Tam sim no, peb yeej muaj qhov kev pab cuam Food Scraps Pickup Program coj los rau tag nrho cov pej xeem nyob ntawm cov nroog nram qab no siv tib si lawm:

  • Ramsey County: Maplewood & North St. Paul
  • Washington County: Cottage Grove, Grey Cloud Island Township, Landfall, Newport, Oakdale, St. Paul Park & Woodbury

Sau npe cia yog xa paub txog lus qhia tshiab

Qhov Kev Uas Muab Coj Los Pib Siv Ib Theem Zuj Zus

Qhov kev pab cuam Food Scraps Pickup Program yog qhov kev pab cuam uas peb pib muab coj los rau tag nrho cov pej xeem nyob hauv nroog Ramsey thiab Washington County siv. Tus qauv ntawm qhov kev pab cuam Food Scraps Pickup Program zoo li qhov peb muab coj los siv ntawm no yeej yog ib qhov uas peb tsis tau muab coj los siv dav npaum li no dua los li. Thaum peb tseem tab tom muab qhov kev pab cuam coj los pib siv, tsuas yog pej xeem nyob hauv cov nroog uas peb muaj qhov kev pab cuam thiaj li yuav tau muab cov khoom noj uas lawv yuav muab pov tseg txheeb xwb. Lub sij hawm uas peb npaj hais tias peb yuav muab qhov kev pab cuam coj los pib siv yeej muaj pauv.

Peb twb muab qhov kev pab cuam Food Scraps Pickup Program coj los rau ib cov yim neeg sim siv lawm. Qhov kev sim siv ntawm no yog muab hu ua qhov kev muab coj los sim siv thiab twb muab coj los pib sim siv rau thaum Lub Plaub Hli 2023 los lawm. Cov pej xeem uas tau siv qhov kev sim siv yeej muaj cib fim los mus qhia rau peb hais tias saib lawv xav li cas hais txog qhov lawv tau siv qhov kev pab cuam. Cov pej xeem uas lawv tau mus tso npe siv qhov kev pab cuam thaum peb tseem muab coj los sim siv yeej tsis tag yuav rov qab mus tso npe dua los mus siv tau qhov kev pab cuam li.

Cov pej xeem uas nyob rau ntawm cov zej zos uas lawv tseem tsis tau siv tau qhov kev thauj cov khoom noj uas neeg muab pov tseg yeej nqa tau cov khoom noj uas lawv muab pov tseg coj mus pov rau ntawm cov chaw txais cov khoom noj uas neeg muab pov tseg nyob hauv cov nroog. Peb yeej yuav muaj cov chaw txais cov khoom noj uas neeg muab pov tseg coj los rau cov pej xeem siv ntxiv thaum peb tseem pib muab qhov kev pab cuam ntawm no coj los rau cov pej xeem siv.