အခဲအံၤ Food Scraps Pickup Program အိၣ်ဝဲလၢ ပှၤအိၣ်ဆိးဖဲ ဝ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်အံၤအပူၤကိးဂၤဒဲး-

  • Ramsey County: Maplewood & North St. Paul
  • Washington County: Cottage Grove, Grey Cloud Island Township, Landfall, Newport, Oakdale, St. Paul Park & Woodbury

ဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်စးထီၣ်မၤတၢ်တဆီဘၣ်တဆီ တၢ်မၤကျဲသနူ

Food Scraps Pickup Program န့ၣ် အိၣ်ဒံးဝဲဖဲတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါပာ်ဖျါအတၢ်မၤကျိၤကျဲအပူၤ လၢပှၤအိၣ်ဆိးဖဲ Ramsey ဒီး Washington ခီးထံၣ်ကိးဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အပူၤကွံာ်တၢ်တမၤတ့ၢ်လံဝဲဒၣ် Food Scraps Pickup Program အဒိအတဲာ် ဖဲစက့အံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါပာ်ဖျါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအခါ, ထဲဒၣ် ပှၤအိၣ်ဆိးဖဲ ဝ့ၢ်တဖၣ်အပူၤ လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ကအိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤန့ၢ်အီၤ တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆှၢနုာ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်ပာ်ဖျါန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အဆီတလဲသးသ့န့ၣ်လီၤ.

Food Scraps Pickup Program အံၤ မၤကွၢ်တ့ၢ်လံ ဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢတဖၣ်အနီၣ်ဂံၢ် လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကိးဝဲဒၣ်တၢ်မၤကွၢ်အံၤ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်မၤကွၢ်ဆိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီးတၢ်စးထီၣ်မၤဝဲဖဲလါအ့ဖြ့ၤ 2023 န့ၣ်လီၤ. ပှၤအိၣ်ဆိးတဖၣ်လၢ အနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ဘၣ်ဖဲ တၢ်မၤကွၢ်ဆိတၢ်အပူၤ ကပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်ဝဲ အတၢ်ခီဆၢ ဘၣ်ဃးအတၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ်ဝဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအိၣ်ဆိးတဖၣ်လၢ အဆဲးလီၤအမံၤလၢ တၢ်လဲၤဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဖဲတၢ်မၤကွၢ်ဆိတၢ်အပူၤ တလိၣ်အဆဲးလီၤမံၤအသီတဘျီ လၢအတၢ်ဆဲးနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ဖဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ထံလီၢ်ကီၢ်ဖိလၢပှၤတဝၢတဖၣ်အပူၤ လၢအတၢ်ကြၢးတၢ်ဘၣ်တအိၣ်ဒံးလၢ ကနုာ်လီၤပာ်ဃုာ်လၢ တၢ်လဲၤဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအပူၤတဖၣ် စူးကါဝဲ ခီးထံၣ်တဖၣ်အ တၢ်လဲၤတ့ၢ်လီၤတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်အလီၢ်တဖၣ် ဒ်သိးကသူကဒါက့ၤ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တဖၣ် သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤစးထီၣ်သးအဆၢကတီၢ်အခါ, ထံလီၢ်ကီၢ်ဖိတဖၣ်ဒိးန့ၢ်ဝဲ တၢ်လဲၤတ့ၢ်လီၤတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အလီၢ်တဖၣ် ကသ့ဒံးဝဲဆူညါန့ၣ်လီၤ.