣ်ဂာ်သဝံ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် ဟ့ၣ်ပှၤအိၣ်ဆိးတဖၣ် အခွဲးလၢ ကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်မၤသကိးတၢ်, လၢတၢ်တကွၢ် အဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဃီ အကလုာ်, ဝ့ၢ်ဒိၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤစိာ်တၢ်တဃိာ်တဃာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲယထၢနုာ်လီၤဖဲတဃာ်အလ့ၣ်ပူၤ, တဃာ်အကျိၤပူၤ မ့တမ့ၢ် တဃာ်ဒၢဖးဒိၣ်အပူၤဝံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ကမၤသးဒီးယတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်ဒ်လဲၣ်.

သိလ့ၣ်တွံၢ်တဃာ်ကလဲၤဟံးန့ၢ်နတဃာ်, ဃုာ်ဒီးတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်, ဖဲတၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်တၢ်အနံၤဒ်ညီနုၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

ဖဲန့ၣ်ဝံၤတၢ်ကလဲၤစိာ် တဃာ်ဒၢဒီးတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်ဆူ Ramsey/Washington Recycling & Energy Center (R&E) အလီၢ်ဖဲ Newport အပူၤ, ဖဲစဲးဖီကဟၣ် မၤလီၤဆီ တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ် ဖဲနတဃာ်ဒၢပူၤ လၢအမ့ၢ်တၢ်မၤကျိၤကျဲအတၢ်မၤနီၣ် ဒီးတၢ်မၤလီၤဆီထၢၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤနီၣ်ဃာ်လၢ ထဲဒၣ်ပှၤအိၣ်ဆိးဖဲ ပှၤတဝၢတဖၣ်အပူၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလီၤဆီန့ၢ်အီၤအ တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ် ဖဲတဃာ်ဒၢအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲန့ၣ်တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်လၢအပူၤတဖၣ် တၢ်ဆှၢဝဲဆူ တၢ်မၤဟီၣ်စီစဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤလီၢ် ဒီးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ညၣ်ထ့ၣ်လၢဂ့ၤ, တၢ်ကိးဝဲလၢ “compost” (“ဟီၣ်စီ”) န့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် “What happens after collection?” (“တၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်ဝံၤအလီၢ်ခံတၢ်ကကဲထီၣ်သးဒ်လဲၣ်.”) အတၢ်ဂီၤမူဖဲ Learn More (မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်) အကဘျံးပၤအပူၤ လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်မၤကျိၤကျဲမၤတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် အိၣ်တူၢ်လၢတၢ်စိာ်တဃာ် သိလ့ၣ်ဖးဒိၣ် လဲၤတၢ်အပူၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်ခီဖျိ Food Scraps Pickup Program လၢအမ့ၢ်တၢ်ကျဲၤလီၤဆီဝဲလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထၢၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ လီၤဆီန့ၢ်ဒံး ထၢၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤဖဲ ခီးထံၣ် တၢ်လဲၤပာ်လီၤ တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အလီၢ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် ထၢၣ်လၢတၢ်ဆါအီၤဖဲ ကျးဖိတဖၣ် မ့တမ့ၢ် အ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်တီၣ်ဝဲသၢစး ထဲသိးသိးဒီးပနံာ်ရိကျးစတိအဖျးစတံးထၢၣ်ဒၢ ဒီးတုၤ ထီၣ်ဒီးတၢ်အတီၤပတီၢ်လီၤဆီ လၢအဂံၢ်ဆူၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီးထံၣ်တဖၣ်န့ၣ် မၤကွၢ်ဝဲထၢၣ်တဖၣ်အံၤ လၢတၢ်တဃိာ်တဃာ်အဃၢနီၢ်နီၢ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်လၢ အသုတသ့ၣ်ဖး ဖဲတၢ်စိာ်ဆှၢအီၤအကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. ထဲဒၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအဟ့ၣ်လီၤ တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ် တၢ်ထၢဖှိၣ်ဒီးမၤလီၤဆီဝဲဖဲတဃာ်ဒၢပူၤသ့ဝဲ, ဒီးတၢ်တမၤတၢ်အုၣ်တၢ်ကျၣ်အထၢၣ်အဂၤတဖၣ် လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်နီၤဖးလီၤထၢၣ်ဒၢအကလုာ်တဖၣ်လၢ တၢ်တဃိာ်တဃာ်အပူၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်ကစူးကါ တၢ်နီၤဖးလၢစဲးဖီကဟၣ်အကျိၤအကျဲ လၢအကနီၤဖးလီၤ တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ် ဖဲတဃာ်ဒၢပူၤန့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဘၣ် “What happens after collection?” (“တၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်ဝံၤအလီၢ်ခံတၢ်ကကဲထီၣ်သးဒ်လဲၣ်.”) အတၢ်ဂီၤမူဖဲ Learn More (မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်) အကဘျံးပၤအပူၤ လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်မၤကျိၤကျဲမၤတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ထၢတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအပှ့ၤဒ်လဲၣ်.

