တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ် Down

Step 1

မၤလိာ် တၢ်ကဆှၢလီၤန့ၢ်နၤ တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ် အစဲၢ်ထၢၣ်ဒၢအကလီလၢနတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တနွံတဘျီ မ့တမ့ၢ် ဖဲထၢၣ်ဒၢပှဲၤအခါ, စၢကမိာ်ထဲတဘျီ ဧိၤ ဖဲတၢ်ခိၣ်ထိးလၢကကးတံာ်ထၢၣ်အခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Step 3

ထၢနုာ်လီၤနထၢၣ်ဒၢ လၢနလ့ၣ်တဃာ်ဒၢအပူၤ မ့တမ့ၢ် တဃာ်ဒၢဖးဒိၣ်အအိပူၤ လၢတၢ်ထၢဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Step 4

ဝံၤလံတၢ်ကမၤကဲထီၣ်တၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၢ် တဖၣ်ဆူ တၢ်အုၣ်တၢ်ကျၣ်ဟီၣ်စီန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ထၢတၢ်အီၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ

မၤလိအါထီၣ်