Step 1

Mus hais kom qhov kev pab cuam xa cov hnab ntim cov khoom noj uas koj yuav muab pov tseg tuaj rau koj siv dawb hauv ib xyoos.


Tsis txhob siv lwm lub hnab compostable – lub hnab muab los ntawm Ramsey thiab Washington lub nroog yog tsim tshwj xeeb rau txoj haujlwm no.

Ib zaug ib lub lim tiam lossis thaum lub hnab ntim puv, khi ib lub pob rau saum lub hnab kom kaw.


Muab lub hnab saum toj khi zoo li thaum koj yuav khi ib lub zais pa. Muab khi li no yeej yog qhov zoo tshaj los ua kom lub hnab tsis txhob qhib.

Step 3

Muab koj lub hnab tso rau hauv koj lub laub thoob khib nyiab los yog pov tseg rau kev sau.


 • Tsis txob muab cov khoom seem ntawm khoom noj haus rau hauv lub hnab khib nyiab li qub.
 • Tsis txob muab lawv tso rau hauv qhov chaw ua siv mus mus los los dua.
 • Tsis txob muab lawv rau saum toj lossis ib sab ntawm koj lub thoob khib nyiab lossis chaw pov khoom khib nyiab. Lawv yuav tsum mus sab hauv.
Step 4

Ua tiav! Cov khoom seem ntawm khoom noj haus mam muab mus ua dua tshiab.


Tom qab sau tas, muab lub hnab ua muaj cov khoom seem ntawm khoom noj haus cais tawm ntawm cov thoob khib nyiab thiab coj mus rau qhov chaw tsim khoom siv us muab qhov khoom qub coj mus ua dua tshiab.

Saib kom kawm ntxiv

Kev pab cuam ntsiab lus

Yuav mus pib li cas

Yuav siv cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus li cas

Cov khoom noj uas neeg muab pov tseg twg yog cov yuav sau tau?

Yuav muaj dab tsi tshwm sim tom qab lub tsheb tuaj thauj cov hnab mus lawm?

Kuv rau dabtsi hauv kuv lub hnab khoom seem ntawm khoom noj haus?

Txais: TSIS Txais

Txhua yam khoom noj tau siv tau.

 • Kas fes hauv av thiab ntawv lim (tsis muaj cov pods kas fes)
 • Khob cij , tortillas, ib hom khoom noj uas muab hmoov nplej ua, mov thiab khoom ntse mis nyuj
 • Txiv hmab txiv ntoo thiab zaub (xws li plhaub, ib hom noob txiv, thiab plaub los ntawm cov txiv hmab txiv ntoo)
 • Qe thiab plhaub qe
 • Cov khoom noj mis nyuj (xws li tshij thiab kua mis nyeem qaub)
 • Khoom tuaj pwm los sis khoom noj tuaj pwm
 • Txiv ntseej thiab txiv ntseej plhaub (tsuas tsis yog walnut plhaub dub)
 • Nqaij thiab nqaij ntses nyoo (nrog rau cov pob txha, nplai thiab plhaub)
 • Taum thiab ib hom ntoo uas cov noob noj tau
 • Tshuaj yej nplooj (tsis muaj tshuaj yej hnab)
 • pob kws plhaub, pob kws daim tawv thiab paj kws noob
 • khoom qab zi, taub ci, khob noom cookie thiab khoom txom ncauj
 • Tshuaj ntsuab thiab txuj lom
 • noob (nrog rau cov noob noog)
 • tsiaj cov khoom noj

BPI tau lees paub cov khoom uas tau lees txais.

Tsuas yog BPI tau lees paub cov khob, phiab, cov tais diav, hnab, daim ntawv tsiaj uas cia sau ntawv rau, ntawv siv quav ciab zaws thiab lwm yam. Xyuas tias cov khoom lossis ntim khoom muaj lub cim "compostable" los ntawm Biodegradable Products Institute (BPI) ntawm nws.

Leaf logo with BPI Compostable text

Cov ntawv ua tsis siv mus mus los los dua.

 • Cov ntawv phuam
 • ntaub so ntswg thiab ntaub so tes ua tsis muaj kua mem, muab zas tshuaj thiab khoom cib thiab tsis siv tshuaj pleev ib ce los yog tshuaj
 • daim ntawv qe (tshem tawm tej daim ntawv lo)

Cov khoom ntawv uas tuaj yeem rov ua dua yuav tsum tau muab tso rau hauv koj lub tawb nqa khoom lossis qhov chaw pov khib nyiab, tsis yog suav nrog cov khoom noj khoom haus. Tshawb xyuas nrog koj lub tsheb thauj khoom rov qab rau cov khoom uas tau txais.

