Ntawm no yog nws ua haujlwm li cas Down

Step 1

Mus hais kom qhov kev pab cuam xa cov hnab ntim cov khoom noj uas koj yuav muab pov tseg tuaj rau koj siv dawb hauv ib xyoos.

Ib zaug ib lub lim tiam lossis thaum lub hnab ntim puv, khi ib lub pob rau saum lub hnab kom kaw.

Step 3

Muab koj lub hnab tso rau hauv koj lub laub thoob khib nyiab los yog pov tseg rau kev sau.

Step 4

Ua tiav! Cov khoom seem ntawm khoom noj haus mam muab mus ua dua tshiab.

Kev pab cuam rau cov khoom seem ntawm khoom noj haus

Kawm ntxiv