Ramsey ဒီး Washington ခီးထံၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအစ့ဆီၣ်ထွဲအကျါတခါ ဃုာ်ဒီးစ့ဆီၣ်ထွဲခီဖျိ County Environmental Charge (CEC) (တၢ်ထၢခီးထံၣ်န့ဆၢၣ်ခိၣ်ဃၢၤအလဲ) လၢခီးထံၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်ထၢဖှိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤအဘူးအလဲ လၢနတၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ် တၢ်တဃိာ်တဃာ်စ့စရီအဖီခိၣ် ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤ ခီးထံၣ်ခံဘ့ၣ်လိာ် အတဃိာ်တဃာ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤ

တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ဘၣ်ထီၣ်တၢ်ဖဲ Ramsey/Washington တၢ်သူကဒါက့ၤတၢ် ဒီး န့ဆၢၣ်ဂံၢ်သဟီၣ် လီၢ်ခၢၣ်သး လၢကပာ်လီၤဆီ တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ် ဒီးတၢ်တဃိာ်တဃာ်တဖၣ် လၢတၢ်မၤက့ၤဟီၣ်စီအဂီၢ်, ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတခါလၢ မံၣ်နံၣ်စိထၣ် တၢ်ပၢဆှၢပၢၤဃာ် တၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီ ကရၢခၢၣ်စး (Minnesota Pollution Control Agency) (MPCA) အအိၣ်, ဒီးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်တမံၤလၢအအိၣ်ဖဲ 2020 မံၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ် သဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီပတြီာ်အပူၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆီၣ်ထွဲစ့ၢ်ကီးစ့လၢ တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ် တလၢာ်အပှ့ၤ လၢသိလ့ၣ်တွံၢ်တဃာ်ဟ့ၣ်တၢ်အလဲ လၢကဆှၢတၢ်တဃိာ်တဃာ်တဖၣ်ဆူ R&E စဲထၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ် Ramsey ဒီး Washington ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်အ တၢ်လဲၤတ့ၢ်လီၤ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်အလီၢ်အကျဲတဖၣ်အိၣ်ဒံးဧါ.

အိၣ်. တၢ်ထၢတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတၢ်တိာ်ကျဲၤမ့ၢ်ဝဲ တၢ်မၤအကျဲ ဖးဒိၣ်အကူာ်တခါ လၢတၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အဘျဲၣ်အစဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နကဘၣ်သးတၢ်လဲၤတ့ၢ်လီၤတၢ်တဃိာ်တဃာ်အလီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤဟီၣ်စီ လၢတၢ်လီၢ်ခံ- မၤတၢ်လၢအဂ့ၤကတၢၢ်လၢနဂီၢ်တက့ၢ်.

ဃုကွၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃး နခီးထံၣ်တၢ်လဲၤပာ်လီၤ တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အလီၢ်တဖၣ်ဖဲလာ်အံၤ-

တၢ်မၤစၢၤအံၤတၢ်စူးကါအီၤလၢပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်သ့ဧါ.

တမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အခဲအံၤဘၣ်. Ramsey ဒီး Washington ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်တဖၣ် ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်လၢ တၢ်မၤန့ၢ်အီၤသ့အံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ကအိၣ်ထီၣ်လၢယဂီၢ်အဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်.

တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါပာ်ဖျါ Food Scraps Pickup Program အံၤ ဆူပှၤအိၣ်ဆိးဖဲ Ramsey ဒီး Washington ခီးထံၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဖဲတဘျုးနံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဒီးလၢခံလၢလာ်ကအိၣ်ဝဲလၢ ပှၤအိၣ်ဆိးဖဲခီးထံၣ်ခံဘ့ၣ်လိာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဘၣ် မ့ၢ်နကြၢးတကြၢးဒီး တၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ခဲအံၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါပာ်ဖျါ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဆၢကတီၢ်ပနိ ဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်မၤဝဲဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်ဒီး တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒီးပှၤဘၣ်ထွဲမၤသကိးတၢ်တဖၣ် လၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤအါထီၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဆူညါကွ့ၢ်ကွ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါ ပာ်ဖျါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်.

တၢ်အပှ့ၤကလၢာ်လၢကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်အဂီၢ်ထဲလဲၣ်.

တၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ဖဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ တလၢာ်အပှ့ၤလၢပှၤအိၣ်ဆိးဖဲ Ramsey ဒီး Washington ခီးထံၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤပှၤအိၣ်ဆိးတဖၣ်လၢ တနံၣ်တဘျီ တၢ်စူးကါတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တလၢာ်အပှ့ၤ ဖဲတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်စရီ ဒီး တၢ်မၤလိာ်အါထီၣ်ထၢၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

ယကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၢ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် ဒ်လဲၣ်.

