ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ ဝ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်အံၤအပူၤ ကိးဂၤဒဲး ဒိးန့ၢ်ဝဲ တၢ်လဲၤဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ သ့န့ၣ်လီၤ-

Ramsey ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်

  • Maplewood

  • North St. Paul

Washington ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်

  • Cottage Grove

  • Newport

ဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်စးထီၣ်မၤတၢ်တဆီဘၣ်တဆီ တၢ်မၤကျဲသနူ

တၢ်လဲၤဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ် တၢ်စးထီၣ်ဖံးမၤဟ့ၣ်လီၤအီၤ လၢ Ramsey ဒီး Washington ခီးထံၣ် အထံလီၢ်ကီၢ်ဖိကိးဂၤအဂီၢ် အဖၢမုၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအဒိန့ၣ် တဘၣ် တၢ်မၤကဲထီၣ် လိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲစက့အံၤလၢညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်စးထီၣ်မၤ တၢ်လဲၤဟံးန့ၢ် တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အဆၢကတီၢ်အခါ, တၢ်နီၤဖးလီၤ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်အထၢၣ်တဖၣ် ဒ်ကလုာ်ဒၣ်ဝဲအသိးန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ်အီၤ ထဲဒၣ်လၢ ဝ့ၢ်တဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ အပှၤဝ့ၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် ဧိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တၢ်စးထီၣ်သး တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီ လၢတၢ်ဆှၢထီၣ်အီၤန့ၣ် အဆီတလဲအသး သ့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်တမၤကွၢ်ဘၣ် ဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢ အါအါဂီၢ်ဂီၢ် လၢတၢ်လဲၤဟံးန့ၢ် တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအဂီၢ်ဘၣ်. တၢ်ကိးဝဲဒၣ်တၢ်မၤကွၢ်အံၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤကွၢ်ဆိတၢ်ဒီးတၢ် စးထီၣ်မၤဝဲဖဲလါအ့ဖြ့ၤ 2023 န့ၣ်လီၤ. ထံလီၢ်ကီၢ်ဖိတဖၣ် လၢအပာ်ဃုာ်လၢ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤကွၢ်ဆိတၢ်အံၤအပူၤန့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကဟ့ၣ်လီၤ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဆၢက့ၤတၢ် ဘၣ်ထွဲဒီး အဝဲသ့ၣ်အတၢ်လဲၤခီဖျိ ဘၣ်ဃး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤန့ၣ်လီၤ. လၢကဆဲးပာ်ဃုာ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအပူၤအဂီၢ်, ထံလၢ်ကီၢ်ဖိလၢ အဆဲးလီၤအမံၤလၢ တၢ်လဲၤဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ် လၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤကွၢ်ဆိတၢ်အပူၤ တဖၣ်န့ၣ် တလိၣ်လၢကဆဲးလီၤအမံၤလၢခံတဘျီ ဘၣ်.

ထံလီၢ်ကီၢ်ဖိလၢပှၤတဝၢတဖၣ်အပူၤ လၢအတၢ်ကြၢးတၢ်ဘၣ်တအိၣ်ဒံးလၢ ကနုာ်လီၤပာ်ဃုာ်လၢ တၢ်လဲၤဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအပူၤတဖၣ် စူးကါဝဲ ခီးထံၣ်တဖၣ်အ တၢ်လဲၤတ့ၢ်လီၤတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်အလီၢ်တဖၣ် ဒ်သိးကသူကဒါက့ၤ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်တဖၣ် သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤစးထီၣ်သးအဆၢကတီၢ်အခါ, ထံလီၢ်ကီၢ်ဖိတဖၣ်ဒိးန့ၢ်ဝဲ တၢ်လဲၤတ့ၢ်လီၤတၢ်အီၣ်ဘျဲၣ်စဲၢ်အလီၢ်တဖၣ် ကသ့ဒံးဝဲဆူညါန့ၣ်လီၤ.