Food Scraps Pickup Program yeroo ammaa jiraattota magaalota armaan gadii hundaaf ni argama:

  • Ramsey County: Maplewood & North St. Paul
  • Washington County: Cottage Grove, Grey Cloud Island Township, Landfall, Newport, Oakdale, St. Paul Park & Woodbury

Beeksisawwaniif galmaahi

Adeemsa Marsaa Marsaan Diriirsuu

Food Scraps Pickup Program adeemsa jiraattota kaawuntii Ramsey fi Washington hundaaf gadi lakkifamuu irratti argama. Moodeelli Food Scraps Pickup Program kanaan dura iskeelii kanaan hojiirra hin oolle. Sagantichi yeroo gadi lakkifamu, jiraattota magaalota sagantichi itti argamu qofatu korojoowwan haftee nyaata isaanii argata. Sagantaan sagantaa babal’isuu yaadame jijjiiramuu danda’a.

Food Scraps Pickup Program maatiiwwan muraasa irratti qoratameera. Qormaanni kun yaalii sagantaa jedhamee kan waamamu yoo ta’u Ebla 2023 eegale. Jiraattonni yaalii kana irratti hirmaatan muuxannoo saganticha irratti qaban ilaalchisee yaada kennuudhaaf carraa argataniiru. Jiraattonni Food Scraps Pickup Program dhaaf yaalii keessatti galmaa’an saganticha irratti hirmaachuu itti fufuuf irra deebi’anii galmaa’uun isaan hin barbaachisu.

Jiraattonni hawaasa ammallee sagantaa haftee nyaata fudhachuu irratti hirmaachuuf ulaagaa hin guunne bakka naannoo haftee nyaata itti gatan fayyadamuun haftee nyaata deebi’anii fayyadamuu ni danda’u. Bakkeewwan haftee nyaata itti gatan jiraattotaaf yeroo sagantichi hojiirra oolutti itti fufa.