နမၤလိာ်သ့ဖဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပှာ်ယဲၤသန့ပူၤ မ့တမ့ၢ် ကိးဖဲ 651-661-9393 (အိၣ်ဒီးတၢ်ဃုထၢကျိာ်သ့တဘျုးကျိာ်) လၢတၢ်စးထီၣ်မၤဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆှၢန့ၢ်တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်ဆူ နဟံၣ်ဖိဃီဖိ အအိၣ် လိၤလိၤန့ၣ်လီၤ.

ယဒိးန့ၢ် တၢ်စူးကါတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ် တလၢာ်အပှ့ၤခဲအံၤခဲအံၤသ့ဒ်လဲၣ်.

နမၤလိာ် စူးကါတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တလၢာ်အပှ့ၤ သ့ဝဲဒၣ်တနံၣ်တဘျီန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်လီၤသးလၢ တၢ်ကဘၣ်စူးကါတၢ်လိၣ်တၢ်လဲးအထၢၣ် 60 ဖျၢၣ်လၢအယံာ်ဝဲတနံၣ်ဃၣ်ဃၣ် ဒ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲလၢ တၢ်ဆီတလဲနတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ် တနွံတဘျီအသိးန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, နကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်အအံမ့(လ) လၢတၢ်မၤလိာ်စူးကါတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်ဆူညါတဘျီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ် တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ် (food scrap) အထၢၣ်တဖၣ် ဖဲတနံၣ်အတီၢ်ပူၤလၢ နမၤလိာ်ဝဲတနံၣ်တဘျီတၢ်လိၣ်တၢ်လဲးအဂီၢ်, နုာ်လီၤဖဲနစရီပူၤ မ့တမ့ၢ် ကိး တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ (customer service) ဖဲ 651-661-9393 လၢကမၤလိာ်အါထီၣ်ထၢၣ်တလၢာ်အပှ့ၤအဂီၢ်တက့ၢ်. တၢ်ကဒုးသ့ၣ်ညါနၤလၢ နကမၤပှဲၤတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါ လၢအမၤစၢၤဝဲဒၣ် Food Scraps Pickup Program လၢနကမၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်စူးကါထၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနမၤပှဲၤတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါဝံၤအခါ နမၤလိာ်အါထီၣ် ထၢၣ်ခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

*ပှၤအိၣ်ဆိးတဖၣ်လၢ အမၤလိာ်အါထီၣ်ထၢၣ်အါန့ၢ်ဒံး 2 ဖျၢၣ်လၢ တနံၣ်အတီၢ်ပူၤ, ပှၤမၤတၢ်ဖိကဆဲးကျိးအီၤ တချုးအဒိးန့ၢ် တၢ်မၤလိာ်အါထီၣ်ဒံးဘၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

ယကဃုထၢတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢအက့ၢ်အဂီၤဖဲလဲၣ် တခါလၢယမၤလိာ်ဒ်လဲၣ်.

တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဘျဲၣ်အစဲၤထၢၣ်ဒၢအက့ၢ်အဂီၤအိၣ်ခံကလုာ်-

 • 6-ကါလၣ် (တၢ်လုၢ်ထံတဃာ်ဒၢအက့ၢ်အဂီၤဃၣ်ဃၣ်)
 • 13-ကါလၣ် (ဖၣ်ကပူၤတဃာ်ဒၢအက့ၢ်အဂီၤဃၣ်ဃၣ်)

ဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်မၤကွၢ်အပူၤ, ထၢၣ်လၢအဆံးလီၤ (6-ကၣ်လၣ်) မ့ၢ်ဝဲထၢၣ်အက့ၢ်ဂီၤလၢ ဟံၣ်ဃီတဖၣ်လိၣ်ဘၣ်ဝဲအဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ထံဆိမိၣ်တၢ်မၤသးနီၢ်နီၢ်လၢလာ်တဖၣ်အံၤ လၢတၢ်ဆၢတဲာ်ဃုထၢ ထၢၣ်အက့ၢ်ဂီၤဖဲလဲၣ်တခါ လၢအမၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢနဂီၢ်-

 • တၢ်ပာ်ကီၤ- တၢ်ဒၢ အက့ၢ်အဂီၤလၢနရဲၣ်ကျဲၤလၢကစူးကါဒီး ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. ထၢၣ်ဒၢ 6-ကါလၣ် မၤတၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဒီးတၢ်ဒၢလၢအဆံးန့ၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကွၢ် တၢ်ထံၣ် တၢ်ဆိကမိၣ်လၢ တၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤ ဟံၣ်ဃီ.
 • ဟံၣ်/ဖၣ်ကပူၤအက့ၢ်အဂီၤ အဒိၣ်အဆံး- 6-ကါလၣ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် ကမၤတၢ်ဂ့ၤလၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအဆံးတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.
 • ဟံၣ်ဃီအက့ၢ်အဂီၤအဒိၣ်အဆံး- ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအိၣ်အါတဖၣ် ကဘၣ်သး 13-ကါလၣ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဖီအီၣ်တ့ၤအီၣ်တၢ်အဘျီ နမ့ၢ်ဖီတၢ်အါန့ၣ်, နကအိၣ်ဒီးတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်အါဒီးကဘၣ်သး 13-ကါလၣ်ထၢၣ်ဒၢ တဖၣ်လီၤ.

