Tam sim no, peb yeej muab kev thauj cov khoom noj uas neeg muab pov tseg rau tag nrho cov pej xeem uas nyob hauv cov nroog nyob nram qab no:

Ramsey County

  • Maplewood

  • North St. Paul

Washington County

  • Cottage Grove

  • Newport

Sau npe cia yog xa paub txog lus qhia tshiab

Qhov Kev Uas Muab Coj Los Pib Siv Ib Theem Zuj Zus

Qhov kev thauj cov khoom noj uas neeg muab pov tseg yog ib qhov kev pab cuam uas tseem tab tom pib muab coj los rau tag nrho cov pej xeem nyob hauv Nroog Ramsey thiab Washington siv. Peb yeej tsis tau pom dua hais tias ib lub nroog twg tau muab tus qauv thauj cov khoom noj uas neeg muab pov tseg coj los siv dav npaum li no ib zaug li. Thaum pib muaj qhov kev thauj cov khoom noj uas neeg muab pov tseg, peb tsuas txheeb cov khoom noj uas cov pej xeem nyob rau hauv cov nroog muaj qhov kev pab cuam muab pov tseg xwb. Lub sij hawm uas npaj hais tias yuav muab qhov kev pab cuam coj los pib siv yeej muaj pauv.

Peb yeej tau muab qhov kev thauj cov khoom noj uas neeg muab pov tseg coj mus sim siv rau ib cov yim neeg lawm. Qhov kev sim siv ntawm no yog muab hu ua qhov kev muab coj los sim siv ua ntej thiab twb pib thaum Lub Plaub Hli 2023 los lawm. Cov pej xeem uas tau sim siv qhov kev pab cuam yeej muaj cib fim los qhia hais tias lawv xav li cas hais txog lawv txoj kev siv qhov kev pab cuam. Cov pej xeem uas lawv twb muab npe mus sim siv qhov kev thauj cov khoom noj uas neeg muab pov tseg lawm yuav tsis tau rov qab mus tso npe dua los mus siv tau qhov kev pab cuam mus ntxiv.

Cov pej xeem uas nyob rau ntawm cov zej zos uas lawv tseem tsis tau siv tau qhov kev thauj cov khoom noj uas neeg muab pov tseg yeej nqa tau cov khoom noj uas lawv muab pov tseg coj mus pov rau ntawm cov chaw txais cov khoom noj uas neeg muab pov tseg nyob hauv cov nroog. Peb yeej yuav muaj cov chaw txais cov khoom noj uas neeg muab pov tseg coj los rau cov pej xeem siv ntxiv thaum peb tseem pib muab qhov kev pab cuam ntawm no coj los rau cov pej xeem siv.