မၤလိာ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤထၢၣ်ဒၢတဖၣ်

ကအလီၢ်အိၣ်လၢ ပှၤကအိၣ်ဒီး တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် လၢကနုာ်လီၤပာ်ဃုာ်လၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ထၢအဂၤလၢတၢ်မၤက့ၤဟီၣ်စီသ့တဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ကဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်အီၤ လၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဘၣ်က့ၤတၢ် အတၢ်မၤကျဲသနူအပူၤဘၣ်.

တၢ်အနီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွး: ထၢၣ်ဒၢအဖျၢၣ် 60

အပှ့ၤ: အကလီ

ဃုထၢတခါ:
တၢ်ဆှၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤ

တၢ်သံကွၢ်လၢတၢ်သံကွၢ်အီၤအါတဖၣ်

ပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤ အဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး

  • BPI-အုၣ်ကီၤ, တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢ လၢအကဲထီၣ်ဟီၣ်စီ 100%.
  • တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဒီး တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအတီၣ်ဒီး ကျၢၤဒိၣ်ထီၣ် လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢ တၢ်ထၢဖှိၣ် တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်လီၤ.
  • ဟံၣ်ဃီတဖၣ်မၤန့ၢ် ထၢၣ်ဒၢလၢ တလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤ 60 ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အုၣ်ကီၤလၢ နဆီတလဲ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢတဖၣ် တနွံတဘျီ ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆှၢဟ့ၣ်တၢ်အံၤ ကြၢးတူၢ်လၢနဂီၢ်တနံၣ်ဃၣ်ဃၣ်လီၤ.

ပနံာ်အက့ၢ်အဂီၤ

  • လၢတၢ်မၤကွၢ်အပူၤ, 6-ကါလၣ် မ့ၢ်ဝဲထၢၣ်ဒၢအက့ၢ်အဂီၤလၢ ဟံၣ်ဃီအါမးလိၣ်ဘၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.
  • ဟံၣ်ဃီလၢအဒိၣ်တဖၣ် ဒီးပှၤလၢအဖီအီၣ်တၢ်ဖဲဟံၣ်ခဲအံၤခဲအံၤ ကသးလီထၢၣ်ဒၢလၢအဒိၣ်ထီၣ်, 13-ကါလၣ်ထၢၣ်ဒၢန့ၣ်လီၤ.
  • ကွၢ်ဟံၣ်ဃီအတၢ်ဆီလီၤသး အဒိတဖၣ်ဒီး တၢ်ထၢဖှိၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ်တက့ၢ်.