မ့ၢ်နဟ့ၣ်လီၤ တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တၢ်ဒၢဧါ.

တမ့ၢ်ဘၣ်, Food Scraps Pickup Program တဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ် တၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်တၢ်အတၢ်ပူၤတၢ်လီၢ်တဖၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢယကစူးကါသိလ့ၣ်တွံၢ်တဃာ်ဖဲလဲၣ်တခိၣ်ဧါ.

တသ့, ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ Ramsey ဒီး Washington ခီးထံၣ် ခဲလၢာ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်သ့လၢ တၢ်တကွၢ်သိလ့ၣ်တွံၢ်တဃာ် ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤဝဲဒၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤဖဲ တၢ်မၤတၢ်အီၣ်ဟးဂီၤအကျိၤကျဲခဲအံၤအပူၤ, အခီပညီမ့ၢ်ဝဲတအိၣ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲဝဲဒၣ် သိလ့ၣ်တွံၢ်တဃာ်တဖၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ မ့တမ့ၢ် အတၢ်လဲၤဟံးန့ၢ်တဃာ်အကျိၤကျဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယစူးကါတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်လၢယဟံၣ်အပူၤသ့ဧါ. ယကြၢးစူးကါတၢ်ဒၢမနုၤတဖၣ်လဲၣ်, ယကြၢးပာ်ကီၤတၢ်အံၤလၢတၢ်လီၢ် ဖဲလဲၣ်.

ပှၤအဘၣ်တအိၣ်နီတဂၤလၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ် လၢ Food Scraps Pickup Program အပူၤဘၣ်. တၢ်ဒၢတဖၣ်အက့ၢ်အဂီၤအိၣ်အကလုာ်ကလုာ် လၢတၢ်စူးကါအီၤသ့လၢ တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်အစဲၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ဃုကွၢ်တၢ်ဒၢဒီးပာ်လီၤတၢ်အံၤလၢကပၢၤဃာ်တၢ်အံၤ လၢအမၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကွၢ်တၢ်ပာ်ကီၤလၢအကဲထီၣ်သးသ့အဂ့ၢ်ဒီးပာ်လီၤတၢ်ဃုထၢအကျဲတဖၣ်တက့ၢ်.

ယထၢဖှိၣ်ပာ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တဖၣ်န့ၣ် ကမၤနၢအုၣ်ယဟံၣ်ဧါ.

တၢ်စူးကါတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ကျဲလီၤဆီ တဘိလၢတၢ် ထၢဖှိၣ်တၢ်ပီးတၢ်လီတမံၤဃီလၢအခဲအံၤတၢ်တ့ၢ်လီၤအီၤ လၢနတဃာ်ဒၢအပူၤ န့ၣ်လီၤ. ဒ်နတဃိာ်တဃာ်အသိး, နမ့ၢ်ထုးထီၣ်နတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢ တဖၣ်ဒီးလဲၤတ့ၢ်လီၤဆူ နလ့ၣ်တဃာ်ဒၢ မ့တမ့ၢ် တဃာ်ဒၢဖးဒိၣ် ထီဘိန့ၣ်, တကြၢးအိၣ်ဒီးတၢ်နၢအုၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဘၣ်.

ယမ့ၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်နၢတမုာ်တလၤ မ့တမ့ၢ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢတၢ်ဘုၣ်ဝဲတဖၣ်သကုၤဖဲ ယတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အတၢ်ပူၤတၢ်လီၢ်တဖၣ်အကပိာ်ကပၤယကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်.

ဒ်သိးဒၣ်ဒီးနတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်လၢ အအိၣ်ပာ်တ့ၢ်လံဖဲနတဃာ်ဒၢညီနုၢ်အပူၤ, တုၤမ့ၢ်အဆၢကတီၢ်ယံာ်ထီၣ်ဒီးနၢတမုာ်တလၤ မ့တမ့ၢ် ထုးန့ၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်အသး— တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်လၢအညီနုၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ကျိၤကျဲလၢ တၢ်ဘ့ၣ်လီၤဘှါဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဘ့ၣ်လီၤဘှါဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအသီလၢကဲထီၣ်သးသ့န့ၣ်လီၤ. အဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိမိၣ် လၢတၢ်စးထီၣ်မၤဝဲအလီၢ်-