Lwm yam khoom puj txais

 • Cov ua muab tshib pov tseg los ntawm lub tsev cog nroj tsuag
 • Cov khoom ntoo me me (xws li rawg, tus pas ntoo los ntawm tu popsicle, thiab pas dig hniav)

Yam khoom no TSIS PUB txais

 • Hmoov tshauv
 • roj teeb los sis hluab taws xob khib nyiab
 • cov plhaub los ntawm ib hom txiv ntoo noj qab qab rog, ib hom ntawv hnyav, Ameslikas siv rau qhwv nqaij, ntawv siv quav ciab, ntawv parchment lossis khob muffin (tsis muaj chim BPI)
 • Thawv (xws li mis nyuj, cawv txiv hmab, kua zaub thiab ice cream cartons)
 • Hluav taws kub
 • Noj cov pos hniav
 • Cov luam yeeb
 • Cov paj rwb pob thiab paj rwb pas
 • Cov tsiaj tuag
 • Xov daws hniav
 • Daim pawm -Daim ntawv ziab khaub ncaws lossis cov ntawv ziab khaub ncaws
 • Ntim khoom noj
 • Khoom noj khov nyob hauv ib lub thawv
 • Hnab looj tes
 • zais pa los yog los yog tej yam zoo sib xws
 • Roj lossis roj nyeem
 • Cov plaub hau thiab ntsia thawv
 • Cov khoom txaus ntshai siv muab pov tseg (nrog rau cov xim, cov tshuaj ntxuav thiab cov kua hauv tsheb)
 • Cov thawv ntim pizza
 • Kua
 • Tshuaj thiab cov vitamins
 • Paj kws nyob hauv hnab
 • Ntawv lossis cov khoom yas (xws li cov tais, khob thiab cov thawv nqa-mus) tsis muab cim BPI rau
 • Tsiaj cov quav, cov khib nyiab los sis cov khoom siv
 • Cov khoom siv tu cev
 • Hnab yas
 • Pas yas (Styrofoam TM)
 • Tsim cov khoom nplaum
 • Cov khoom siv ua rov siv dua tau (thawv , thawv ntawv, iav, hlau, ntawv thiab yas)
 • Pob zeb, av lossis hmoov av
 • Yas los sis txoj yas
 • Khoom ntse
 • Ntawv zom
 • Ntawv nplaum rau khoom
 • Khim nyiab
 • Hnab rau tshuab nqus tsev thian lwm yam los sis khib nyiab los ntawm cheb chev
 • Ntawv siv quav ciab
 • Ntawv ntxhua (txhua yam)
 • Ntoo los yog hmoov ntoo
 • Plhaub ntawv, ntawv, ntawv qhwv khoom, ntaub nplaum los sis daim ntawv pov thawj
 • Lub vaj thiab daim teb chov khim nyiab (nrog rau nyom, nplooj thiab ceg ntoo)

Mus rau koj lub nroog lub vev xaib kom paub ntau ntxiv txog cov khoom lwm pub pov tseg rau qhov chaw khoom seem ntawm khoom noj.

Tswv Yim Txog Kev Sau Khoom

Muaj ntau txoj hauv kev ua yog thaum los sau cov khoom seem! Nrhriav tswv yim nrog cov thawv ntim thiab xaiv ib qhov chaw ua zoo tso khoom rau koj.

bin with compostable bag in a cabinet under the sink Hnab uas ntim tau 6 nkas loos
Hauv qab dab sink
bucket with compostable bag in a garage Hnab uas ntim tau 6 nkas loos
Hauv chaw rau tsheb
medium-sized bin with compostable bag next to a trash bin Lub thoob xim dub - hnab uas ntim tau 13 nkas loos
Nyob zeb lub thoom khib nyiab
small bin with compostable bag next to a large trash bin Lub thoob txho - hnab uas ntim tau 6 nkas loos
Hauv ib lub thoom me me
tall bin with compostable bag next to a trash bin Lub thoob xim dub - hnab uas ntim tau 13 nkas loos
Nyob rau hauv ib lub thoom siab
small bucket with compostable bag next to the sink Hnab uas ntim tau 6 nkas loos
Tso rau ntawm lub txee

Puas muaj lus nug?

Puas xav paub ntxiv? Mus tshawb xyuas daim nplooj ntawv uas qhia txog cov lus nug.

put unused food in the compost bag
tying the bag closed with an overhand knot