Borsaa haftee nyaataa ajajaa

Saganticha irratti hirmaachuuf boorsaa haftee nyaataa kun dirqama. Borsaan kompostii ta’an biroo adeemsa sassaabuu keessatti adda hin baafaman.

Baay'ina: Borsaawwan 60

Gatii: Bilisa

Tokko filadhu::
Ergaa bilisaa

Gaaffiiwwan Waliigalaa

Waa’ee oomishaa bal’inaan

  • ragaa/mirkaneessa BPI kan qabu, boorsaa hurraa nyaataa 100% caccabuu danda’u.
  • Meeshaa furdaa fi yeroo dheeraaf turuun kan qophaa’e addatti sagantaa hura nyaataa fudhachuuf.
  • Manneen boorsaawwan bilisaa 60 fudhatu. Torbanitti gara al tokkoo boorsaa hurraa nyaataa jijjiiruun gaariidha. Dhiyeessiin kun gara waggaa tokkoof siif turuu qaba.

Hangamtaa oomishaa

  • Qormaata keessatti, gaalooniin 6 guddina filatamaa maatii hedduu ture.
  • Maatiileen gurguddoon fi warri yeroo baay’ee mana keessatti nyaata bilcheessan boorsaa gurguddaa gaalonii 13 qabu filachuu danda’u.
  • Fakkeenyawwan qabiinsa manaa fi collection tips ilaali.