 • ဆိမိၣ်ပာ်ဃာ်နတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်တဖၣ် ဖဲတၢ်လီၢ်အသီတတီၤတီၤ, ဒ်အမ့ၢ်ဖဲတၢ်ခုၣ်ဒၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်စုၣ်ခုၣ်လီၤသကၤအဒၢပူၤ, ဖဲနတၢ်ကမှံၤဒၢ မ့တမ့ၢ် နတၢ်သ့စုခွးအဖီလာ်.
 • ဆိမိၣ်ဃုကွၢ်တၢ်ပာ်ဃာ်တၢ် အတၢ်ပူၤတၢ်လီၢ်လၢအိၣ်ဒီးအခိၣ်ပံာ် လၢအတြီဆၢစၢၤတၢ်နၢတၢ်နွါ မ့တမ့ၢ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအတၢ်လဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟဲဃီၤဆူနတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်တဖၣ်အလီၢ်တက့ၢ်.
 • ကျဲးစၢးတဲအါထီၣ်ဘၣ်ဃးနတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်ခဲအံၤခဲအံၤတက့ၢ်. ပဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ နကတဲဘၣ်ဃး နတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ် တနွံတဘျီန့ၣ်လီၤ. တဘၣ်အိၣ်ခိးတုၤလီၤလၢနထၢၣ်ပှဲၤကွံာ်ထီဘိတဂ့ၤ.

ယမ့ၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ အပူၤန့ၣ် မ့ၢ်ယမၤန့ၢ်ဟီၣ်စီလၢအဝံၤ တဖၣ်သ့ဧါ.

တၢ်ဆှၢဃီၤ ဟီၣ်စီလၢတၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်ဝဲခီဖျိ Food Scraps Pickup Program တၢ်တဟ့ၣ်လီၤဝဲဆူ ပှၤနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်တဖၣ်အအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယမ့ၢ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲ တၢ်ပူၤဖျဲးဖဲဟံၣ် (Safe at Home) အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ ယနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်သ့ဒံးဧါ.

မ့ၢ် နမ့မ့ၢ်ပှၤနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ဖဲ Safe at Home အပူၤန့ၣ်, ဝံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ် တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ်ဖိ (customer service) ဖဲ 651-661-9393 ဒီးဃ့လၢနကပာ်တ့ၢ်ဃာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပှၤမၤတၢ်ဖိကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်တက့ၢ်. ပှၤမၤတၢ်ဖိကဆဲးကျိးက့ၤနၤ ဒီးအဝဲကမ့ၢ်ပှၤလၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်န့ၢ်နၤစရီ ဒီးမၤလိာ်န့ၢ်နၤထၢၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်အဂီၢ်, နကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဆိးဖဲ ပှၤတဝၢတဖၣ်လၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲတခါခါအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤအထၢၣ်တဖၣ်

တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် လီၤဆီဒီး ထၢၣ်ဒၢလၢအပှံၢ်လီၤကွံာ် သ့အဂၤတဖၣ်ဒ်လဲၣ်.

တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်ကျၢၤဒီးတၢ်မၤကဒါက့ၤဟီၣ်စီ သ့လီၤ. အဝဲသ့ၣ်န့ၣ် တီၣ်န့ၢ်ဒံး အခဲအံၤ ထၢၣ်ကဲထီၣ်ဟီၣ်စီသ့ လၢတၢ်စူးကါအီၤဖဲ ခီးထံၣ် တၢ်လဲၤပာ်လီၤတၢ်အလီၢ်တဖၣ်, ဒီး ထၢၣ်လၢတၢ်ဆါအီၤ လၢပနံာ်ရိကျးတဖၣ် မ့တမ့ၢ် အ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်တ့လီၤဆီဝဲဒၣ် တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ် ဒ်သိးအတူၢ်ဝဲတၢ်လဲၤကျဲ လၢသိလ့ၣ်ထၢတၢ်တပှီာ်အပူၤ ကန့ၢ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. ထဲဒၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအဟ့ၣ်လီၤ တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ် တၢ်ထၢဖှိၣ်ဒီးမၤလီၤဆီဝဲဖဲတဃာ်ဒၢပူၤသ့ဝဲ, ဒီးတၢ်တမၤတၢ်အုၣ်တၢ်ကျၣ်အထၢၣ်အဂၤတဖၣ် လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယဘၣ်သးထၢၣ်ဒၢလၢအပှံၢ်လီၤကွံာ်အဆံးဖိတဖၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်တဟ့ၣ်လီၤအီၤဒ် တၢ်တိာ်ကျဲၤ အကူာ်အသိးအံၤလဲၣ်.

စဲးဖီကဟၣ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ကျိၤကျဲ သမံသမိးကွၢ် ထၢၣ်အဆံးဖိတဖၣ်တသ့ လၢအနီၤဖးတၢ်အီၣ် ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်ဒၢတဖၣ်ဖဲတဃာ်ဒၢပူၤန့ၣ်လီၤ.

