Kev thov cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus

Neeg yuav tsum tau siv cov hnab ntim cov khoom noj uas neeg muab pov tseg ntawm no es lawv thiaj li yuav siv tau qhov kev pab cuam. Cov tshuab txheeb khoom pov tseg yuav txheeb tsis tau lwm cov hnab ntim khoom uas txawj lwj.

Muaj ntau npaum li cas: 60 lub hnab

Nqe: Pub dawb

Xaiv ib qho:
Xa rau chaw nyob pub dawb

Cov Lus Nug

Paub Kom Meej txoj Cov Khoom

  • BPI-certified, 100% los ntawm khoom qub coj mus ua dua tshiab rau cov hnab khoom seem ntawm khoom noj haus
  • Tsim kom tuab thiab ntau cov ntaub ntawv ruaj khov tshwj xeeb rau cov kev pab cuam rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus.
  • Ib tsev neeg tau txais 60 lub hnab pub dawb. Nws yuav zoo yog koj hloov cov hnab rau cov khoom seem ntawm cov khoom noj huas li ib zaug ib lub lim tiam. Cov khoom txhab yuav tsum kav ib xyoos ntau.

Cov Khoom Loj Npaum Li Cas

  • Qhov lwm kuaj yog tias, cov tsev neeg feem ntau nyiam lub 6-nkas loos.
  • Cov tsev neeg loj thiab cov tsev neeg ua nyiam ua noj ntau xum yuav lub log zog, 13- nkas loos hnab.
  • Saib cov piv txwv pom hauv cov tsev no thiab chaw sau khoom.