Ntawm no yog nws ua haujlwm li cas Down

Step 1

Yuav koj cov hnab rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus pub dawb.

Ib zaug ib lub lim tiam lossis thaum lub hnab ntim puv, khi ib lub pob rau saum lub hnab kom kaw.

Step 3

Muab koj lub hnab tso rau hauv koj lub laub thoob khib nyiab los yog pov tseg rau kev sau.

Step 4

Ua tiav! Cov khoom seem ntawm khoom noj haus mam muab mus ua dua tshiab.

Kev pab cuam rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus

Kawm ntxiv