ယထၢနုာ်တၢ်မနုၤသ့လၢယတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ်အပူၤလဲၣ်. ဒီးယထၢနုာ်လီၤတၢ်မနုၤတဖၣ်တသ့လၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အပူၤလဲၣ်.

တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢ တၢ်ထၢနုာ်အီၤဆူ တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်ပူၤသ့တဖၣ် ဒီး တသ့တဖၣ် အစရီအလၢပှဲၤန့ၣ် အိၣ်ဝဲဖဲ မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် (Learn More) အပှာ်ယဲၤကဘျံးပၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်တၢ်တူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ် ကိၣ်ဖံစၣ်အဒၢ (pizza boxes) ဧါ.

Food Scraps Pickup Program တတူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ် ကိၣ်ဖံစၣ်အဒၢတဖၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်စူးကါတၢ်လီၢ်အါမး ဖဲတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်အပူၤ ဒီးတမ့ၢ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပာ်လီၤသးထၢဖှိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကျဲၤဘၣ်ကိၣ်ဖံစၣ်အဒၢအဂ့ၤကတၢၢ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်သူကဒါက့ၤအီၤသ့န့ၣ်လီၤ. သိလ့ၣ်တွံၢ်တၢ်သူကဒါက့ၤတၢ် (recycling hauler) ကထၢဖှိၣ်ဝဲ ကိၣ်ဖံစၣ်အဒၢတဖၣ်အါမး လၢတၢ်သူကဒါက့ၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤလီၤတံၢ်ဒီးသိလ့ၣ်တွံၢ်တၢ်တဃာ်လၢ မ့ၢ်အတူၢ်လိာ်တတူၢ်လိာ်ကိၣ်ဖံစၣ်အဒၢတဖၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်. မ့ၢ်တတူၢ်လိာ်ဝဲဘၣ်ဒီး, နလဲၤစိာ် ကိၣ်ဖံစၣ်အဒၢတဖၣ် ဆူ ခီးထံၣ် တၢ်လဲၤပာ်လီၤတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အလီၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် Ramsey ခီးထံၣ်တၢ်လဲၤပာ်လီၤတၢ်အလီၢ်တဖၣ် အကဘျံးပၤ မ့တမ့ၢ် Washington ခီးထံၣ်တၢ်လဲၤပာ်လီၤတၢ်အလီၢ်တဖၣ်အကဘျံးပၤ လၢကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်တက့ၢ်.

ယတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢကဘၣ်ပှဲၤထီၣ်တုၤထဲလဲၣ်.

တလိၣ်တၢ်ထၢနုာ်ပှဲၤ တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်ဖဲအပတီၢ်နီၤနီၤ လၢတၢ်မၤလီၤဆီဝဲဖဲတဃာ်ဒၢပူၤန့ၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ နကပာ်အါထီၣ်ဒၢးအလီၢ် ဖဲနထၢၣ်အဖီခိၣ်တပၤ လၢတၢ်မၤလီၤတံၢ်ဝဲ တၢ်စၢတံၢ်အီၤဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါန့ၣ်လီၤ.

ယကစၢဘိၣ်ထၢၣ်ဒ်လဲၣ်.

စၢထီၣ် တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်ခိၣ် ဒ်သိးနစၢထီၣ် ဘီလ်လိဖိ (balloon) တဖျၢၣ်အသိးန့ၣ်တက့ၢ်. မၤလိနၢ်ပၢၢ်တၢ်စၢတံၢ်ထီၣ် နတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ် ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဂီၤမူအံၤတက့ၢ်. တၢ်စၢတံၢ်ထၢၣ်ဒၢဘၣ်ဘၣ်န့ၣ် မၤလီၤတံၢ်စၢၤနၤလၢ ထၢၣ်ဒၢဒီးတၢ်အိၣ်လၢအပူၤတဖၣ် တၢ်မၤအီၤခီဖျိတၢ်ထၢဖှိၣ်ဒီးတၢ်နီၤဖးလီၤတၢ်အကျိၤ အကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤကီခဲလၢယဂီၢ် လၢကစၢကမိာ်ထီၣ် တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢ န့ၣ်လီၤ. နအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဂၤတမံၤလၢ်လၢ်ကမၤညီထီၣ်တၢ်အံၤဧါ.

ကွၢ်ဆိကမိၣ်လၢကမၤလိာ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢလၢအဒိၣ် (13-ကါလၣ်) ဒီးပာ်တ့ၢ်တၢ်လီၢ်ဖဲထၢၣ်ဒၢအခိၣ်ထိး တချုးလၢတၢ်စၢ ကမိာ်ထီၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်အံၤမၤညီထီၣ်န့ၢ်လၢကစၢကမိာ်ထၢၣ်အခိၣ်လီၤ.

တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် မ့ၢ်သ့ၣ်ဖးကွံာ်န့ၣ် ယကဘၣ်မၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်.

ထၢနုာ်လီၤတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢလၢအယာ်ပြဲးကွံာ်ဒီး တၢ်လၢအအိၣ်လၢအပူၤတဖၣ် ဆူတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢအသီ အပူၤဒီး ထၢနုာ်လီၤလၢနလ့ၣ်တဃာ်ဒၢ မ့တမ့ၢ် တဃာ်ဒၢဖးဒိၣ်အပူၤ တက့ၢ်.

ယထၢၣ်လီၤလူလီၤဆံၣ်. ယကြၢးမၤမနုၤလဲၣ်.

နတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဖျါလၢအကလီၤလူလီၤဆံၣ် မ့တမ့ၢ် ဘၣ်စီၣ်တလၢ, ထၢနုာ်လီၤထၢၣ်ဘၣ်စီၣ်ဝဲန့ၣ်ဖဲ ထၢၣ်အသီတဖျၢၣ်အပူၤ, စၢၢ်တံၢ်အီၤဃံးဃံးဒီးပာ်လီၤအီၤဖဲနတဃာ်အလ့ၣ်ပူၤ မ့တမ့ၢ် တဃာ်ဒၢဖးဒိၣ်အပူၤ လၢတၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်ဝဲအဂီၢ်တက့ၢ်.

လၢတၢ်ဟးဆှဲးတၢ်လီၤလူလီၤဆံၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်စီၣ်အဂီၢ်, လူကွံာ်တၢ်ထံတၢ်နိဖဲနတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အကျါ တချုးဖဲနစူးကွံာ်အခါ ဒီးမၤလီၤတံၢ်လၢ နတစူးကွံာ်နုာ်ဘၣ်တၢ်ထံတၢ်နိတဖၣ် ဖဲနတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်ပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်ဖိတၢ်လံၤတနီၤနီၤလၢအအါတလၢ, ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤလူလီၤဆံၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်စီၣ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဒိဒ် ဖၣ်စတၣ်အတၢ်ဃ့ၣ်ထံ, ကသူထံ မ့တမ့ၢ် တၢ်အီၣ်လၢတၢ်တ့ဒီးတၢ်နုၢ်ထံ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်နုၢ်ထံဆံၣ် မ့တမ့ၢ် ခၠံး(စ)တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံတၢ်နိဒီးတၢ်ဘၣ်စီၣ်အါတလၢ ကမၤဟးဂီၤဘၣ်ဝဲထၢၣ်အကံၢ်စီ လၢအပၢၤဃာ်စၢၤတၢ်စိာ်ဆှၢတၢ်ဖဲ တဃာ်သိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်အတၢ်လဲၤတၢ်အခါန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် ပနံာ်တၢ်တ့ထုးထီၣ်တၢ်အတၢ်ဂ့ၢ်ကီဒီး နတၢ်စူးကါတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, ဝံသးစူၤဆဲးကျိး တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် ဖဲ 651-661-9393 မ့တမ့ၢ် မၤပှဲၤတၢ်ဆဲးကျိးအလံာ်တကွီၣ်ဒိလၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်တက့ၢ်.

မ့ၢ်ယစူးကါထၢၣ်ဒၢလၢအပှံၢ်လီၤကွံာ်သ့တဖၣ်သ့ဧါ.

တသ့ဘၣ်, နကဘၣ်စူးကါ တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်လၢ Food Scraps Pickup Program ဟ့ၣ်လီၤနၤ လၢအမ့ၢ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤဝဲလၢအကပၢၤဃာ်စၢၤတၢ် ဖဲသိလ့ၣ်စိာ်တဃာ်လဲၤတၢ်အခါ ဒီးဘၣ်တၢ်သမံသမိးအီၤလၢ စဲးဖီကဟၣ်အကျိၤကျဲ လၢအကပာ်လီၤဆီဝဲဒၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဖဲ တဃာ်ဒၢပူၤန့ၣ်လီၤ. ထၢၣ်ဒၢအဂၤတဖၣ်လၢ တၢ်ဆါအီၤလၢစတိအပူၤ မ့တမ့ၢ် လၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်တပာ်ဖျါထီၣ်လၢတၢ်ကနီၤဖးလီၤအဂီၢ်ဘၣ် ဒီးအိၣ်တတူၢ် ဖဲတၢ်က့ၤစိာ်လၢသိလ့ၣ်စိာ်တဃာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ယထၢနုာ်လီၤထၢၣ်ဒၢဖိလၢအပှံၢ်လီၤကွံာ်သ့ ဆူထၢၣ်ဒၢဖးဒိၣ်လၢအပှံၢ် လီၤကွံာ်သ့အပူၤဧါ.

မ့ၢ်, ဘၣ်ဆၣ်ထၢၣ်တဖၣ်ကဘၣ်မ့ၢ် BPI-လံာ်အုၣ်သး ဒီးတၢ်ထၢနုာ်လီၤဆူ Food Scraps Pickup Program အပူၤ လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ် လၢတၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကရဲၣ်လီၤထၢၣ်တဖၣ်ထဲဒၣ်လၢ တဃာ်ဒၢပူၤ ဖဲတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်လၢ ခီးထံၣ်-ဟ့ၣ်လီၤ ထၢၣ်တဖၣ် အပူၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ပှ့ၤထၢၣ်ဒၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်, ကွၢ် BPI လံာ်အုၣ်သးမံၤပနီၣ်တၢ်ဂီၤ ဖဲအဖီ လာ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Leaf logo with BPI Compostable text

တၢ်အံၤအိၣ်ခ့ၣ်လၢကထၢနုာ်လီၤတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် ဆူတဃာ်ဒၢညီနုၢ်တဖၣ်အပူၤဧါ.

ဟၢၣ်အၢ, တၢ်တသ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ် တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢလၢ တၢ်နီၤဖးလီၤအဂီၢ်လၢတၢ်တဃိာ်တဃာ် ဖဲတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်အိၣ် လၢတဃာ်ဒၢထၢၣ်ဒၢညီနုၢ်အအိပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယကပာ်ကီၤထၢၣ်ဒၢတဖၣ်တချုးစူးကါအီၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ် လၢတၢ်တစူးကါအီၤတဖၣ် တၢ်ကြၢးစူးကါအီၤလၢ တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအခုၣ်, ဒီးဃ့ထီအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်စုၣ်စီၣ်အါတလၢဒီးတၢ်ကိၢ်နးမးန့ၣ် မၤဟးဂီၤထၢၣ်တဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲလၢ နကစူးကါတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ် ဖဲတနံၣ်အတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲနံၤသီလၢနမၤလိာ်အနံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ် အဆၢကတီၢ်ကလၢာ်ကွံာ်အခါဖဲလဲၣ်. ထၢၣ်အဆၢကတီၢ်မ့ၢ်လၢာ်ကွံာ်န့ၣ်ယကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲလၢ နကစူးကါတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ် ဖဲတနံၣ်အတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲနံၤသီလၢနမၤလိာ်အနံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်လၢအဆၢကတီၢ်လၢာ်တဖၣ် တၢ်ထၢနုာ်လီၤဝဲဆူတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်လၢအဆၢကတီၢ်တလၢာ်ဒံးအပူၤသ့ဝဲ ဒီးပာ်လီၤဖဲနတဃာ်ဒၢပူၤ လၢတၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်ဝဲအဂီၢ်တက့ၢ်. ဒ်န့ၣ်သိးနလဲၤစိာ် တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်လၢအဆၢကတီၢ်လၢာ်တဖၣ် ဆူပှၤတဝၢတၢ်လဲၤပာ်လီၤတဃာ်အလီၢ်သ့ဝဲ ဒီးပာ်လီၤအီၤဖဲတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အတဃာ်ဒၢဖးဒိၣ်အပူၤတက့ၢ်.

တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်လၢတၢ်တလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ယဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်.

Food Scraps Pickup Program တတူၢ်လိာ်တၢ်ဆှၢကဒါက့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဟ့ၣ်လီၤတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်လၢ တၢ်တလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဆူနတံၤသကိး မ့တမ့ၢ် ပှၤတဝၢတဂၤဂၤ လၢအကြၢးဝဲဒီးတၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ် ဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ, ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်စူးကါကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤလိာ် ဒီးမံၤစရီ

တၢ်မၤစၢၤအါထီၣ်

ယမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်, ယဟ့ၣ်လီၤ တၢ်အံၤကသ့လၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်.

ပတူၢ်လိာ်မုာ်နတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လီၤ. တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအဒိန့ၣ် တဘၣ် တၢ်မၤကဲထီၣ် လိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲစက့အံၤလၢညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. Ramsey ဒီး Washington ခီးထံၣ်တဖၣ် ကပဲာ်ထံနီၤဖး ဒီး မၤဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသီအံၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်စးထီၣ်သး ဒီတကတီၢ်ညါအံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢကဟ့ၣ်လီၤပှၤ နတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဆၢက့ၤတၢ်အဂီၢ် ဝံသးစူၤ စူးကါဘၣ် ပ တၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢ လံာ်တကွီၣ်ဒိ တက့ၢ်.

အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဒံးဧါ.

ဝံသးစူၤကိးဘၣ်ပ တၢ်မၤစၢၤပှၤစူးကါတၢ် အလီကျိၤဖဲ 651-661-9393 မ့တမ့ၢ် စူးကါပတၢ်ဆဲးကျိးအလံာ်တကွီၣ်ဒိ လၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်ဃုာ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်အါထီၣ်တဖၣ်တက့ၢ်.